Show simple item record

Effect of pH of mixing water on hydration and mechanical properties of cement composites.

dc.contributor.advisorŠiler, Pavelcs
dc.contributor.authorBezděk, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-22T01:46:28Z
dc.date.available2018-10-22T01:46:28Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBEZDĚK, O. Vliv pH záměsové vody na hydrataci a mechanické vlastnosti cementových kompozitů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other84261cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38463
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vlivem pH záměsové vody na hydrataci a mechanické vlastnosti cementových kompozitů na bázi portlandského cementu. Výchozím materiálem byl CEM I 42,5 R. Průběh hydratace byl analyzován pomocí isoperibolické kalorimetrie, rentgenové difrakční analýzy a diferenční termické analýzy. Z mechanických vlastností byla sledována pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. Mikrostruktura vzorků byla pozorována pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Byl prokázán vliv pH záměsové vody na jednodenní pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku, zpomalení hydratace a poměr jednotlivých fází.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on the effect of mixing water pH value on hydration and mechanical properties of cement composites based on portland cement. Source material was CEM I 42,5 R. Hydration process was analyzed by isoperibolic calorimetry, X-ray diffraction analysis and differential thermal analysis. Compressive and flexural strength was examined as mechanical properties. The samples microstructure was observed by scanning electron microscopy. Influence of mixing water pH value on flexural and compressive strength, retardation of hydration and ratio of individual phases was shown.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPortlandský cementcs
dc.subjecthydratacecs
dc.subjectzáměsová vodacs
dc.subjectpHcs
dc.subjectisoperibolická kalorimetriecs
dc.subjectXRDcs
dc.subjectDTAcs
dc.subjectSEM.cs
dc.subjectPortland cementen
dc.subjecthydrationen
dc.subjectmixing wateren
dc.subjectpHen
dc.subjectisoperibolic calorimetryen
dc.subjectXRDen
dc.subjectDTAen
dc.subjectSEM.en
dc.titleVliv pH záměsové vody na hydrataci a mechanické vlastnosti cementových kompozitů.cs
dc.title.alternativeEffect of pH of mixing water on hydration and mechanical properties of cement composites.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-02cs
dcterms.modified2015-06-05-08:45:55cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84261en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:24:42en
sync.item.modts2020.03.30 20:35:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKrátký, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant ve svém vystoupení seznámil komisi SZZ s hlavními výsledky své diplomové práce. Jeho projev byl přesvědčivý a použité prezentační nástroje byly přiměřené. Výsledky práce i jejich diskuze splnili požadavky na diplomovou práci a diplomant zodpověděl i většinu dotazů členů komise správně. Prokázal tak dobrou znalost problematiky řešené v diplomové práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record