Show simple item record

Study of Exposure PBDE and Perfluorinated Compounds into Aquatic Ecosystem

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorVondráčková, Ilonacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:59:10Z
dc.date.available2019-04-03T22:59:10Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationVONDRÁČKOVÁ, I. Studium průniku PBDE a perfluorovaných sloučenin do vodních ekosystémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other86843cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38115
dc.description.abstractV předložené dizertační práci byla řešena problematika výskytu polybromovaných difenyletherů (PBDE) a vybraných perfluorovaných sloučenin v životním prostředí. Studie byla zaměřena na zjištění a následné ověření optimální metody pro stanovení PBDE a perfluorovaných sloučenin ve vzorcích odebraných z vodního ekosystému. Polybromované difenylethery patří mezi perzistentní sloučeniny, které byly klasifikovány jako jedny ze závažných znečišťujících látek. Ve složkách životního prostředí jsou prokazovány především v posledních deseti letech. Pro naše studie byly zvoleny jako vhodné matrice povrchové vody a sedimenty, které byly odebírány v různých lokalitách na povodí řeky Svratky. Jejich analýza měla prokázat, zda se v těchto specifických matricích kumulují, setrvávají zde delší dobu a představují tak sekundární kontaminanty vodních ekosystémů. Byly posuzovány tyto kongenery polybromovaných difenyletherů: BDE-28, 47, 66, 85, 99, 100, 153, 154 a 183. Pro jejich izolaci z matrice byly použity různé extrakční techniky, a to ultrazvuková extrakce, mikrovlnná extrakce a tlaková extrakce rozpouštědlem. Jejich finální stanovení bylo prováděno metodou plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu (GC/ECD). V našich prováděných studiích byly rovněž porovnávány základní chemické, fyzikální a environmentální vlastnosti difenyletherů ve složkách životního prostředí. Pozornost byla zaměřena také na perfluoroktanové sloučeniny (PFOA), (PFOS) a (PFOSA). Byly popsány fyzikálně-chemické vlastnosti těchto organických znečišťujících látek a zhodnoceny jejich toxikologické a environmentální aspekty. Byla posouzena vhodnost použitých extrakčních technik (ultrazvuková extrakce, tlaková extrakce rozpouštědlem, extrakce tuhou fází) pro izolaci PFCs ze vzorků sedimentů. Identifikace a následná kvantifikace vybraného analytu z této skupiny byla prováděna metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (HPLC/MS). Optimalizované metody byly potom aplikovány na reálné vzorky. Povrchová voda a sediment byly odebírány v povodí řeky Svratky, a to celkem na 19 odběrových místech. Výskyt PBDE byl potvrzen ve vzorcích sedimentů z řeky Svratky (g.kg-1), ve vzorcích povrchové vody však nebyly PBDE vůbec detekovány, případně se jejich koncentrace nacházely pod limitem detekce; perfluorované sloučeniny nebyly ve vzorcích sedimentů a vody detekovány vůbec.cs
dc.description.abstractIn the presented PhD. thesis, problems covering occurrence of polybrominated diphenyl ethers (PBDE) and perfluorinated compounds in the environment were solved. The study was focused on identification and further verification of optimal methods in order to determine PBDEs and perfluorinated compounds sampled from the aquatic ecosystem. Polybrominated diphenyl ethers belong to persistent compounds classified as main pollutants; within the environmental constituents, they have been observed particularly in the last decade. For these studies, there were selected surface water matrices and sediments taken in various localities within the river Svratka basin. The analyses were to demonstrate whether they accumulate and remain in these specific matrices for longer time. There we assessed the congeners of polybrominated diphenyl ethers as follows: BDE-28, 47, 66, 85, 99, 100, 153, 154 and 183. In order to isolate them from matrices, various extraction techniques were used, i.e., ultrasonic extraction, microwave extraction, and pressure solvent extraction. Gas chromatography method with electron capture detection (GC/ECD) was selected for determination. The accomplished studies also assessed basic chemical, physical and environmental characteristics of diphenyl ethers in the environmental constituents. The attention was also paid to perfluorooctanoic compounds (PFOA), (PFOS) and (FOSA); physico-chemical properties of these organic pollutants were characterised and their toxicological and environmental aspects were evaluated. Usability of extraction techniques (ultrasonic extraction, pressure solvent extraction, solid phase extraction) applied to PFCs isolation from sediments samples was assessed. Identification and quantification of these analytes were performed using a high performance liquid chromatography/mass spectrometry method (HPLC/MS). After that, the optimized methods applied to real samples. Surface water and sediments were sampled within the river Svratka basin, in particular, from 19 sampling localities. PBDE occurrence was confirmed in sediments samples from the Svratka river (g.kg-1), PBDE were not detected in the surface water samples, their concentrations were below the detection limit, resp.; perfluorinated compounds were not detected in sediments and water samples at all.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPBDEcs
dc.subjectperfluorované sloučeninycs
dc.subjectextrakce tuhou fázícs
dc.subjecttlaková extrakce rozpouštědlemcs
dc.subjectmikrovlnná extrakcecs
dc.subjectultrazvuková extrakcecs
dc.subjectkolonová chromatografiecs
dc.subjectplynová chromatografiecs
dc.subjectdetektor elektronového záchytucs
dc.subjectkapalinová chromatografiecs
dc.subjecthmotnostní spektrometriecs
dc.subjectpovrchová vodacs
dc.subjectsediment.cs
dc.subjectPBDEen
dc.subjectperfluorinated compoundsen
dc.subjectsolid phase extractionen
dc.subjectpressurized solvent extractionen
dc.subjectmicrowave extractionen
dc.subjectultrasonic extractionen
dc.subjectcolumn chromatographyen
dc.subjectgas chromatographyen
dc.subjectelectron capture detectoren
dc.subjectliquid chromatographyen
dc.subjectmass spectrometryen
dc.subjectsurface wateren
dc.subjectsediment.en
dc.titleStudium průniku PBDE a perfluorovaných sloučenin do vodních ekosystémůcs
dc.title.alternativeStudy of Exposure PBDE and Perfluorinated Compounds into Aquatic Ecosystemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-04-21cs
dcterms.modified2015-04-25-16:13:05cs
thesis.disciplineChemie životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid86843en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:55:22en
sync.item.modts2019.05.18 09:23:33en
dc.contributor.refereeChýlková, Jaromíracs
dc.contributor.refereeHroch, Martincs
dc.contributor.refereeKráčmar, Stanislavcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record