Show simple item record

Variant solutions reconstruction of airconditioning systems in the laboratory

dc.contributor.advisorRubina, Alešcs
dc.contributor.authorFaltys, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:50:55Z
dc.date.available2019-05-17T06:50:55Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationFALTYS, M. Variantní řešení rekonstrukce systémů vzduchotechniky prostoru laboratoří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86255cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37545
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvou variant rekonstrukce systému vzduchotechniky pro polovinu 3.NP v laboratorní budově společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní, ekonomické a funkční požadavky na vnitřní mikroklima laboratoří. Úkolem tohoto zařízení je doprava čerstvého vzduchu do interiéru a pokrytí tepelných zisků v letním období. Zařízení je též navrženo pro řízení vlhkosti vzduchu v interiéru. Teoretická část práce se věnuje aplikaci prostupu tepla sluneční radiací zdvojenou prosklenou konstrukcí. Výpočtová a projektová část pak konkrétnímu návrhu dvou variant řešení nového systému vzduchotechniky na úrovni studie, z nichž vybraná varianta je následně zpracována jako realizační projektová dokumentace. Experimentální část je věnována měření koncentrace CO2 v provozně obdobné laboratoři. Výsledkem práce je zhodnocení provozních a ekonomických vlivů na výběr technicky proveditelných variant a realizační dokumentace varianty vybrané. Přínosem experimentu je ověření dostatečné výměny vzduchu pro zajištění optimální koncentrace oxidu uhličitého v laboratořích.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the designing and assessment of two variants of the reconstruction of the air conditioning system for the half of 3rd floor laboratory building BioVendor – Laboratorní medicína a.s. company. The system is proposed to fulfil hygienic, operational, economic and functional requirements for indoor microclimate of laboratories. The task of this system is the transport of fresh air to interior and the covering of heat gains in summer. The equipment is also designed for the regulation of air humidity in the interior. The theoretical part deals with the application of heat penetration of solar radiation double glazed construction. Calculating and project part deals with the specific proposal of two variants of a new HVAC system-level studies of which the selected variant is developed as the project documentation. Experimental part is devoted to measuring of CO2 concentration in operationally similar laboratory. The result of this work is to evaluate the operational and economic impacts on the choice of technically feasible options and implementation documentation selected option. The benefit of the experiment is to verify sufficient air exchange to ensure the optimum concentration of carbon dioxide in laboratories.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvzduchotechnikacs
dc.subjectlaboratořecs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectklimatizacecs
dc.subjectvlhčenícs
dc.subjectodvlhčovánícs
dc.subjectchlazenícs
dc.subjectmikroklima budovcs
dc.subjectvýměna vzduchucs
dc.subjecttepelná zátěžcs
dc.subjectoxid uhličitýcs
dc.subjectměření a regulacecs
dc.subjectekonomika provozucs
dc.subjectpořizovací nákladycs
dc.subjectinvestorcs
dc.subjectHVACen
dc.subjectlaboratoriesen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectair-conditionen
dc.subjecthumidificationen
dc.subjectdehumidificationen
dc.subjectcoolingen
dc.subjectmicroclimate of buildingsen
dc.subjectair exchangeen
dc.subjectheat loaden
dc.subjectcarbon dioxideen
dc.subjectmeasurement and controlen
dc.subjectoperating economyen
dc.subjectcost of acquisitionen
dc.subjectinvestoren
dc.titleVariantní řešení rekonstrukce systémů vzduchotechniky prostoru laboratořícs
dc.title.alternativeVariant solutions reconstruction of airconditioning systems in the laboratoryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-05cs
dcterms.modified2015-03-06-08:58:51cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86255en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:23:39en
sync.item.modts2020.04.01 02:23:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeAndrys, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record