Show simple item record

Calculation of DC electromagnet and its experimental verification

dc.contributor.advisorValenta, Jiřícs
dc.contributor.authorSteidl, Adamcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:28Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:28Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSTEIDL, A. Výpočet stejnosměrného elektromagnetu a jeho experimentální ověření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84103cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39662
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou elektromagnetů, které jsou užívány, jako ovládací prvky v elektrických přístrojích, a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje elektromagnet, jako elektrický stroj, jeho použití v elektrických přístrojích, kde plní funkci ovládacího prvku, a rozdělení elektromagnetů dle různých kritérií. Dále pojednává o teorii magnetického pole a metodách stanovení statické tahové charakteristiky a určení dynamických charakteristik elektromagnetu. Do této části také patří konstrukční a funkční rozbor zkoumaného typu elektromagnetu s permanentními magnety, který slouží jako elektromagnetická spoušť v kompaktním jističi. Praktická část, obsahuje měření silových veličin zkoumaného elektromagnetu v různých provozních stavech a jeho vyhodnocení. Následně sestavení 3D modelu elektromagnetu, vhodného pro analýzu dynamických veličin metodou konečných prvků. Tento model je upraven do 2D, z důvodu četnosti simulací. Analýzy jsou následně vyhodnoceny. V práci je dále uveden zjednodušený návrh elektromagnetu, na základě provozních parametrů zkoumaného elektromagnetu. V závěrečné části jsou výstupy jednotlivých částí následně porovnány. Teoretická část popisuje elektromagnet, jako elektrický stroj, jeho použití v elektrických přístrojích jako ovládacího prvku a rozdělení elektromagnetů dle různých kritérií. Dále pojednává o teorii magnetického pole a metodách stanovení statické tahové charakteristiky a určení dynamických charakteristik elektromagnetu. Do této části také patří konstrukční a funkční rozbor zkoumaného typu elektromagnetu s permanentními magnety, který slouží jako elektromagnetická spoušť v kompaktním jističi. Praktická část, obsahuje měření silových veličin zkoumaného elektromagnetu v různých provozních stavech a jeho vyhodnocení. Následně sestavení 3D model elektromagnetu, vhodného pro analýzu dynamických veličin metodou konečných prvků. Tento model je upraven do 2D, z důvodu četnosti simulací. Analýzy jsou následně vyhodnoceny. V práci je dále uveden zjednodušený návrh elektromagnetu, na základě provozních parametrů zkoumaného elektromagnetu. V závěrečné části jsou výstupy jednotlivých částí následně porovnány.cs
dc.description.abstractContent of this thesis deals with electromagnets as operating elements in electric machines. Thesis is divided in two main parts, theoretical and practical. The theoretical part describes electromagnets as electric machine , usage of electromagnets in electrical devices as operating element. Electromagnets are further divided in groups on basis of different criteria. Next, the theory of electromagnetic fields and methods of assesment of static pull and dynamic characteristics is described. Construction and function analysis of researched electromagnet with permanent magnets, which serves as trigger in compact circuit breaker, is also included in this part. Practical part includes measurement of force quantities of researched electromagnet in different operating states an its evaluation. For analysis of dynamic quantities with finite element method were created two-dimensional and three-dimensional models. Evaluation of analysis follows. After that is described simplified design of electromagnet, based onoperating states of researched electromagnet. This part is closed with comparation between results of analysis and designed values of electromagnets.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektromagnetcs
dc.subjectstatická tahová charakteristikacs
dc.subjecttahová sílacs
dc.subjectzdvihcs
dc.subjectpermanentní magnetycs
dc.subjectkonstrukce elektromagnetucs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectnávrh elektromagnetucs
dc.subjectElectromagneten
dc.subjectstatic pull characteristicen
dc.subjectpermanent magnetsen
dc.subjectpull forceen
dc.subjectpullen
dc.subjectpermanent magnetsen
dc.subjectconstruction of electromagneten
dc.subjectfinite-element methoden
dc.subjectdesing electromagneten
dc.titleVýpočet stejnosměrného elektromagnetu a jeho experimentální ověřenícs
dc.title.alternativeCalculation of DC electromagnet and its experimental verificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-09-03cs
dcterms.modified2015-09-04-08:09:42cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84103en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:25:57en
sync.item.modts2020.03.31 00:58:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVetiška, Vojtěchcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defenceStudent obhajoval diplomovou práci na téma Výpočet stejnosměrného elektromagnetu a jeho experimentální ověření. Prezentoval obsah a cíle práce. Popsal konstrukční uspořádání elektromagnetu a vysvětlil jejich funkci. Shrnul postup praktického měření statických veličin. Popsal charakteristiky získané konkrétními měřeními a vysvětlil jajich průběhy. Dále popsal výpočty na modelech elektromagnetu za pomoci metody konečných prvků. Shrnul vypočítané výsledky. Dále popsal změnu parametrů zařízení s ohledem na použité materiály a vlastnosti napájecích kondenzátorů. Student odpověděl na otázky oponenta. Popsal navržené změny v konstrukci elektromagnetu. Student odpověděl na otázky komise. Vysvětlil rozdíl mazi magnetickým tokem a spřeženým magnetickým tokem.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record