Show simple item record

Thin-film geopolymeric plasters for exterior application

dc.contributor.advisorŠoukal, Františekcs
dc.contributor.authorRučková, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:29Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:29Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationRUČKOVÁ, J. Tenkovrstvé geopolymerní omítky pro vnější použití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41925cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4087
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá přípravou venkovních tenkovrstvých geopolymerních omítek, u kterých je zkoumán vliv přídavku různých typů superplastifikátorů v jejich různém množství na vlastnosti geopolymerních omítek. Cílem této práce je určit vyhovující typ superplastifikátoru, který by zlepšil reologické vlastnosti čerstvé omítkové směsi, dále její přilnavost na povrch a v neposlední řadě zachoval dobré mechanické vlastnosti geopolymerního pojiva. V experimentální části byly nejprve připraveny trámečky z metakaolinu, vody, vodního skla, písku a s přídavkem různých typů superplastifikačních přísad v různých množstvích. Tyto trámečky byly podrobeny zkoušce pevnosti v tahu za ohybu a tlaku. Dále byla sledována zpracovatelnost a přilnavost k povrchu těchto omítkových past. Geopolymerní pasty byly také podrobeny kalorimetrickému porovnávání kinetických dějů probíhajících během tuhnutí a tvrdnutí. K zjištění složení superplastifikátorů použitých jako reologické modifikátory, byla provedena infračervená spektometrie těchto látek. Stejně tak bylo zapotřebí blíže specifikovat vodní sklo, byla na něm tedy provedena prvková analýza na rentgenové fluorescenční spektrometrii. Pro bližší prozkoumání struktury a rozložení superplastifikátoru v geopolymerním betonu byly zhotoveny snímky na skenovacím elektronovém mikroskopu jednoho ze vzorků. U stejného vzorku byla provedena i Rentgenová difrakce na práškových vzorcích, která sloužila pro fázovou analýzu.cs
dc.description.abstractThis thesis is dealing with preparation of exterior thin-layer geopolymer plaster where the effect of supplement of various types of superplasticizers in their different amounts on the quality of geopolymer plaster is studied. The objective of this work is to determine suitable type of superplasticizer which would improve rheological quality of fresh plaster mix, its adhesion to the surface and last but not least would preserve good mechanical qualities of geopolymer binder. In the experimental part initially test subject were prepared from meta-kaolin, water, water-glass, sand and with supplement of various types of superplasticizers in various amounts. These test subjects were tested for compressive and flexural strength. Further workability and adhesion to the surface of these plaster pastes was observed. Geopolymer pastes were also subjected to calorimetric comparison of kinetic processes occurring during solidification and hardening. In order to identify the exact composition of superplasticizers used as rheological modifiers, the infra-red spectrometry of these substances was performed. There was a need to specify the water-glass in more detail as well, elemental analysis was performed on it on radiographic fluorescent spectrometry. To closer identify the structure and distribution of superplasticizer in geopolymer paste the pictures of the mix which was the most suitable for use for exterior thin-layer geopolymer plasters were made on scanning electron microscope. On the same mix radiographic diffraction on the powder samples was also performed which served for phase analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGeopolymerycs
dc.subjectalkalická aktivacecs
dc.subjectomítkycs
dc.subjectsuperplastifikátorycs
dc.subjectGeopolymersen
dc.subjectalkali activationen
dc.subjectplasteren
dc.subjectsuperplasticizersen
dc.titleTenkovrstvé geopolymerní omítky pro vnější použitícs
dc.title.alternativeThin-film geopolymeric plasters for exterior applicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-21-09:19:11cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid41925en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:16:18en
sync.item.modts2020.04.01 03:03:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeOpravil, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defencePrezentace bakalářské práce byla po absolutní stránce dobrá, ale po formální stránce nebyla zcela optimální. Otázky oponenta zodpověděla studentka dobře. Reagovala na dotazy členů komise a jejich otázky zodpověděla vesměs správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record