Poslední příspěvky

 • Deformačně napěťová analýza synchronního generátoru 

  Majdič, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem jednotlivých statických a dynamických sil a teplotního zatížení na namáhání synchronního generátoru. V souvislosti s tímto je poté řešeno rozložení napětí v konstrukci a posouzení ...
 • Výroby závitů závitníky 

  Chludil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá studiem procesu výroby závitů závitníky, a to od samotného popisu jednotlivých závitů, přes všechny dostupné metody výroby závitů, kontrolu funkčnosti závitů, až po samotné závitníky, materiály, ...
 • Aplikace svařování elektronovým svazkem pro rekonstrukci vzorků pro mechanické zkoušky z malých objemů materiálu 

  Roubalová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci vzorků s vnitřním insertem pro Charpyho nárazovou zkoušku. Daný insert je svařen k přídavným materiálům, doplňujících délku normovaného vzorku, elektronovým paprskem za předem zvolených ...
 • Vliv exotermických obkladů na tuhnutí slitin hliníku 

  Zajíček, Roman
  Diplomová práce se zabývá vlivem exotermických obkladů nálitků na tuhnutí hliníkových slitin. Práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část popisuje odlišnosti slévárenských slitin hliníku oproti slévárenským ...
 • Oduhličení austenitických ocelí a jeho vliv na vlastnosti materiálu 

  Vítek, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým studiem oduhličení taveniny austenitických ocelí. Matematický model analyzující numerické výpočty byl srovnán s experimentálními tavbami. Výsledky byly diskutovány s ohledem na ...
 • Výroby závitů závitníky 

  Chludil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá studiem procesu výroby závitů závitníky, a to od samotného popisu jednotlivých závitů, přes všechny dostupné metody výroby závitů, kontrolu funkčnosti závitů, až po samotné závitníky, materiály, ...
 • Porovnání výsledků modální analýzy desky plošných spojů dosažených výpočtovým a experimentálním modelováním 

  Oplt, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je porovnání výsledků modální analýzy desek plošných spojů bez elektronických komponent, které byly získány při výpočtovém a experimentálním modelováním. Analýzy jsou provedeny pro varianty ...
 • Optimalizace stavebních konstrukcí s pravděpodobnostními omezeními 

  Kokrda, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá penalizačním přístupem k řešení úloh stochastické optimalizace s pravděpodobnostními omezeními, které jsou aplikovány na problémy z oblasti stavební mechaniky. V práci je zpracován inženýrský ...
 • Modelování dopravního toku 

  Ježková, Jitka
  Tato diplomová práce prezentuje problematiku dopravního toku a jeho modelování. Zabývá se především několika LWR modely, které následně rozebírá a hledá řešení pro počáteční úlohy. Ukazuje se, že ne pro všechny počáteční ...
 • Vývoj inverzní sub-doménové metody pro výpočet okrajových podmínek vedení tepla 

  Hřibová, Veronika
  V technické praxi je velmi důležité vyvíjet výpočetně efektivní a zároveň přesné a stabilní numerické metody pro řešení úloh přenosu tepla a hmoty. Tato práce se zaměřuje na inverzní úlohu vedení tepla, která je potřebná ...
 • Optimalizační modely pro energetické využití odpadu 

  Hošek, Jaromír
  Cílem této diplomové práce je vytvoření posloupnosti matematických optimalizačních modelů různé úrovně složitosti pro efektivní nakládání a energetické využití komunálního odpadu. S použitím optimalizačních modelů zahrnující ...
 • Zavedení a aplikace obecného regresního modelu 

  Hrabec, Pavel
  V práci byl podrobně popsán obecný lineární regresní model, včetně testových statistik pro jednotlivé koeficienty, podmodely, predikce a především testy odlehlých hodnot a pozorování výrazně deformujících model. Byl popsán ...
 • Predikce vlivu povrchové vrstvy oxidů na intenzitu vodního chlazení 

  Haluza, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu povrchové vrstvy oxidů na vedení tepla. Důraz je kladen především na numerické simulace. Kromě modelování vedení tepla pomocí diferenciálních rovnic je k predikci vlivu oxidů ...
 • Zvýšení výkonu přeplňovaného motoru pro Formuli Student 

  Špičák, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na výběr pohonné jednotky pro Formuli Student, sestavení spolehlivého výpočtového modelu za využití pokročilého testování. Dále se zaměřuje na přípravu vhodných podmínek pro testování, samotné ...
 • Řešení problémů akustiky pomocí nespojité Galerkinovy metody 

  Nytra, Jan
  Parciální diferenciální rovnice hrají důležitou v inženýrských aplikacích. Často je možné tyto rovnice řešit pouze přibližně, tj. numericky. Z toho důvodu vzniklo množství diskretizačních metod pro řešení těchto rovnic. ...
 • Optimalizace teplotního pole s fázovou přeměnou 

  Pustějovský, Michal
  Práce se zabývá modelováním problému kontinuálního lití oceli. Tento proces výroby oceli získal nejen v České republice v posledních letech faktickou dominanci. V práci je řešen sochor s kruhovým průřezem, který bývá často ...
 • Porovnání vodní dýmky, elektronických cigaret a klasických cigaret z hlediska emitovaných částic 

  Krátký, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných stylů kouření a jejich porovnáním z hlediska emitovaných částic. Aerosol vznikající při kouření představuje vážné riziko pro lidské zdraví. Pro účely práce byla zkonstruována ...
 • Povlakování střižných nástrojů ze slinutých karbidů 

  Nováková, Radana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou PVD povlakování střižných nástrojů ze slinutých karbidů, se zaměřením na zvýšení životnosti postupových nástrojů. Především poukazuje na využití povlakovaných nástrojů v praxi ...
 • Technologie výroby zadané součásti 

  Kalina, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem nové technologie výroby zadané součásti ve strojírenské firmě. Zadaná součást se vyrábí na obráběcím centru metodou frézování. K vytvoření modelu součásti byl použit program SolidWorks a k ...
 • Softwarové rozhraní pro uživatelské aplikace laser trackeru 

  Kozáček, Peter
  Súčasťou stavby strojov je vyhodnocovanie geometrických presností jednotlivých funkčných častí stroja. Tento proces je však veľmi zdĺhavý a náročný. Jedným z dôvodov spomínaných problémov je nedostatočné softvérové ...

Zobrazit další