Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKriška-Dunajský, Michalcs
dc.contributor.authorMrvová, Michaelacs
dc.date.accessioned2015-05-02T21:09:06Z
dc.date.available2015-05-02T21:09:06Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMRVOVÁ, M. Odpadové hospodářství kořenových čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86506cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37901
dc.description.abstractPráce je zaměřena na odpadové hospodářství kořenových čistíren odpadních vod se zaměřením na objemově nejvýraznější položku – kalové hospodářství. Odvodňování kalů pomocí kalových polí je stále zavrhováno projektanty zejména z důvodu jejich nedostatečné zkušenosti a zároveň za současného prosazování technologicky složitějších řešení. Proto je práce zaměřena na rozepsání bilanční hydrologické rovnice kalového pole, kde jsou zahrnuty všechny parametry ovlivňující vodní bilanci systému. Výsledkem je návrh nejen designu, ale zejména popis vstupních dat a řídících rovnic v software REED-BED, který je kalibrován vlastními provozními výsledky, zjištěnými na dvou objektech čistíren odpadních vod (obec Dražovice a Kotenčice). REED-BED systém bude plnit několik funkcí: stanovení půdorysné plochy kalového pole, investiční náklady potřebné pro realizaci kalového pole, návratnost investice, stanovení vlhkosti kalu v kalovém poli a maximální délku odvodňovacího období s ohledem na mokřadní vegetaci. Druhou největší položku v rámci kalového hospodářství vytváří biomasa mokřadních rostlin, proto se práce zabývá možnostmi zpracováním biomasy rostlin po skončení vegetačního období. Technologický postup zpracování biomasy byl testován na rákosu obecném, finálním produktem jsou pelety určené pro vytápění.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the sludge management at root sewage treatment plants with focus on volum eis highest – sludge manahement. Sludge dewatering using sludge dryiing bed is still condemned designers mainly due to their lack of experience, while at the same time enforcing technologically complex solutions. Therefore, the thesis focuses on the break down balance hydrological equation sludge drying bed, which includes all parameters affecting water balance system. The result is a proposal not only design, but in particular a description of input data and the governing equations in software Reed-Bed, which is calibrated own operational results obtainde for the two sewage treatment plants (village Dražovice and Kotenčice). Reed-Bed software will perform sevetal functions: setting the ground area of sludge bed, investment costs required for the implementation of sludge bed, return on investment, the determination of moisture contene of sludge in the sludge bed and maximum lenght of the dewatering period with regard to wetland vegetation. The second largest item within sludge system creates biomass wetland plants, so work deals with possibilities biomass processing plant at the end of the growing season. Technological processing of biomass was tested on common reed, final product pellets for heating.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKalcs
dc.subjectreed-bedcs
dc.subjectrákos obecnýcs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectodvodnění kalůcs
dc.subjectčistírna odpadních vodcs
dc.subjectkalové polecs
dc.subjectSludgeen
dc.subjectreed-beden
dc.subjectreeden
dc.subjectwasteen
dc.subjectdewateringen
dc.subjectsewage treatment planten
dc.subjectsludge drying beden
dc.titleOdpadové hospodářství kořenových čistíren odpadních vodcs
dc.title.alternativeThe waste management of the constructed treatment wetlandsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-03cs
dcterms.extent15.04 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2015-03-06-12:49:09cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86506en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:29:36en
sync.item.modts2015.04.29 16:24:13en
dc.contributor.refereeHyánková, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam