Wyświetlanie pozycji 1-20 z 402

 • Uživatelské měřicí moduly pro platformu cRIO 

  Pivnička, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřicích a komunikačních modulů pro platformu Compact RIO. V první části jsou popsané platformy od firmy National Instruments, použitelné pro měřicí a regulační techniku. ...
 • Řízení a vizualizace programovavých bloků pro čističky odpadních vod 

  Monček, Matej
  Témou diplomovej práce bolo rozobrať problematiku riadenia čistiarne odpadovej vody, predstaviť najnovšie štandardy uplatňované pri návrhu grafického rozhrania a navrhnúť sadu funkčných a grafických blokov. Prvá časť sa ...
 • Studium doby života a spektrálních změn fluorescence nanočástic v buněčné biologii 

  Pelc, Pavel
  Tato práce se zabývá studiem doby života a spektrálních změn fluorescence nanočástic v buněčné biologii. Popisuje princip fluorescence, fluorescenční mikroskopii a laserový konfokální mikroskop Leica TCS SP8. Je zde ...
 • Studium vlivu kvantových teček na biologické systémy a jejich komponenty 

  Koudelková, Zuzana
  Cílem diplomové práce je sumarizovat dostupné poznatky o kvantových tečkách a jejich vlivu na živé systémy. V textu jsou popsány metody přípravy kvantových teček s ohledem na jejich vlastnosti (velikost, vlnovou délku ...
 • Syntéza kvantových teček pro detekci proteinů 

  Šibíková, Anna
  Táto diplomová práca sa zaoberá syntézou kvantových bodiek (QDs) pre detekciu proteínov. Je rozdelená na tri hlavné časti. V prvej je písané o teórií samotných QDs, ich syntézach, funkcionalizácií, interakciách, aplikáciách ...
 • Optické snímání a analýza bytových měřidel 

  Machala, Petr
  Tématem této diplomové práce je studium a řešení problematiky týkající se optického snímání a analýzy bytových měřidel pro následný záznam a statistické zpracování. Pro tuto požadovanou aplikaci byla využita vývojová deska ...
 • Tkané antény 

  Fikar, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout tkané antény, které budou pracovat v ISM pásmu 5,8 GHz. Pozornost bude zaměřena na praktické použití těchto antén při běžném používání. U antén budou pozorovány změny pracovního pásma ...
 • Zpracování difuzně vážených obrazů 

  Petrek, Tomáš
  Diplomová práca skúma možnosť využitia difúzne vážených obrazov v medicíne. V práci je uvedený stručný fyzikálny princíp fungovania magnetickej rezonancie ako nástroja pre nedeštruktívne zobrazovanie vnútornej štruktúry ...
 • Sekvenční osazování povrchově montovaných součástek 

  Štětina, Hynek
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací sekvenčního osazovacího automatu na SMD součástky. Velká část práce je zaměřena na metody vyhodnocování obrazu a jeho použití pro centrování SMD součástek. Mimo samotnou mechanickou ...
 • Určení a vizualizace souřadného systému rohovky během implantace čočky 

  Hudec, Jiří
  Diplomová práce popisuje postup vložení polárního souřadného systému do video záznamu z operace šedého zákalu na oční klinice ve Zlíně. V teoretické části práce jsou diskutovány požadavky vzhledem k zobrazení polárního ...
 • Podobnost obrazu na základě barvy 

  Hampl, Filip
  Tato diplomová práce pojednává o podobnosti v obraze na základě barvy. Jsou zde diskutovány potřebné teoretické základy pro pochopení dané tématiky. Těmito základy jsou barevné modely, které jsou v této práci implementovány, ...
 • Adaptace parametrů ve fuzzy systémech 

  Fic, Miloslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou adaptace parametrů fuzzy systémů a to především umělými neuronovými sítě. V rešeršní části je proveden rozbor dosavadních metod spojujících fuzzy systémy a umělé neuronové sítě včetně ...
 • Automatické vyhodnocování spektra slunečního záření 

  Vlček, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi slunečního záření, měřením slunečního spektra a normou IEC 60904-9, která definuje požadavky na solární simulátor. Solární simulátory se klasifikují pomocí třídy A, B nebo C a to ...
 • Návrh digitálního IP bloku pro diskrétní kosinovu transformaci 

  Veškrna, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem IP bloku pro diskrétní kosinovou transformaci. V~teoretické části jsou shrnuty algoritmy pro výpočet diskrétní kosinové transformace a diskutována jejich použitelnost v~hardwaru. ...
 • Forexový automatický obchodní systém založený na neuronových sítích 

  Kačer, Petr
  Hlavním cílem této práce je vytvoření forexového automatického obchodního systému s možností přidávat obchodní strategie jako moduly a realizace modulu obchodní strategie založené na neuronových sítích. Implementovaný ...
 • Sběr a vyhodnocování dat z testovacích stanic 

  Hák, David
  Diplomová práce je soustředěna na tři základní části – popsání teoretické a praktické části měření LED modulů předních světlometů automobilů, poté návrh a realizace způsobu sběru a uchovávání naměřených zdrojových dat a ...
 • Biometrické rozpoznání živosti prstu 

  Váňa, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na biometrické rozpoznání živosti prstu. Teoretická část práce je zaměřena na biometrické systémy využívající k rozpoznání otisk prstu, problematiku stanovení živosti prstu a metody pro ...
 • Sběr dat a detekce anomálií přes mobilní zařízení 

  Ondrášek, Michael
  Práce se zabývá realizací systému se specifickou architekturou pro detekci anomálií ve výuce nebo v komerčním použití. Systém se skládá ze tří částí: měřící modul, mobilní aplikace a serverová část. Přenos mezi měřícím ...
 • Návrh záložního energetického zdroje pro rodinný dům 

  Ličman, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem záložního zdroje napájení využívající obnovitelné zdroje energie, konkrétně sluneční energii. V první části je popsán potenciál solární elektrárny v podmínkách ČR. Další části popisují ...
 • Multiplatformní autentizační systém 

  Pokorný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem multiplatformního autentizačního systému, který umožňuje autentizaci uživatelů pomocí různorodých autentizačních předmětů. Teoretická část je věnována přehledu jednotlivých autentizačních ...