• Zvýšení průtoku chladící vody pro absorpční chladící agregáty ve stanici zdroje chladu na JE Dukovany 

  Dvořák, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání původního a nového řešení okruhu chladicí vody chladicích jednotek York za účelem zvýšení průtoku chladicí vody pro absorpční jednotky v JE Dukovany. Jsou zde popsány jednotlivé ...
 • Analýza výkonnosti procesu 

  Kvapilová, Jana
  Tato diplomová práce řeší otázky spojené s identifikovatelností a sledovatelností dílců ve výrobě společnosti zabývající se leteckým průmyslem. V práci jsou shrnuty mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 9100, podle ...
 • Konstrukční návrh tříosého manipulátoru 

  Vojtěch, Michael
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh tříosého manipulátoru sloužícího jako zubní rentgen. Osy se skládají z rotačního a dvou translačních pohybů. Práce vychází z již sestaveného manipulátor a cílem je snížení ...
 • Optimalizační modely pro energetické využití odpadu 

  Hošek, Jaromír
  Cílem této diplomové práce je vytvoření posloupnosti matematických optimalizačních modelů různé úrovně složitosti pro efektivní nakládání a energetické využití komunálního odpadu. S použitím optimalizačních modelů zahrnující ...
 • Návrh letounu pro zástavbu hybridní pohonné jednotky 

  Kapoun, Tomáš
  Diplomová práce „Návrh letounu pro zástavbu hybridní pohonné jednotky“ je zaměřena na návrh letounu vhodného pro hybridní pohon. Současně se zabývá i nejvhodnějším umístěním jednotlivých komponent nutných pro tento pohon. ...
 • Návrh ohříváku topné vody pro vyvedení tepla z teplárny o výkonu 5,5 MW 

  Kubíček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem ohříváku topné vody pro výměníkovou stanici s výkonem 5,5 MW. Cílem práce je provedení tepelného a hydraulického výpočtu v rozsahu zadání a následně vypracování projekčního výkresu ohříváku ...
 • Porovnání výsledků modální analýzy desky plošných spojů dosažených výpočtovým a experimentálním modelováním 

  Oplt, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je porovnání výsledků modální analýzy desek plošných spojů bez elektronických komponent, které byly získány při výpočtovém a experimentálním modelováním. Analýzy jsou provedeny pro varianty ...
 • Zástavba motoru AR64304 

  Kubiš, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá zástavbou motoru AR64304 do vozidla Alfa Romeo 75. Hlavním cílem této práce je návrh výfukového systému pro zmiňovaný motor usazený v motorovém prostoru. Při návrhu výfukového systému je dbáno na ...
 • Analýza mazaného kontaktu poddajných těles 

  Dočkal, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky hodnocení tloušťky filmu maziva v poddajných kontaktech. S ohledem na charakteristiky těchto kontakt- ních dvojic, jako je například variabilita tlouštěk filmu, vysoká drsnost ...
 • Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému 

  Labounek, Dalibor
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku posuzování spolehlivosti operátora při obsluze CNC laseru Adige LaserTube 8. Cílem této práce bylo provést odbornou rešerši literatury, která se týká problematiky ...
 • Povrchové kalení litiny výkonovým polovodičovým laserem 

  Bezděk, Pavel
  Diplomová práce se zabývá technologií povrchového kalení laserem. K tomuto účelu je používán výkonový polovodičový laser. Povrchové kalení je provedeno na litině ČSN 42 2430, za různých rychlostí laserové hlavy a výkonu ...
 • Využití řízeného naplyňování slitin Al-Si při tlakovém lití 

  Jankes, Erik
  Tato diplomová práce se zabývá možností, řízeného naplyňování slitin Al-Si při odlévání v tlakové slévárně. K naplyňování taveniny bylo použito rotační odplyňovací zařízení a jako médium plyn 20 % H2 v N2. Odlitky byly ...
 • Měření odklonu kola během jízdy 

  Vojtěšek, Aleš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout měření a následně změřit změnu úhlu odklonu kola během jízdy. Pro tento zadaný úkol byly použity na uchycení senzorů některé díly od firmy Corrsys-Datron a zbývající prvky bylo potřeba ...
 • Zařízení pro zásyp odpichového otvoru obloukové pece 

  Juda, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením funkce zařízení pro zásyp odpichového otvoru elektrické obloukové pece s průměrem odpichového otvoru od 190 mm do 250 mm. Práce obsahuje základní návrhový výpočet pohonu kyvného ...
 • Zvyšování účinnosti vakuového odpařování 

  Havlásek, Martin
  Tato práce je zaměřena na experimentální činnost v oblasti zvyšování účinnosti vakuového odpařování. V první části představuje teorii vypařování kapalin a její ovlivňující faktory, dále pak technologii vícestupňové mžikové ...
 • Hydrostatický pohon pojezdu multifunkčního nakladače DAPPER 

  Vydra, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem hydrostatického pohonu pro multifunkční nakladač a nosič nářadí DAPPER. V úvodní části práce je uvedena kritická rešerše základních koncepcí a novodobých řešení daného problému, doplněná o podrobný ...
 • Design dálkově ovládané svahové sekačky 

  Zvarík, Lukáš
  Práce se zabývá komplexním návrhem designu dálkově ovládané svahové sekačky v přímé návaznosti na navržené konstrukčně technologické řešení stroje. Produkt byl vytvořen s cílem zaujmout místo na současném, mladém trhu ...
 • Optimalizace toku karoserií v provozu lakovny 

  Novák, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření simulačního modelu lakovny ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Model byl vytvořen v simulačním programu Tecnomatix Plant Simulation. Pomocí simulačního modelu je testováno, zda změna ...
 • Systém řízení zásob 

  Reif, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou a implementací systémů řízení zásob. Teoretická část obsahuje jednotlivé systémy, a to jak systémy deterministické, tak stochastické. Pro implementaci je využito několika ...
 • Konstrukce univerzálního hydraulického agregátu 

  Holub, Vojtěch
  První část této diplomové práce se zabývá průzkumem nabídky agregátů stavebnicového typu od ostatních významných světových výrobců. Konstrukční část práce obsahuje kompletní návrh třech typorozměrových řad agregátů. Součástí ...