Now showing items 1-20 of 511

 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Švarc, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením konstrukce vřetene frézovacího stroje. Nejprve je zpracována rešerše v oblasti frézovacích strojů a jejich vřeten. Zde je uvedeno rozdělení strojů, jejich základní popis a příklady ...
 • Matematický model experimentální smyčky kritických tepelných toků 

  Bartůněk, David
  Práce je ve své první části zaměřena na popis experimentální smyčky měřícího standu krize přestupu tepla, umožňujícího vizualizaci dvoufázového proudění ve vertikálním kanále. V další části jsou uvedeny základní matematické ...
 • Svařování náboje míchadla 

  Boček, Martin
  Závěrečná práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá výrobou součásti pro práci v korozním prostředí. Byla zpracována literární studie, zabývající se danou problematikou. Na ...
 • Příprava a aplikace kovových a polovodičových nanostruktur 

  Hrubý, Jakub
  Tato práce se zabývá teoretickými základy přípravy, charakterizace a možnými aplikací nanostruktur. V experimentální části je nastíněna syntéza a charakterizace nanostruktur. Ušlechtilé kovy jsou zastoupeny zlatem a stříbrem. ...
 • Systém dlouhodobé akumulace ze solárních kolektorů a následné využití tepla 

  Litera, Jiří
  Cílem bakalářské práce je navržení a zhodnocení systému dlouhodobé akumulace ze solárních kolektorů a následného využití tepla. V teoretické části jsou popsány základní principy využití sluneční energie, uvedeny jednotlivé ...
 • Místní diagnostické referenční úrovně pro skiagrafická vyšetření 

  Malchar, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou stanovení místních diagnostických referenčních úrovní pro skiagrafická vyšetření. Teoretická část obsahuje nezbytné minimum informací týkajících se záření obecně, dále pak teoretický ...
 • Vyvažování rotorů parních turbín 

  Filip, Patrik
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší pojednávající o problematice vyvažování rotorů turbín a obecně popisující mezinárodní normy, které jsou standardně pro vyvažování používány. První část se obecně zabývá nevyvážeností. ...
 • NVH analýza převodových ústrojí 

  Gazda, Silvester
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom merania vibrácií a hluku vozidlových prevodoviek. Najprv sú popísané hlavné časti prevodovky. Ďalej nasleduje popis zdrojov vibrácií a hluku a ich šírenia. Podstatná časť práce sa ...
 • Denní starty parních turbín a jejich dopad na životnost turbíny 

  Štěpánová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou parních turbín, které je nutno každý den najíždět z důvodu nestálého charakteru energetického zdroje. První část práce je zaměřena na současné trendy, které způsobily stále ...
 • Termovizní měření obalových konstrukcí budov 

  Kozák, Karol
  Termovízne meranie sa ako metóda bezkontaktného merania teplôt značne rozšírila v rôznych odvetviach priemyslu. V dnešnej dobe šetrenia energií a finančných prostriedkov vynaložených na vykurovanie budov sa stala neodmysliteľnou ...
 • Technologie výroby krytu ventilátoru 

  Hudousek, Jiří
  HUDOUSEK Jiří: Technologie výroby krytu ventilátoru. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytu ventilátoru plošným tvářením. Na základě literární studie byl navržen postup ...
 • Přímý vstřik benzínu 

  Moravec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přímým vstřikováním benzínu u osobních automobilů. V první kapitole se dozvíme o historii přímého vstřikování benzínu a vývoji jednotlivých automobilových koncepcí. Dále se zaměříme na vznik ...
 • Nástrojové vybavení pro technologii vrtání 

  Rosa, Jakub
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, představení firem produkujících vrtací nástroje a praktické provedení technologického experimentu vrtání. Bakalářská práce se v první části věnuje technologii vrtání ...
 • Ventilové rozvody moderních spalovacích motorů 

  Pohořelský, Petr
  V bakalářské práci jsem se soustředil na princip činnosti tykající se rozvodových mechanismů moderních spalovacích motorů se zaměřením na variabilní časování ventilů. Práce je pojata jako rešerše dostupných elektronických ...
 • Ecodesign a jeho současný vliv na konstrukci výrobních strojů 

  Kordula, Zbyněk
  Bakalářská práce obsahuje přehled předpisů a nařízení přímo ovlivňujících ecodesign strojních zařízení. Přehled nástrojů, které lze použít při aplikaci ecodesignu. Možnosti, pomocí nichž jde dosáhnout úspory energie a ...
 • Aplikace procesu reversního inženýrství na soustruhu SU 110/500 

  Hlaváček, Rudolf
  Bakalářská práce je zaměřená na aplikaci procesu reversního inženýrství na soustruh SU110/500. Práce je rozdělena do tří částí. První se zabývá studiem plánů a výkresů. V této části poukazuji na chyby v konstrukci a ve ...
 • Výroba odlitků odstředivým litím 

  Minář, Martin
  Tato bakalářská práce si klade za úkol shromáždit základní informace o technologiích používaných při výrobě odlitků odstředivým litím. Zaměřena je především na horizontální a vertikální odstředivé lití, odlévání různých ...
 • Zmapování distribuce vzduchu klimatizační jednotky v kabině osobního vozu 

  Planka, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je určenie pomerných koeficientov distribúcie vzduchu jednotlivými výustkami systému vetrania, kúrenia a klimatizácie (HVAC) osobného automobilu. Pomyselným ťažiskom práce je stanovenie ...
 • Konstrukční návrh skořepinové ortopedické vložky zhotovené 3D tiskem 

  Chaloupka, Matyáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem skořepinové ortopedické vložky zhotovené 3D tiskem. Rešeršní část je zaměřena na problematiku ploché nohy a metody Rapid Prototypingu včetně nejčastěji používaných ...
 • Studie kolových podvozků mobilních strojů 

  Olšovský, Petr
  Cílem bakalářské práce je shrnout základní poznatky o různých typech kolových podvozků u současných strojů. Součástí práce je výčet požadavků kladených na konstrukci podvozku, podle kterých se též volí podvozek k použití ...