Poslední příspěvky

 • Ztráty jednofázového asynchronního motoru s trvale připojeným kondenzátorem 

  Štaffa, Jiří
  Tato práce se zabývá zvyšováním účinnosti jednofázového asynchronního motoru s permanentně připojeným kondenzátorem. Celou práci lze dělit do dvou částí, jedna je obecnějšího charakteru a druhá se zabývá analýzou a měřením. ...
 • Výpočet ztrát v závislosti na konfiguraci distribuční sítě 

  Domes, František
  Diplomová práce se zabývá výpočtem ztrát v závislosti na konfiguraci distribuční sítě. První část práce je zaměřena na obecnou teorii týkající se některých používaných výpočetních metod ustáleného chodu. Další část se ...
 • Implementace standardu IEEE 802.11ah pro přenos M2M dat 

  Masár, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou štandardu IEEE 802.11ah do sieťového simulátora NS-3 (Network Simulator). V úvodnej časti diplomovej práce je opísaná M2M komunikácia, na ktorú by bol štandard IEEE 802.11ah ...
 • Analýza Parkinsonovy nemoci pomocí segmentálních řečových příznaků 

  Mračko, Peter
  V tejto práci je popísaný návrh systému diagnózy Parkinsonovej choroby na základe reči. Parkinsonova choroba je neurodegeneratívna porucha centrálneho nervového systému, ktorej prejavom je okrem iných aj postihnutie ...
 • Vytvoření podpůrných výukových prostředků pro kurz Moderní počítačová grafika 

  Silber, Marek
  Práce je rozdělena do dvou částí, kde první část se zabývá přehledem výuky a práce v 3D softwaru na českých univerzitách včetně srovnání jednotlivých programů. Popisem historie programu Blender, který byl vybrán pro podporu ...
 • Metody pro obrazovou analýzu populace fotosyntetických buněčných kultur 

  Vlachynská, Alžběta
  Tato práce byla řešena ve spolupráci s Oddělením adaptivních biotechnologií, Centra globální změny AV ČR. Zabývá se kvantitativní analýzou fotosyntetických buněčných kultur. Využívá obrazů nasnímaných pomocí konfokálního ...
 • Algoritmy pro zpracování a analýzu RFID signálu v FPGA 

  Harvánek, Michal
  Výsledkem semestrální práce je návrh architektury pro softwarově definované rádio, která slouží k analýze signálu vysílaných RFID tagem v reálném čase. Cílem této analýzy je změření frekvenční charakteristiky RFID tagu. ...
 • Komunikační rozhraní standardu Aerospace Industry Bus ARINC429 

  Michna, Jakub
  Cílem této práce bylo vytvoření komunikačního rozhraní standardu Aerospace Industry Bus ARINC 429. V práci byla lehce nastíněna existující řešení, ze kterých bylo možné čerpat inspiraci. Dále byl proveden rozbor sběrnice ...
 • Pokročilá meteostanice s přenosem obrazu 

  Augustin, Stanislav
  Obsahem této diplomové práce je hardwarový a softwarový návrh pokročilé meteostanice s přenosem obrazu. Meteostanice je tvořena dvěma jednotkami - venkovní a vnitřní. Venkovní jednotka zajišťuje zpracování hodnot z ...
 • Analýza progresivních HW řešení pro zpracování real-time medíí 

  Režný, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodného HW řešení pro paralelní zpracování několika zdrojů zvukového signálu. Porovnává několik různých platforem založených na architekturách ARM, x86 a Epiphany, porovnává jejich ...
 • Kompenzace geometrického zkreslení obrazu gelové elektroforézy 

  Dvořáček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vzniku a kompenzace geometrických zkreslení u 1D elektroforézy na agarózovém gelu. Diplomová práce rozebírá problematiku příčin vzniku těchto deformací a shrnuje teorii, nutnou ...
 • Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování 

  Jakubechová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, ...
 • Hodnocení oslnění vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav 

  Rotrekl, Matěj
  V posledním období je kladen velký důraz na spotřebu elektrické energie a ekologii, ve vztahu k lidskému zdraví. Je důležité, aby byla dodržena tzv. světelná pohoda, kterou ovlivňuje široké spektrum světelných parametrů, ...
 • Optické stanovení stavu nabití průtokových vanadových článků 

  Šacl, Vojtěch
  Zkoumaným předmětem této diplomové práce je studium vlastností vanadového redukčně oxidačního článku (VRB), zejména elektrolytu. Zaměření je aplikováno na stav nabití tohoto článku a jeho měření pomocí optických metod. Při ...
 • Modelování elektrických prvků vozidel 

  Kósa, Valentin
  Diplomová práce se zabývá problematikou elektrických vozidel. Úvodem poskytuje přehled o možných zdrojích elektrické energie a typech pohonů aplikovatelných pro elektrická vozidla. Hlavní části práce je vytvoření modelu ...
 • Použití statistických metod pro hodnocení progrese Parkinsonovy nemoci 

  Pecha, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá použitím statistických metod pro hodnocení progrese Parkinsonovy nemoci. Je zde uveden stručný popis Parkinsonovy nemoci. Dále je uvedeno zpracování a vyhodnocení hodnot řečových parametrů, ...
 • Zpracování signálu UHF RFID čtečky 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním signálu experimentální UHF RFID čtečky EXIN-1. V první části popisuje koncepci front endu čtečky EXIN-1, její oživení a dostupná komunikační rozhraní pro řízení čtečky a pro ...
 • Rektifikační anténa 

  Makarov, Vitalii
  Tato práce popisuje různé metody bezdrátového přenosu energie: elektromagnetická indukce, elektrostatická indukce, laserové záření, přenos energie pomocí mikrovln. Dále je práce zaměřena na bezdrátový přenos pomocí mikrovln. ...
 • Webová aplikace zobrazující polohu IP stanic 

  Modrák, Zdeněk
  Práce se zabývá geolokací v síti internet. Postupně jsou rozebrány možnosti geolokace a dále se práce zabývá výhradně pasivními geolokačními metodami. Pod pasivní geolokační metody patří lokační databáze, které jsou v práci ...
 • Návrh embedded systému 

  Gábor, Tomáš
  Tato práce se zabývá použitím vývojové desky s procesorem s architekturou ARM jako platformou pro vzdálenou interakci s připojenou periferií. Popisuje praktické zkušenosti s vývojovou deskou A20-OLinuXino-Micro-4GB a její ...

Zobrazit další