Now showing items 21-40 of 398

 • Mapování a optimalizace hodnotového toku 

  Gašpierik, Andrej
  Cieľom diplomovej práce je použitie metódy mapovania hodnotového toku (Value Stream Mapping, VSM) ako vizuálneho prostriedku k popisu zefektívnenia výrobného procesu vibračných zváracích strojov v spoločnosti Emerson ...
 • Stav fotovoltaiky v České republice 

  Lukášek, Kamil
  Fotovoltaika v České republice prodělala v posledních letech veliký rozvoj. V práci je popsán fyzikální princip přeměny sluneční energie na energii elektrickou pomocí fotovoltaických článků. Fotovoltaická elektrárna je ...
 • Otevřená platforma mobilního telefonu 

  Malinčík, Ondrej
  Cieľom tejto práce je konštrukcia mobilného telefónu, ktorý sa dá zostaviť z bežne do- stupných súčiastok. Koncept umožňuje kontrolu nad mobilnou komunikáciou v sieti GSM na úrovni AT príkazov. Dôraz je kladený na úsporu ...
 • Optické stanovení stavu nabití průtokových vanadových článků 

  Šacl, Vojtěch
  Zkoumaným předmětem této diplomové práce je studium vlastností vanadového redukčně oxidačního článku (VRB), zejména elektrolytu. Zaměření je aplikováno na stav nabití tohoto článku a jeho měření pomocí optických metod. Při ...
 • Záporné elektrodové materiály v lithium-iontovém akumulátoru 

  Šikuda, Milan
  Táto práca sa zaoberá štúdiom lítium-iónových akumulátorov. Zameriava sa na záporné elektródové hmoty a elektrolyty. V práci sa podrobne rozoberá výroba, elektrochemické vlastnosti, možnosti zlepšenia parametrov záporných ...
 • Analýza současných cloudových řešení 

  Kis, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá popisom súčasných cloudových úložných systémov. Práca obsahuje popis prerekvizít vývoja cloudových a distribuovaných systémov. Popisuje riešenia úložných systémov ako sú Dropbox, iCloud a Google ...
 • Reprodukovatelnost a přesnost měření polarizační vidové disperze 

  Kováč, Filip
  Diplomová práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa nesie v teoretickom duchu. Zaoberá sa matematicky a slovne všeobecným vznikom disperzií. Sústreďuje sa na vznik chromatickej a polarizačnej vidovej disperzie. V ...
 • Digitální bezdrátová komunikační jednotka pro přenos audiosignálu 

  Stránský, Patrik
  Cílem této diplomové práce je navržení a realizace dvou jednotek pro bezdrátovou komunikaci. Je zahrnut výběr vhodného bezdrátového továrně vyráběného modulu, zohledněny parametry jako přenosová rychlost, výkon, cena apod., ...
 • Detekce pohybu pomocí inerciálních senzorů 

  Štancl, František
  Předložená diplomová práce se věnuje problematice detekce pohybu, zaměřené na spotřebu energie. V jejím úvodu je kladen důraz na možnosti měření zrychlení a analyzuje technologii MEMS u akcelerometrů. Hlavním cílem práce ...
 • Použití statistických metod pro hodnocení progrese Parkinsonovy nemoci 

  Pecha, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá použitím statistických metod pro hodnocení progrese Parkinsonovy nemoci. Je zde uveden stručný popis Parkinsonovy nemoci. Dále je uvedeno zpracování a vyhodnocení hodnot řečových parametrů, ...
 • Vytvoření podpůrných výukových prostředků pro kurz Moderní počítačová grafika 

  Silber, Marek
  Práce je rozdělena do dvou částí, kde první část se zabývá přehledem výuky a práce v 3D softwaru na českých univerzitách včetně srovnání jednotlivých programů. Popisem historie programu Blender, který byl vybrán pro podporu ...
 • Konvoluční neuronová síť pro zpracování obrazu 

  Krajčovičová, Mária
  Cílem diplomové práce bylo nastudování problematiky konvolučních neurónových sítí v posledních letech. Dále se práce zabíva navržením vhodných modelů konvolučních neurónových sítí a jejich následní implementaci v prostředí ...
 • Měření disperzí optických přenosů 

  Motúz, Rastislav
  Diplomová práce se nejprve věnuje teoretickému rozboru jevů vyskytujících se v optických vláknových přenosech. V teoretické části je pojednáno o jevech lineárních a nelineárních, dále je prostor věnován disperzím, které ...
 • Zabezpečení vysokorychlostních komunikačních systémů 

  Smékal, David
  Diplomová práce se zabývá šifrováním dat pomocí AES a jejich implementací pomocí jazyka VHDL na síťovou FPGA kartu. V teoretické části práce je vysvětlen algorimus šifrování AES, jeho jednotlivé kroky a použité operační ...
 • Návrh nových U/I a I/U převodníků pro měření filtrů v proudovém módu 

  Jarník, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou analógových diferenčných prevodníkov, ktoré slúžia pri meraní obvodov pracujúcich v prúdovom móde. Cieľom práce je navrhnúť nové prevodníky napätia na prúd a prúdu na napätie, ...
 • Nové trendy v návrhu datových sítí 

  Hlavatý, Jindřich
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj současných datových sítí a vývoj používaných protokolů. V teoretické části jsou rozebírány základní protokoly sítí a jejich postupný vývoj, VLAN sítě a protokol Spanning Tree, ...
 • Entropické modely datového provozu 

  Blažek, Petr
  Tato práce řeší možnosti využití entropie pro detekci anomálií v datové komunikaci a to zejména bezpečnostních útoků. Hlavní výhodou použití entropií je schopnost identifikovat neznámé útoky, protože detekuje změny v síťovém ...
 • Vytvoření 3D modelů a návodů pro počítačové cvičení kurzu Moderní počítačová grafika 

  Gros, Jan
  Obsahem této diplomové práce je seznámit se s problematikou vyučovanou v kurzu MGMP a vytvořit návody a 3D modely v programu Blender pro počítačové cvičení kurzu MGMP. První část je věnována některým podobným kurzům ...
 • Simulátor přenosových funkcí silnoproudého vedení v NS3 

  Kolář, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou přenosu dat po silnoproudém vedení se zaměřením na simulace přenosových funkcí. V úvodu práce jsou shrnuty základní informace o PLC. Následuje analýza dostupného simulátoru PLC ...
 • Multiplatformní brána pro hlasovou komunikaci v reálném čase 

  Starzyczny, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na VoIP komunikaci. Popisuje zprovoznění operačního systému OpenWRT, analogového rozhraní TAPI směrovače Gigaset SX762 a GSM brány pro příjem či spojování odchozích hovorů. V práci jsou ...