Poslední příspěvky

 • Vliv nanočástic PbO a CdO na vybrané fyziologické funkce myši. 

  Svozilová, Eva
  Cílem bakalářské práce je vyhodnotit dlouhodobý vliv inhalace nanočástic oxidu olovnatého a oxidu kademnatého na hmotnost vybraných orgánů pokusných bílých myší. Vybrané orgány (slezina, játra, ledvina, plíce, mozek) byly ...
 • Pektin - jeho vlastnosti a využití v průmyslu 

  Odstrčilová, Eva
  Tato práce se zabývá problematikou pektinových látek v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Pektin je hojně využívaná složka potravinářských produktů, převážně díky své želírovací a ztužující schopnosti. Práce je ...
 • CHARAKTERIZACE OBALOVÝCH FÓLIÍ NA BÁZI POLYETYLÉNU A POLYPROPYLÉNU 

  Bělašková, Marie
  V této bakalářské práci bylo charakterizováno sedm druhů koextrudovaných a vyfukovaných obalových fólií na bázi polyetylénu a polypropylénu, které byly dodány firmou Granitol a. s. K charakterizaci byly použity tyto metody: ...
 • Stanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescence 

  Janča, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo najít vhodný způsob pro opakovatelnou a relativně velmi přesnou analýzu žáruvzdorných materiálů. Jako nejvhodnější se jeví metoda rentgenové fluorescenční spektrometrické analýzy. Tato ...
 • Vláknina v potravinách a možnosti jejího stanovení 

  Piškulová, Lenka
  Práce se zabývá definicí vlákniny, rozdělením a základním popisem stavebních složek vlákniny. V neposlední řadě se věnuje základním metodám a způsobům stanovení vlákniny. Praktická část porovnává získané množství nerozpustné ...
 • Základní chemická charakteristika šťáv vybraných odrůd bílého rybízu 

  Zlámalová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá stanovením základních chemických charakteristik šťáv u vybraných odrůd bílého rybízu. Teoretická část je zaměřena na botanický popis rostliny, historii pěstování, bioaktivní látky obsažené v ...
 • Probiotika a prebiotika v potravinových a dalších výrobcích 

  Romanovská, Denisa
  V teoretické části práce se pojednává o současném stavu a výzkumu probiotik a prebiotik, jejich využitelnosti pro modulaci mikroflóry hostitele a jejich příznivých účincích na zdraví jedince. Dále je pojednáno o problematice ...
 • Modifikace polyhydroxybutyrátu roubováním funkčních skupin 

  Melčová, Veronika
  Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací vlivu chemické úpravy na termické a mechanické vlastností poly(3-hydroxybutyrátu). Pro studium byly vybrány dvě metody, a to chlorace a fluorace PHB. Cílem teoretické ...
 • Plazmochemická úprava přírodních vláken 

  Demková, Eva
  Táto bakalárska práca sa zameriava na plazmochemické povrchové úpravy prírodných ľanových vlákien pomocou dielektrického bariérového výboja a silánovým väzbovým činidlom. Upravené vlákna boli použité ako výstuž kompozitného ...
 • Pultruze biokompozitu na bázi přírodních vláken 

  Letavaj, Emil
  Teoretická časť práce je zameraná na všeobecný prehľad o kompozitných materiáloch, prírodných vláknach a ich rôznych modifikáciách. Praktická časť spočíva v chemickej úprave ľanových vlákien prostredníctvom dvoch typov ...
 • Metodika stanovení tloušťky odprášených vrstev při využití XPS hloubkového destruktivního profilování 

  Bušo, Marek
  Práce se zabývá problematikou stanovení tloušťky korozních vrstev feritické oceli pomocí rentgenového fotoelektronového spektrometru (XPS) vybaveného iontovým dělem. Výzkum zahrnuje přípravu vzorků oceli v různých korozních ...
 • Možnosti využití plastifikátorů a superplastifikátorů v alkalicky aktivovaných systémech 

  Langová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá přípravou a vlastnostmi alkalicky aktivované vysokopecní strusky po přidání různých druhů plastifikátorů a superplastifikátorů v různém procentuelním zastoupení. Cílem této práce je nalézt vhodný ...
 • Produkce extracelulárních hydroláz pomocí specifických druhů plísní 

  Pokrývková, Zuzana
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium možností produkcie extracelulárnych hydrolytických enzýmov plesňou Penicillium lilacinum na dvoch substrátoch. Teoretická časť práce je zameraná na charakterizáciu vybraných ...
 • Fotovoltaické vlastnosti molekul s vnitřním přenosem náboje 

  Šenkýř, Marek
  Práce je zaměřena na studium donor-akceptorových molekul s vnitřním přenosem náboje z hlediska jejich použití v organických solárních článcích. V práci bude studován vliv změny chemické struktury těchto molekul na optické ...
 • Možnosti využití vysoce jemných podílů popílků z klasického spalování uhlí 

  Havelka, Jaroslav
  Tato práce se zabývá studiem vysoce jemných podílů popílků z klasického spalování uhlí. Soustřeďuje se hlavně na zjištění vlastností stanovovaných popílků – pucolánové aktivity, chemického složení, distribuce velikosti ...
 • Analýza silic v rostlinném materiálu 

  Koloničná, Markéta
  Máta peprná a levandule lékařská jsou aromatické byliny s léčivými i kořeninovými vlastnostmi. Jejich esenciální oleje slouží pro výrobu vonných látek používaných v kosmetice a potravinářství. V této práci byly analyzovány ...
 • Modifikace práškových plniv v plazmatu 

  Štulrajterová, Lujza
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom časticových kompozitných materiálov a vplyvom povrchovej úpravy časticového plniva na výsledné vlastnosti kompozitu. V teoretickej časti sú charakterizované dôležité aspekty časticových ...
 • Vlastnosti biokompozitů na bázi lněných vláken 

  Pelánová, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kompozity, které jsou tvořené degradovatelnými složkami. Teoretická část se zabývá problematikou kompozitních materiálů, úpravami vláken a vlastnostmi. Účelem této práce je vytvořit ...
 • Optimalizace parametrů pultruze kompozitů na bázi epoxidových matric 

  Ostrezi, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá momentálním progresem v tématu kompozitních materiálů s výztuží ve formě dlouhých vláken a polymerních matric. Dále se zabývá výrobními metodami kompozitních materiálů, zejména pultruzí. ...
 • Vlastnosti pultrudovaných kompozitů na bázi epoxidových matric 

  Huljak, Pavel
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá výzkumem kompozitních materiálů, zejména na bázi polymerních epoxidových a polyesterových pryskyřic, využívajících jako výztuž skleněné svazky vláken. V praktické části je zahrnuta ...

Zobrazit další