Now showing items 1-20 of 670

 • Návrh profilu pro zachycení povodňového pláví na řece Bečvě 

  Lokajová, Hana
  Práce se zabývá teoretickým popisem matematického modelování a otázkami sestavení matematického modelu proudění vody v otevřených korytech. Modelové řešení hodnotí možnosti návrhu záchytného profilu pláví Řeší simulaci ...
 • Knihovna v Hluku 

  Šimková, Lucie
  Diplomová práce řeší novostavbu samostatně stojící budovy městské knihovny. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím. Provoz knihovny je rozčleněn na veřejnou a neveřejnou část. V suterénu se nachází ...
 • Zdravotně technické instalace v bytovém domě s komerčními prostory 

  Valášek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v bytovém domě s komerčními prostory ve městě Ilava. Teoretická část je věnována návrhu zásobníkového ohřevu teplé pitné vody a její možnými variantami. ...
 • Reologické vlastnosti asfaltových pojiv 

  Pěnčík, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na reologické vlastnosti asfaltových pojiv a směsí. Zejména je popisována změna těchto vlastností u vzorků asfaltových pojiv a směsí, podrobených laboratornímu stárnutí, simulující reálný stav ...
 • Statická analýza konstrukce pro zpracování odpadu 

  Luliak, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá statickou analýzou konstrukce halového typu pro zpracování odpadu. V práci nalezneme návrh a statické posouzení hlavních nosných prvků konstrukce. Jedná se o dvoulodní kombinovanou skeletovou ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici 

  Rozumek, Jakub
  Tématem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici. Jedná se o studii realizace hlavních technologických etap objektu SO- 01 Bytový dům, projektu zařízení staveniště, návrhu strojní ...
 • Kalkulační techniky a metody a jejich užití ve stavebnictví 

  Dolečková, Drahoslava
  Cílem diplomové práce je seznámení se s problematikou týkající se tvorby cenové kalkulace ve stavebnictví. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé druhy kalkulací, kalkulační vzorec a s tím související postupy. Praktická ...
 • Lávka pro pěší přes řeku Labe 

  Libiger, Martin
  Předmětem práce byl návrh přemostění řeky Labe v Hradci Králové za účelem převedení cyklistické a pěší dopravy mezi břehy. Toto bylo navrhnuto ve třech variantách provedení. Pro podrobnější řešení byla vybrána varianta ...
 • Polyfunkční dům v Táboře 

  Havlíček, Jiří
  Diplomová práce „Polyfunkční dům v Táboře“ je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený polyfunkční dům je na parcele č. 1475/1 v Táboře. Objekt je čtyřpodlažní. ...
 • Letištní hala 

  Kulichová, Jana
  Konstrukce letištní haly je navržená jako ocelová.Práce byla navržena ve 2 variantách.Konstrukce haly je v půdoryse radiálně zakřivená s kruhovou výsečí na podélné straně. Konstrukce zastřešení se skládá z 8 příhradových ...
 • Ekonomicko-energetická analýza rodinného domu závislého na solární energii 

  Losert, Pavel
  Hledání úspor a snižování nákladů na bydlení je dnes velmi aktuální téma. S rostoucími cenami energií se tato opatření stávají dostupnějšími. Vývoj nových technologií a produkce ve velkém měřítku navíc zefektivňují a ...
 • Turistická chata Gruň 

  Kozel, Tomáš
  Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout turistickou chatu v Beskydech. Objekt je zděný, obdélníkového půdorysu. Turistická chata je zastřešena sedlovou střechou s vikýři na severní a jižní straně. Při návrhu byl kladen ...
 • Low-energy block of apartments 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace čtyřpodlažního nízkoenergetického bytového domu s plochou střechou ve stupni pro realizaci stavby. Jedná se o nepodsklepenou stavbu s hromadnou garáží v prvním ...
 • Zadávací řízení v procesu investiční výstavby 

  Hrdinová, Eva
  Řešeným problémem diplomové práce je proces zadávání veřejné zakázky s rozsáhlým předmětem plnění stavebních prací. Dle předpokládané hodnoty se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení. Následně došlo ...
 • Bytový dům 

  Bouček, Václav
  Cílem mé diplomové práce je návrh novostavby bytového domu na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Diplomová práce obsahuje textovou, výkresovou a výpočtovou část. Dům je navržen jako samostatně stojící. Bytový dům je ...
 • Využití integrační metody pro měření průtoku v prostoru konfuzoru měrných žlabů typu Parshall 

  Zeiner, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření průtočného množství v měrných žlabech typu PARS P2, P3 a P4. Nejdříve dochází k hledání vhodného profilu v prostoru konfuzoru pro výzkum a následně pak k sestrojení ...
 • Vinařství 

  Špalková, Radka
  Téma diplomové práce je novostavba VINAŘSTVÍ. Objekt je členěn na tři provozní celky - provoz restaurace, provoz penzionu a provoz vinařství. Objekt je zasazen do svažitého terénu. Stavba má dvě nadzemní a jedno podzemní ...
 • Horský penzion 

  Doušek, Vítězslav
  Tato diplomová práce řeší vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby HORSKÉHO PENZIONU. Objekt je situován v okrajové části obce Řeka, na svažitém pozemku. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním ...
 • Mateřská škola 

  Měchurová, Klára
  Tématem diplomové práce je návrh mateřské školy s klubovnou v obci Hlušovice. Jedná se o dvoupodlažní budovu. Objekt je navržen z keramických tvarovek Porotherm s dutinovým předpjatým stropem. Stavba je zastřešena plochou ...
 • Vinařství 

  Trachtulcová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je novostavba vinařství umístěná v obci Polešovice ve Zlínském kraji. Objekt vinařství obsahuje část výrobní, ubytovací, společenskou a administrativní. Objekt je samostatně stojící se dvěma ...