• Výroby závitů závitníky 

  Chludil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá studiem procesu výroby závitů závitníky, a to od samotného popisu jednotlivých závitů, přes všechny dostupné metody výroby závitů, kontrolu funkčnosti závitů, až po samotné závitníky, materiály, ...
 • Procedury certifikace letišť, dle požadavků EASA 

  Jaša, Marek
  Cílem diplomové práce je zpracovat ucelený přehled dokumentů pro proces certifikace letišť dle požadavků EASA a vytvořit metodiku pro aplikaci těchto dokumentů. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části ...
 • Vertikální kotel na spalování zemního plynu 

  Sedlák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a návrhem kotle na spalování zemního plynu. Cílem práce je návrh velikosti výhřevných ploch, tak aby pára splňovala požadavky teploty 490 °C, tlaku 7 MPa a parního výkonu 60 t/h.
 • Rozšíření funkcionality výukového robotického manipulátoru 

  Nejedlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením funkcionality robotického manipulátoru. Hlavním cílem je implementace řídících algoritmů do mikrokontroleru dsPIC. V úvodní části jsou popsány realizované úpravy na manipulátoru, ...
 • Design popelářského vozu 

  Běhal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem popelářského vozu. Vlastní návrh respektuje konstrukční požadavky vozu, ergonomické potřeby obsluhy a estetické nároky na moderní vozidlo určené pro sběr a odvoz odpadu. Návrh vychází ...
 • Uvolnění nakupovaných dílů do sériové výroby bez vstupní kontroly 

  Bil, Miroslav
  Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem metod vstupní kontroly s důrazem na statistickou přejímku srovnáváním. Praktická část obsahuje analýzu procesu kvalifikace dodavatelů a systému vstupní kontroly ve firmě ...
 • Virtuální svět 

  Hamal, Jakub
  Obsahem této práce je přiblížení problematiky procesu tvorby počítačových her a představení herního enginu Unity3D. Získané poznatky jsou poté uplatněny při vytvoření ukázkové aplikace pro PC. První část práce je věnována ...
 • Design terénního vozidla 

  Horák, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření designu terénního automobilu. Vůz se stal koncepční vizí ekologického off-roadu budoucnosti poháněného vodíkovými pa- livovými články. Další cíle práce jsou: vnést prvky tvarové ...
 • Hobby CNC frézka 

  Pospíšil, Jiří
  Tato diplomová práce slouží jako experimentální ověření 3D návrhu hobby CNC frézky za použití dílů vytisknutých na 3D tiskárně z materiálu ABS. Práce je pojata jako úvod širší veřejnosti do problematiky CNC frézek a 3D ...
 • Oduhličení austenitických ocelí a jeho vliv na vlastnosti materiálu 

  Vítek, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým studiem oduhličení taveniny austenitických ocelí. Matematický model analyzující numerické výpočty byl srovnán s experimentálními tavbami. Výsledky byly diskutovány s ohledem na ...
 • Zpětný překladač jazyka Java 

  Žamberský, Zdeněk
  Práce se zabývá vytvořením zpětného překladače pro jazyk Java. Cílem zpětného překladače je co nejlépe rekonstruovat zdrojový kód jazyka Java z class souborů. V práci je nejdříve rozebírán jazyk Java jako takový, kompilace ...
 • Využití spalin plynové mikroturbíny pro sušení 

  Těthal, Josef
  Diplomová práce pojednává o řešení problematiky spalin z plynové mikroturbíny jako sušicího média pro obecné sušení. Aby bylo možné tyto spaliny použít je nutné je ochladit na požadovanou teplotu. Výpočtová část zahrnuje ...
 • Tříválcový řadový vznětový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro užitková vozidla 

  Domský, Viktor
  Cílem práce je vyšetření vlivu excentricity na průběh síly mezi pístem a vložkou válce a vlivu na vyvážení klikového mechanismu. Pro vybranou hodnotu excentricity navrhnout provedení vyvážení a provést pevnostní kontrolu ...
 • Zefektivnění technologie rozbrušování konstrukčními úpravami 

  Koláček, David
  Tato diplomová práce je orientována technologicko-konstrukčním směrem. Z konstrukčního hlediska je diplomová práce zaměřena na inovaci stávajícího strojního vybavení. Za oblast technologie je zkoumán vliv provedených ...
 • Identifikace parametrů elasto-plastických modelů materiálu z experimentálních dat 

  Jeník, Ivan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou identifikace křivky plastického zpevnění materiálu ze záznamu tahové zkoušky hladkého válcového vzorku. Nejprve je uveden teoretický základ nezbytný k řešení problému. Jsou ...
 • Svařování rámu výtahové kabiny 

  Měřičková, Petra
  Při zatížení výtahové plošiny dochází k namáhání svarových spojů. Kritický svar profilu z oceli S235JRH a L výztuhy z oceli S355J0 je zkoumán z hlediska pružnosti, pevnosti a bezpečnosti metodou pevnostní analýzy. Jsou ...
 • Optimalizace technologie výroby voskových modelů ve firmě Fimes 

  Žuja, Jaroslav
  Tato práce má za úkol zhodnotit v současné době používanou voskovou směs a porovnat ji s vlastnostmi nově zakoupených voskových směsí. Dále má zhodnotit, zdali se na kvalitě projevuje „převařovaná vosková směs‘‘, která se ...
 • Návrh řešení chladiče elektrického komponentu automobilového světlometu 

  Větrovec, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení chladiče elektronického komponentu. Práce se zaměřuje na současné provedení LED signálních funkcí používaných v moderních automobilových světlometech a na nové konstrukční ...
 • Analýza obtokového kanálu turbodmychadla 

  Ondrejka, Adam
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodiku výpočtu výtokového koeficientu obtokového kanálu wastegate turbodmychadla. Metodika se navrhla na základě analýzy chování výtokového koeficientu provedené pomocí CFD simulací ...
 • Řešení problémů akustiky pomocí nespojité Galerkinovy metody 

  Nytra, Jan
  Parciální diferenciální rovnice hrají důležitou v inženýrských aplikacích. Často je možné tyto rovnice řešit pouze přibližně, tj. numericky. Z toho důvodu vzniklo množství diskretizačních metod pro řešení těchto rovnic. ...