Poslední příspěvky

 • Analýza silic v rostlinném materiálu 

  Koloničná, Markéta
  Máta peprná a levandule lékařská jsou aromatické byliny s léčivými i kořeninovými vlastnostmi. Jejich esenciální oleje slouží pro výrobu vonných látek používaných v kosmetice a potravinářství. V této práci byly analyzovány ...
 • Jód v potravinách 

  Laba, Marija
  Tato práce řeší důležitost jódu jakožto mikronutrientu pro lidský organismus. Ač se zdá, že jeho požadovaný denní příjem je malý a vyčísluje se v řádech mikrogramů, je pro organismus neméně důležitý. Problematika se zabývá ...
 • Chování hydrofilní fluorescenční sondy Oregon Green 488 v prostředí hydrogelu 

  Lacko, Kata
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom chovaní hydrofilnej fluorescenčnej sondy Oregon Green 488 v prostredie hydrogélov. Hydrogél bol vytvorený použitím hyaluronanu sodného a CTAB (cetyltrimethylammonium bromid), ktorý ...
 • Dusík a jeho sloučeniny v odpadních vodách 

  Venská, Petra
  Bakalářská práce shrnuje možnosti výskytu dusíku a jeho sloučenin v odpadních vodách. Zároveň jsou uvedeny a popsány možnosti jejich odstranění, ať už fyzikálně chemické postupy, tak biologické procesy. Z fyzikálně chemických ...
 • Charakterizace liposomů jako prekurzorů pro přípravu modelů buněčné membrány pomocí rozptylových technik 

  Vargová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelové membrány na bázi lecitinu, cholesterolu a POPG. Shrnuje mechanismy tvorby, faktory ovlivňující tvorbu a metody charakterizace buněčné membrány. Zaměřuje se na tvorbu liposomů ...
 • Problematika analýzy mléka pomocí techniky ICP-OES 

  Kaňová, Veronika
  Teoretická část bakalářské práce se věnuje chemickému složení kravského mléka, popisu vybraných metod přípravy vzorku a popis používané techniky ICP-OES. Experimentální část je zaměřena na jednotlivé přípravy vzorků a ...
 • Difúze v huminových gelech 

  Královič, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem difúze iontů těžkých kovů v huminových gelech. Úkolem bylo ověřit, do jaké míry má methylace huminových kyselin vliv na adsorpci kovových iontů. Jako kovové ionty byly použity nikelnaté ...
 • Degradace pyrethroidů pomocí heterogenních katalyzátorů 

  Janík, Ondřej
  Tato práce se zabývá metodou fotokatalyzované degradace polutantů na oxidu titaničitém, tj. moderní eliminační metodou použitelnou pro odstraňování polutantů z environmentálních matric. Dále je tato práce zaměřena na skupinu ...
 • Reakce hydrogensíranu amonného 

  Sedlák, Filip
  Tato práce studuje reakce hydrogensíranu amonného. Práce se zabývá studiem vlastností a popisem chemických reakcí této velmi málo popsané sloučeniny. Práce studuje vybrané chemické reakce a popisuje jejich produkty. Cílem ...
 • Pektin - jeho vlastnosti a využití v průmyslu 

  Odstrčilová, Eva
  Tato práce se zabývá problematikou pektinových látek v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Pektin je hojně využívaná složka potravinářských produktů, převážně díky své želírovací a ztužující schopnosti. Práce je ...
 • Základní chemická charakteristika šťáv vybraných odrůd zimolezu 

  Cibulcová, Pavla
  Práce zahrnuje teoretickou část, ve které je zařazení a výskyt zimolezu, popis rostliny, podmínky pro růst, využití, druhy a odrůdy. Dále obsahuje metody stanovení vybraných chemických parametrů jako výtěžnost, celková ...
 • Probiotika a prebiotika v potravinových a dalších výrobcích 

  Romanovská, Denisa
  V teoretické části práce se pojednává o současném stavu a výzkumu probiotik a prebiotik, jejich využitelnosti pro modulaci mikroflóry hostitele a jejich příznivých účincích na zdraví jedince. Dále je pojednáno o problematice ...
 • Vliv pH na kvantitativní stanovení aditiv v nanovláknech 

  Grufíková, Jana
  Cílem mé bakalářské práce bylo připravit nanovlákennou vrstvu s obsahem aditiv a kvantitativně stanovit obsah barviva v závislosti na pH. Nanovlákenné vrstvy s aditivy byly připravovány metodou elektrostatického zvlákňování. ...
 • Rychlerostoucí dřeviny jako obnovitelné zdroje energie 

  Žvaková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá biomasou jako obnovitelným zdrojem energie. Hlavním tématem jsou rychle rostoucí dřeviny a jejich efekt na biologickou diverzitu, místní ekosystém a krajinnou ekologii. Byl proveden literární ...
 • Optické vlastnosti ochranných emulzí 

  Valasová, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na studium optických vlastností ochranných emulzí, především na vlastnosti komerčně dostupných emulzí sloužících k ochraně před slunečním zářením, které jsou využívány v kosmetickém průmyslu. ...
 • Mikrobiologické analytické metody pro potřeby mlékárenského průmyslu 

  Vlasák, Jaroslav
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na probiotika v mléčných výrobcích a zejména na molekulárně genetické metody využívané k analýze DNA. Pozornost je věnována především metodám stanovení bakteriálních buněk rodu ...
 • Studium agregačního chování huminových kyselin v prostředí cizorodých látek 

  Hronová, Aneta
  Náplní této bakalářské práce je studium agregačního chování huminových kyselin v prostředí cizorodých látek. Jako cizorodé látky byly zvoleny tři kationické tenzidy (CTAB, TTAB a Septonex). V experimentální části byly ...
 • Modifikace polyvinylalkoholu s vyšším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů 

  Bartošík, Jan
  Práce se zabývá problematikou modifikace polyvinylalkoholu pro použití v macrodefect-free kompozitech. Výzkum zahrnuje modifikaci PVAl naroubováním vhodné skupiny a optimalizaci přípravy tohoto modifikovaného polymeru. U ...
 • Modifikace polyhydroxybutyrátu roubováním funkčních skupin 

  Melčová, Veronika
  Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací vlivu chemické úpravy na termické a mechanické vlastností poly(3-hydroxybutyrátu). Pro studium byly vybrány dvě metody, a to chlorace a fluorace PHB. Cílem teoretické ...
 • Ekotoxikologie nanočástic 

  Kerberová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou nanočástic, jejich chováním a ekotoxicitou v životním prostředí. Práce je zaměřena na stručný popis nanotechnologií, nejčastěji využívaných nanočástic v průmyslu, medicíně ...

Zobrazit další