Show simple item record

Study of influence of quantum dots to biological systmes and their components

dc.contributor.advisorProvazník, Ivocs
dc.contributor.authorKoudelková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:59:04Z
dc.date.available2018-10-21T16:59:04Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKOUDELKOVÁ, Z. Studium vlivu kvantových teček na biologické systémy a jejich komponenty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84470cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38893
dc.description.abstractCílem diplomové práce je sumarizovat dostupné poznatky o kvantových tečkách a jejich vlivu na živé systémy. V textu jsou popsány metody přípravy kvantových teček s ohledem na jejich vlastnosti (velikost, vlnovou délku fluorescence) a metody biofunkcionalizace kvantových teček biomolekulami. V živých organismech se nachází velké množství proteinů, proto jsou tyto látky považovány za jednu z hlavních interakčních složek v organismech. Proto je v práci také uvedena základní informace o proteinech. V neposlední řadě jsou popsány různé metody, kterými se kvantové tečky mohou charakterizovat, především diferenční pulsní voltametrie, měření zeta potenciálu a fluorescence. Hlavním úkolem této práce je navrhnout modely různých prostředí, ve kterých bude probíhat degradace kvantových teček s ohledem na vyhodnocení získaných kinetických parametrů pro predikci stability jednotlivých kvantových teček.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to summarize the available evidence about quantum dots and their effects on living systems. The text describes methods for the preparation of quantum dots with respect to their characteristics (size, fluorescence wavelength) and methods of quantum dots bio-functionalization of biomolecules. In living organisms is a large number of proteins, because these are considered as one of the main components of the interaction of organisms. Therefore, the work also provides basic information about proteins. Finally, there are described various methods by which the quantum dots may be characterized mainly by differential pulse voltammetry measurement zeta potential and fluorescence measurement. The main objective of this work is to propose models of different environments in which will be degradation of quantum dots with regard to the evaluation of acquired kinetic parameters for predicting the stability of individual quantum dots.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvantové tečkycs
dc.subjectzetasizercs
dc.subjectzeta potenciálcs
dc.subjectfluorescenční spektroskopiecs
dc.subjectdiferenční pulsní voltametriecs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectdegradacecs
dc.subjectQuantum dotsen
dc.subjectzetasizeren
dc.subjectzeta potentialen
dc.subjectfluorescence spectroscopyen
dc.subjectdifferential pulse voltammetryen
dc.subjectstabilityen
dc.subjectdegradationen
dc.titleStudium vlivu kvantových teček na biologické systémy a jejich komponentycs
dc.title.alternativeStudy of influence of quantum dots to biological systmes and their componentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-11cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:08cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84470en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:07:44en
sync.item.modts2021.11.08 12:54:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeZítka, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. doc. Šimurda položil otázku: Jaké škodlivé důsledky může mít uvolňování kadmia pro organismu? Jaký ma kadmium vliv na elektrofyziologické vlastnosti biomembrán? Dr. Vondra položil otázku: Odpovídají výsledky vaší práce jiným výsledkům uvedeným v literatuře? Ing. Dvořák položil otázku: Kde byla prováděna měření? Studentka obhájila diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record