Poslední příspěvky

 • Návrh kanálu olejového chladiče pro modernizovanou motorovou gondolu letounu L410NG 

  Fazekaš, Slavomír
  Práca p opisuje návrh kanálu chladenia pre zás tavbu nového motora do lietadla L-410NG. Na jprv b ol vytvorený na základe analytického výp o čtu mo del kanála, ktorý b ol následne p o drob ený CFD analýze. Na záver sú p ...
 • Výpočtová simulace rovnání tyčí nekruhového průřezu 

  Čupr, Pavel
  Práce je zaměřena na srovnání dvou možných způsobů výpočtového modelování procesu rovnání dlouhých profilů. Je zde popsána podstata procesu rovnání, základní principy metody konečných prvků a princip rychlého algoritmu ...
 • Systém řízení zásob 

  Reif, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou a implementací systémů řízení zásob. Teoretická část obsahuje jednotlivé systémy, a to jak systémy deterministické, tak stochastické. Pro implementaci je využito několika ...
 • Vysokorychlostní obrábění ložisek z materiálu 100Cr6 

  Tropp, Pavel
  Diplomová práce se zabývá tématem vysokorychlostního soustružení materiálu 100Cr6. Cílem je navrhnout a experimentálně ověřit inovaci výrobního procesu pro zvolenou součást. Práce obsahuje teoretické základy vysokorychlostního ...
 • Rekonstrukce protitlakové parní turbiny 

  Hlavinka, Miloslav
  Tématem diplomové práce je revize parní turbíny Mitsubishi a výpočet utahovacích momentů šroubů dělící roviny. Tato práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část práce obsahuje seznámení s rozsahem prováděných servisních ...
 • Design ponorného pozorovacího plavidla 

  Macháčková, Petra
  Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout design ponorného pozorovacího plavidla. Najít inovativní přístup k navrhování a modernizaci v oblasti designu zvoleného tématu. Tato práce ukazuje kreativitu autora a schopnost ...
 • Zpracování slitiny 2618 pomocí technologie selective laser melting 

  Dokoupil, Filip
  Práce se zabývá nalezením a ověřením vhodných technologických parametrů technologie SLM pro zpracování hliníkové slitiny 2618. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin a popis ...
 • Dvouválcový motocyklový motor 

  Bolcek, Adam
  Tato práce se zabývá vyvažováním setrvačných sil posuvných částí u dvouválcového řadového motocyklového motoru pomocí kyvné páky. Jsou zde uvedeny dva výpočtové přístupy určené k návrhu vyvažovací páky. Výpočtové přístupy ...
 • Návrh robotizovaného pracoviště pro automatické utahování šroubů spoje opěradlo – sedák a spony pásu 

  Kafuněk, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotizovaného pracoviště pro automatické utahování šroubů spoje opěradlo-sedák a spony pásu. Rešeršní část je věnována současným trendům v montáži automobilových sedadel se zaměřením na ...
 • Návrh testovacího pracoviště pro automatizované testování elektronické řídicí jednotky 

  Dalecký, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací části automatizovaného testovacího pracoviště pro výstupní testování elektronické řídicí jednotky při její samotné výrobě. Elektronická řídicí jednotka je vyráběna společností ...
 • Analýza výkonnosti procesu 

  Kvapilová, Jana
  Tato diplomová práce řeší otázky spojené s identifikovatelností a sledovatelností dílců ve výrobě společnosti zabývající se leteckým průmyslem. V práci jsou shrnuty mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 9100, podle ...
 • Optimalizační modely pro energetické využití odpadu 

  Hošek, Jaromír
  Cílem této diplomové práce je vytvoření posloupnosti matematických optimalizačních modelů různé úrovně složitosti pro efektivní nakládání a energetické využití komunálního odpadu. S použitím optimalizačních modelů zahrnující ...
 • Návrh letounu pro zástavbu hybridní pohonné jednotky 

  Kapoun, Tomáš
  Diplomová práce „Návrh letounu pro zástavbu hybridní pohonné jednotky“ je zaměřena na návrh letounu vhodného pro hybridní pohon. Současně se zabývá i nejvhodnějším umístěním jednotlivých komponent nutných pro tento pohon. ...
 • Fluidní kotel CFB na spalování dřevní biomasy o parametrech páry 150 t/h; 9,3 MPa; 530 °C 

  Martinek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolním výpočtem fluidního kotle na biomasu s cirkulující fluidní vrstvou. V úvodu jsou stručně teoreticky představeny fluidní kotle a vysvětleno co je biomasa. Dále je stechiometrický ...
 • Hydraulické shrabovací česle 

  Růčka, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulicky shrabovacích česlí umístěných před čistírnou odpadních vod. V první části práce jsou popsány jednotlivé možnosti čistění vody od kusových pevných částic. V druhé ...
 • Parní turbína pro fosilní elektrárnu - ST NT díl 

  Třináctý, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny s přihříváním pro fosilní elektrárnu. Turbína je dvoutělesová. První těleso je tvořeno samostatným VT dílem. Druhé těleso tvoří kombinovaný ST-NT díl s axiálním ...
 • Návrh otopné soustavy pro rekonstruovaný dům 

  Valášek, Martin
  Diplomová práce obsahuje kompletní návrh otopné soustavy pro rodinný dům po částečném zateplení. V první části se seznámíme s objektem a klimatickými podmínkami. V další části je proveden výpočet součinitelů prostupu tepla ...
 • Návrh systému horizontálního pohonu unašeče skladovacího systému LLH 

  Molinari, Petr
  Cílem této práce je návrh konstrukčního řešení horizontálního p ohonu unašeče skladovacího systému LLH. V úvodní části je popsána problematika skladování tyčového materiálu, doplněná o přehled komerčně využívaných vertikálních ...
 • Vázané modelování asynchronního motoru metodou fyzikálního modelování 

  Toman, Marek
  Tato práce se zabývá vzájemnou interakcí jednotlivých fyzikálních dějů v asynchronním motoru. První část práce je věnována výpočtu elektrických poměrů v asynchronním motoru. Na základě náhradního zapojení ve tvaru Gamma-článku ...
 • Návrh ohříváku topné vody pro vyvedení tepla z teplárny o výkonu 5,5 MW 

  Kubíček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem ohříváku topné vody pro výměníkovou stanici s výkonem 5,5 MW. Cílem práce je provedení tepelného a hydraulického výpočtu v rozsahu zadání a následně vypracování projekčního výkresu ohříváku ...

Zobrazit další