Show simple item record

Influences of process parameters and material on technological forming limits of given componenet

dc.contributor.advisorSamek, Radkocs
dc.contributor.authorExnerová, Jitkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:43:09Z
dc.date.available2018-10-21T16:43:09Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationEXNEROVÁ, J. Vliv procesních podmínek a materiálu na mezní tvařitelnost zadaného dílce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83949cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40122
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na rozšiřování konců trubek. V práci jsou uvedeny teoretické poznatky, které se týkají zakončeni trubek plochým lemem a kuželem. Následují experimenty provedené s vlastním materiálem a nástroji vyrobenými dle návrhu autora. Experimenty výroby ploché příruby vedly k brzkému zakroužení konce vzorku. Experimenty s kuželovým zakončením přinesly hodnotné výsledky z hlediska porovnání teoretických a naměřených sil, rozloženi tlouštěk a využití deformační sítě ke stanovení napěťově-deformačního stavu. Rozsah rozměru kuželového zakončení byl omezen vznikem příčné vlny ve válcové části trubky.cs
dc.description.abstractMaster s thesis is focused on flaring of tubes endings. There are also mentioned theoretical pieces of knowledge which relate to tubes endings by a flat edge and a cone. The following experiments performed with the own material and tools made by the author s design. Experiments in the production of the flat collar led to the speedy rotation of the sample ending. Experiments with the conical ending brought valuable results from the point of view of comparison of theoretical and measured powers, distribution of thicknesses and utilization of the deformation web to set voltage-deformation state. The dimension excent of the conical ending was limited by the formation of buckling in the cylindrical part of the tube.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozšiřovánícs
dc.subjecttrubkacs
dc.subjectdeformační síťcs
dc.subjectplochý lemcs
dc.subjectkuželová přírubacs
dc.subjectflaringen
dc.subjecttubeen
dc.subjectdeformation weben
dc.subjectflat edgeen
dc.subjectconical collaren
dc.titleVliv procesních podmínek a materiálu na mezní tvařitelnost zadaného dílcecs
dc.title.alternativeInfluences of process parameters and material on technological forming limits of given componeneten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2015-06-24-12:28:27cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83949en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:59:00en
sync.item.modts2020.03.31 14:37:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePeterková, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentce položila následující otázky: 1. Jak jste stanovila hodnotu součinitele tření, uvedenou ve výpočtech? 2. Jaké vysvětlení máte pro absenci trhliny na přírubě za použití vruhu ve druhém experimentu? 3. Uváděl výrobce základní mechanické vlastnosti trubek, použitých v experimentech? 4. Jak jste definovala mezní tvařitelnost pro, v práci zmíněné, experimenty? 5. Co si představujete pod pojmem extrapolovaná mez kluzu? 6. Zkoumala jste vliv anizotropie u použitého materiálu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record