• Stavebně technologický projekt bytového domu Meandr v Brně 

  Schauer, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem bytové rezidence Meandr v lokalitě Brno – Komín. Na toto zadané téma jsou zpracovány všechny potřebné a doplňující dokumenty, které zvyšují přehlednost a ...
 • Centrální sklad ložisek ZKL v Brně - stavebně technologický projekt 

  Karabcová, Eva
  Obsahem této práce je realizace stavebně technologického projektu Centrálního skladu ložisek ZKL v Brně. Budova má převážně sloužit pro skladovací účely. Práce v sobě zahrnuje obecné informace o stavbě, obsah stavebně ...
 • Ocelová lávka pro pěší 

  Bartoň, Radek
  Diplomová práce obsahuje, v části I, studii stávající ocelobetonové konstrukce lávky pro pěší a v části II návrhem a posouzení ocelové konstrukce lávky pro pěší a cyklo dopravu na místě stávající konstrukce lávky. Stávající ...
 • Dům s pečovatelskou službou - stavebně technologická příprava výstavby 

  Rokašová, Petra
  Diplomová práce obsahuje vybrané části stavebně technologického projektu pro stavbu domu s pečovatelskou službou v Českých Budějovicích.Tato práce zahrnuje technickou zprávu, podrobný časový plán hlavního stavebního objektu ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve výrobní hale 

  Hlaváčová, Zuzana
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací a plynovodní instalace ve výrobní hale v Tišnově. Teoretická část se zabývá odváděním a čištěním odpadních vod s obsahem ropných látek. Práce se dále zaměřuje ...
 • Vliv zlepšování základové půdy na celkovou cenu stavby 

  Roudná, Veronika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na kalkulaci nákladů vznikajících při plošném zakládání při použití odlišných způsobů stabilizace základové půdy. Zároveň s tím také posuzuje vliv způsobu založení na celkovou cenu stavby ...
 • Bytový dům 

  Krejsa, Jan
  Diplomová práce „Bytový dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby, dle platných předpisů a norem. Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s jednoplášťovou plochou střechou. ...
 • Ekonomicko-energetická analýza rodinného domu závislého na solární energii 

  Losert, Pavel
  Hledání úspor a snižování nákladů na bydlení je dnes velmi aktuální téma. S rostoucími cenami energií se tato opatření stávají dostupnějšími. Vývoj nových technologií a produkce ve velkém měřítku navíc zefektivňují a ...
 • Polyfunkční dům v Táboře 

  Havlíček, Jiří
  Diplomová práce „Polyfunkční dům v Táboře“ je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený polyfunkční dům je na parcele č. 1475/1 v Táboře. Objekt je čtyřpodlažní. ...
 • Reologické vlastnosti asfaltových pojiv 

  Pěnčík, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na reologické vlastnosti asfaltových pojiv a směsí. Zejména je popisována změna těchto vlastností u vzorků asfaltových pojiv a směsí, podrobených laboratornímu stárnutí, simulující reálný stav ...
 • Polyfunkční dům 

  Kučera, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh novostavby polyfunkčního domu ve Frýdku-Místku. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Polyfunkční dům leží na parcelách 3364/190 a 3503/1, v ...
 • Mateřská škola 

  Lesáková, Lucie
  Tématem mé diplomové práce je novostavba mateřské školy. Budova je situována v rovinatém terénu v Kroměříži v okrajové části města. Mateřská škola má 2 nadzemní podlaží. První nadzemní podlaží je rozděleno na dvě oddělení ...
 • Novostavba administrativní budovy v Blansku 

  Zouhar, Martin
  Řešením diplomové práce je novostavba administrativní budovy v Blansku. Budova má sloužit jako pobočka české pojišťovny. Tento objekt je umístěný na konkrétním pozemku, který jasně limitoval možnosti stavby. Administrativní ...
 • Letištní hala 

  Kulichová, Jana
  Konstrukce letištní haly je navržená jako ocelová.Práce byla navržena ve 2 variantách.Konstrukce haly je v půdoryse radiálně zakřivená s kruhovou výsečí na podélné straně. Konstrukce zastřešení se skládá z 8 příhradových ...
 • Návrh profilu pro zachycení povodňového pláví na řece Bečvě 

  Lokajová, Hana
  Práce se zabývá teoretickým popisem matematického modelování a otázkami sestavení matematického modelu proudění vody v otevřených korytech. Modelové řešení hodnotí možnosti návrhu záchytného profilu pláví Řeší simulaci ...
 • Sledování trvanlivosti FRP kompozitních materiálů (kompozitů s dlouhovláknovou výztuží a polymerní matricí) 

  Janák, Petr
  Práce se zabývá hodnocením podmínek pro laboratorní testování kompozitních profilů s polymerní matricí a dlouhovláknovou výztuží (FRP). V teoretické části jsou popsány hlavní materiálové vlastnosti FRP profilů a způsob ...
 • Analýza konzolového vyložení administrativní budovy 

  Gric, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou dodatečně předpjatého železobetonového nosníku, jež je součástí vyložené části konstrukce administrativního objektu. Předmětem analýzy je zhodnocení chování konstrukce v čase a stanovení ...
 • Stavebně technologický projekt rekonstrukce areálu bývalého mlýna v Židlochovicích 

  Tacina, Marek
  Předmětem mé diplomové práce je provedení hrubé nosné stavby nové provozovny Karlovy pekárny v Židlochovicích. V této práci je řešená technická zpráva, situace stavby, zařízení staveniště, rozpočet, časový plán, technologický ...
 • Dynamická a akustická analýza konstrukcí železničního svršku 

  Bačík, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na provozní ověřování vybraných konstrukcí železničního svršku. Pro účely měření budou vybrána vhodná měřicí stanoviště na koridorových tratích a byla navržena odpovídající metodika měření. Na ...
 • Simulace porušení betonu pomocí nelokálního modelu 

  Květoň, Josef
  Práce se zabývá numerickými simulacemi trámců v tříbodovém ohybu pomocí nelokálního modelu. Model je použit k simulaci sady zatěžovaných trámců lišících se velikostí a hloubkou zářezu. Záměrem je identifikovat pro model ...