Now showing items 21-40 of 402

 • Řízení toku dat na úrovni transportní vrstvy 

  Pánek, Michal
  Aby bolo možné ľahko odosielať data medzi dvoma koncovými prvkami bez preťaže- nia, sú potrebné metódy, ktoré vhodne riadia tok dát a sú schopné vhodne vyhodnotiť možné stavy preťaženia. Takéto metódy na kontrolu dátového ...
 • Napěťové reference v bipolárním a CMOS procesu 

  Kotrč, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem napěťových referencí. Porovnává dosažené výsledky optimalizace bipolární reference typu Brokaw s referencemi MOSovými. Uvedená principiální schémata jsou vysvětlena, postupně rozdělena na úroveň ...
 • Motor s axiálním magnetickým tokem pro přímý pohon čerpadla 

  Knap, Zdeněk
  Tato práce se zaměřuje na návrh synchronního stroje s axiálním tokem za účelem pohonu čerpadla. Úvodem se zaměřuje na základní rozdělení a rešerši o tomto typu stroje. Následuje postupný proces návrhu motoru. Pro účely ...
 • Včelařská váha 

  Hlaváč, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem cenově dostupné včelařské váhy, která bude umístěna pod úlem. Váha je schopna zobrazit uživateli potřebné informace za pomocí mobilní sítě GSM. Příchozí SMS zpráva informuje uživatele ...
 • Příspěvek k praktickému posouzení expresní metody pro hodnocení kvality kluzného kontaktu 

  Kurzępa, Marek
  Práce se zabývá problematikou kluzného kontaktu a jeho diagnostiky, zejména diagnostiky využitím komparativní metody prachových částic. V práci je zpracován ukázkový příklad, jakým způsobem se postupuje při použití této ...
 • Entropický generátor náhodných čísel 

  Kolář, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou generování náhodných čísel pomocí entropických generátorů. V rámci studie jsou popsány a vysvětleny zdroje entropie dostupné na počítači a popsány metody zjišťování jejich entropie. V ...
 • Analýza autofluorescenčních snímků sítnice 

  Mosyurchak, Andriy
  Autofluorescenční obraz sítnice se snímá pomoci konfokálního laserového skenovacího oftalmoskopu a používá se pro diagnostiku glaukomu. Při glaukomu dochází k postupnému odumírání nervových buněk a může dojít k slepotě. ...
 • Globální optimalizace funkcí více proměnných 

  Vláčil, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou numerického hledání globální minima. Teoretická část obsahuje seznámení s problémem globální optimalizace, jejím základním rozdělením a ukázkou některých konkrétních úloh optimalizace. ...
 • Simulace přestupu tepla v nízkonapěťovém rozváděči MNS 

  Czudek, Aleš
  Obsahem práce je diagnostika teplotního pole průmyslových rozváděčů nízkého napětí. Místa vzniku, proudění a odvod tepla jsou důležitými aspekty při návrhu rozváděče, zejména z pohledu správného rozvržení přístrojů. Správnost ...
 • Simulace vlivů vyhřívané podložky na tisknutý model u 3D tiskárny 

  Sodomka, Petr
  Tato diplomová práce řeší problematiku 3D tisku na nekomerčních tiskárnách. Popisovány jsou možnosti jejího využití, teorie šíření tepla při tisku a používané materiály pro tisk. Další část práce je zaměřena na vyhřívané ...
 • Systém inteligentního osvětlení pro domácí automatizaci 

  Raninec, Michal
  Predložená práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému inteligentného osvetlenia pre domácu automatizáciu. Po výbere vhodného spôsobu realizácie systému nasleduje výber vhodných komponentov, návrh elektrických zapojení ...
 • Měření kapacity vysokonapěťových přechodů PN 

  Derishev, Anton
  Práce se zabývá měřením kapacity vysokonapěťových PN přechodů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část podává pohled základních vlastností PN přechodů a metod měření kapacity přechodů PN, ...
 • Možnosti simulace a optimalizace systémů hromadné obsluhy v prostředí MATLAB 

  Kakvic, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami simulácie a optimalizácie ethernetových sietí v prostredí Matlab. V práci je popísaná technológia Ethernet, kvality služieb a architektúra diferencovaných služieb. Na základe ...
 • Systém pro pokročilou vizuální teleprezenci 

  Davídek, Daniel
  V úvodu práce jsou uvedeny základní principy vizualní teleprezence spolu s rozborem důležitých aspektů při návrhu tohoto zařízení. Dále je uveden krátký přehled některých aplikací teleprezenčních systémů. Následně jsou ...
 • Časově-frekvenční analýza elektrogramů 

  Doležal, Petr
  Tato práce se zabývá časově-frekvenční analýzou elektrogramů měřených na izolovaných srdcích morčat perfundovaných podle Langendorffa. Časově-frekvenční analýza je založena na algoritmech Matching Pursuit a Wigner-Villovy ...
 • Analýza přenosu mobilního digitálního televizního vysílání DVB-T2 Lite a NGH 

  Golubev, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá popisem standardů pro mobilní a přenosný příjem digitálního televizního vysílání DVBT2Lite a DVBNGH. V prostředí MATLAB byla vytvořena aplikace simulátor s nastavitelnými parametry vysílače ...
 • Systém pro rozpoznávání čárových kódů 

  Pribula, Wojciech
  Tato práce popisuje čárové kódy používané pro poštovní služby. Konkrétně se jedná o Intelligent Mail Barcode, kód GS1-128, kód České pošty C128 a QR-kód. Jsou zde rozebrány způsoby zakódování informace do podoby kódu a ...
 • Segmentace dýchacích cest v CT datech 

  Votoupal, Pavel
  Tato práce se zabývá segmentací plicního parenchymu a extrakcí dýchacího stromu z 3D CT dat. Nejprve je vytvořena externí maska plic, následně využitá k usnadnění segmentace dýchacích cest. V práci je provedena rešerše ...
 • Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování 

  Jakubechová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, ...
 • Tester vstupů systému MODAS DataPoint 

  Beránek, Jakub
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit přípravek pro ověření funkce binárních a analogových vstupů (analogové vstupy pouze proudové smyčky 0-20mA) datového koncentrátoru MODAS DataPoint. Hardware testovacího ...