Poslední příspěvky

 • Analýza komunikačních protokolů a modulů pro Wireless M-Bus 

  Holyszewská, Anna
  Cílem této bakalářské práce je nahlédnout do problematiky spojené s rozúčtováním nákladů na teplo a vodu pro jednotlivé bytové i průmyslové objekty. Data jsou nejprve zpracována teoreticky s postupným dělením podle typů ...
 • Rychlé zpracování obrazů 

  Rychlý, Ivo
  Zvětšující se množství dat v moderním zpracování obrazu vyžaduje nový postupy v psaní algoritmů. Největší překážkou pro úspěšné zrychlení algoritmu je paralelizace a následná optimalizace. Programy jako CUDA a OpenCL s ...
 • Emulátor HF RFID tagu 

  Neužil, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o základech technologie radiofrekvenční identifikace neboli RFID. Popisuje její princip a využití. Hlavním cílem je návrh emulátoru RFID tagu pro HF pásmo podle normy ISO 15693, který by měl ...
 • Měření elektrických veličina na pohonech jističů nn 

  Mazálek, Tomáš
  Tato práce byla vytvořena za účelem porovnání vypočtených hodnot pomocí osciloskopu a pomocí Excelu. Je zde uveden i postup výpočtu maximálního výkonu pomocí vytvořeného makra v Excelu. Bylo proto nutné uvést teorii výpočtů ...
 • Signálový analyzátor na bázi univerzálního USB DVB-T přijímače 

  Hoferek, Jakub
  Tato semestrální práce se zabývá využitím běžně dostupného USB DVB-T tuneru pro analýzu spektra. V první části jsou zde srovnány jiné možné platformy pro příjem, popsán hardware konkrétního přijímače s tunerem R820T a AD ...
 • Širokopásmové ploché antény pro 3D radar 

  Füll, David
  Tématem této práce je návrh plochých širokopásmových antén. Navrženy antény byly: motýlková anténa, logaritmicko-periodická anténa, Vivaldiho anténa. Návrh byl proveden v programu ANSYS HFSS. Modely, které vyhovovaly ...
 • Studium viability kardiomyocytů s využitím konfokální mikroskopie 

  Chutný, Pavel
  Tato práce popisuje zkoumání viability kardiomyocytů pomocí konfokální mikroskopie. Teoretický úvod zahrnuje základní principy fluorescence a využití fluorescenčních barviv v buněčné biologii. Dále se věnuje struktuře ...
 • Hluková mapa 

  Lokaj, Jiří
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou měření hluku a tvorby hlukových map v geografických informačních systémech. V první jsou vysvětleny fyzikální základy zvuku a je pojednáno o prostorové, atmosférické a ...
 • Iontové kapaliny pro elektrochemické zdroje proudu 

  Korec, Pavol
  Bakalárska práca Iónové kvapaliny pre elektrochemické zdroje prúdu sa zaoberá meraním elektrických vlastností iónových kvapalín, konkrétne ich elektrickej vodivosti a veľkosti potenciálového okna, pre rozšírenie poznatkov ...
 • Účinky trypsinu na membrány buněk HEK293 

  Lipnická, Soňa
  Tato bakalářská práce je věnována vlivu trypsinu na membrány buněčných kultur. K optimalizaci byly vybrány buněčné linie HEK293 netransfekované a buněčné linie stabilně transfekované membránovými kanály CaV3.1, které byly ...
 • Simulace kvadrupólového hmotnostního filtru 

  Kandra, Mário
  V práci sa zaoberáme problematikou hmotnostnej spektrometrie. Najprv sa snažíme vysvetliť základné fyzikálne princípy, ktoré využíva kvadrupólolový filter, poprípade vyskytujúce sa v sprievodných javoch. V nasledujúcej ...
 • Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněčných linií HEK293 

  Karmazínová, Kateřina
  Izolace DNA patří mezi základní metody molekulární biologie. Pro izolaci a amplifikaci DNA existují různé metody. V této práci je použita fenol-chloroformová extrakce pro izolaci plasmidů Channelrhodopsin-2, ASAP1 a Kir ...
 • Aplikace pro simulaci průběhu akčních napětí a membránových proudů 

  Klouba, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na základní elektronické pochody na buněčné membráně, způsoby měření elektrických pochodů a možné početní řešení tohoto problému. Simulace akčních napětí a membránových proudů je důležitá ...
 • Segmentace hipokampu v MRI datech 

  Kodym, Oldřich
  Práce se zabývá využitím grafových metod pro segmentaci málo kontrastních obrazových dat, konkrétně pro segmentaci hipokampu ze snímků magnetické rezonance. Nejprve je uvedena základní problematika a terminologie teorie ...
 • Segmentace cév v objemových datech z optické koherentní tomografie 

  Jahůdková, Michaela
  Tato práce se zabývá seznámením s optickou koherentní tomografií a metodami segmentací cévního řečiště z objemových dat optické koherentní tomografie. Součástí práce je i popis anatomie oka a fyziologie zraku. Závěr práce ...
 • Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy 

  Jaroš, Luboš
  Gelová elektroforéza je metoda sloužící k separaci a analýze makromolekul, které mají elektrický potenciál. Tato metoda je hojně používaná v mnoha odvětvích vědy a medicíny, avšak trpí na různá zkreslení obrazu. Bakalářská ...
 • Software pro extrakci genomických dat z GenBank formátu 

  Jurečková, Kateřina
  Tato bakalářská práce obsahuje literární rešerši na témata databáze GenBank, její nejpoužívanější datový formát gbk a jeho srovnání s dalšími používanými formáty sekvenčních dat. Dále práce popisuje strukturu mitochondriální ...
 • Digitální zpracování fotografií sítnice 

  Kadlas, Matyáš
  Cíl bakalářské práce je vytvořit text, který má za úkol seznámit čtenáře s teorií a konverzí barevných prostorů, úpravou snímků sítnice, anatomií oka a metodami snímání sítnice. Bakalářská práce dále popisuje proces konverze ...
 • Možnosti řízení myoelektrické protézy horní končetiny 

  Chalupa, Daniel
  Práce se zabývá návrhem algoritmu pro rozeznání jednotlivých prstů a vzorů v elektromyografickém signálu pro následné řízení protézy horní končetiny. Součástí je také testování a analýza vybraného postupu.
 • Simulace jevu utvrzování svazku rtg záření 

  Milek, Jakub
  V úvodu této práce je popsána fyzikální podstata vzniku RTG záření a jeho následné interakce s hmotou. Dále jsou popsány vlivy filtrů na spektrum RTG záření. Je popsán lineární koeficient útlumu a další související veličin. ...

Zobrazit další