Now showing items 1-20 of 275

 • Spektrofotometrie reaktivních forem kyslíku se zaměřením na peroxid vodíku 

  Zhorný, Lukáš
  Hlavním tématem této práce je spektrofotometrie. V první kapitole je teoreticky popsána problematika daného tématu, důležité jednotky a vztahy pro výpočet absorbancí roztoků o daných koncentracích. Dále je zde popsán ...
 • Studium vlastností alternativních elektroizolačních materiálů 

  Bannert, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlastností alternativních elektroizolačních materiálů používaných v elektrotechnickém průmyslu, konkrétně kapalin na bázi přírodních esterů a zejména jejich složek v podobě vyšších ...
 • Kontrolér termoelektrického chladiče infračerveného fotodetektoru 

  Vorálek, Jan
  Práce se zabývá návrhem kontroléru termoelektrického chladiče infračerveného fotodetektoru. Je zde popsán princip termoelektrických chladičů a požadavky na jejich napájení. Dále jsou popsány možnosti zpětnovazební regulace ...
 • Analýza hlavních komponent v proudové analýze 

  Jedlička, František
  Tato práce se zabývá využitím analýzy hlavních komponent v kryptoanalýze proudovým postranním kanálem. Nejdříve je v práci rozebrána problematika kryptoanalýzy, kryp- toanalýzy proudovým postranním kanálem, metody analýzy ...
 • Model parkoviště 

  Holíček, Jozef
  Obsahom tejto bakalárskej práce je oboznámenie so stávajúcim modelom parkoviska a navrhnúť jeho modernizáciu tak, aby sa v budúcnosti mohol používať v laboratóriach na výuku. Ďalej je potrebné vytvoriť príslušnú softwarovu ...
 • Realizace matematického modelu cirkulace vzduchu formou elektronického obvodu 

  Bürger, David
  Tato semestrální práce se zabývá implementací matematického modelu známého jako modifikovaný Lorenzův systém, a to formou elektronického obvodu se soustředěnými parametry. Dynamický systém je autonomní, deterministický a ...
 • Možnosti simulace a optimalizace algoritmů pro zajištění QoS 

  Charvát, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení datových toků v konvergovaných sítích, které je implementováno za účelem poskytování telekomunikačních služeb v žádané kvalitě. Teoretická část práce nejprve poskytuje ...
 • Měření elektrických veličina na pohonech jističů nn 

  Mazálek, Tomáš
  Tato práce byla vytvořena za účelem porovnání vypočtených hodnot pomocí osciloskopu a pomocí Excelu. Je zde uveden i postup výpočtu maximálního výkonu pomocí vytvořeného makra v Excelu. Bylo proto nutné uvést teorii výpočtů ...
 • Elektrocentrála s parním motorem 

  Marčík, Silvestr
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh a výrobu elektrocentrály poháněné jednočinným pístovým parním motorem. Práce zahrnuje uvedení do dané problematiky parních motorů od historie do současnosti. Jednotlivé součásti parní ...
 • Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety 

  Menoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí, principem funkce synchronních strojů s permanentními magnety a analýzou jejich vlastností. V rámci práce je provedeno seznámení se s materiály permanentních magnetů a jejich ...
 • Měření komunikačního zpoždění v IP sítích 

  Bednář, Vít
  Práce se zabývá měřením komunikačního zpoždění v sítích. Posupně je rozebrán vznik jednotlivých druhů zpoždění při přenosu v sítích. Dále pak jsou popsány nástroje, kterými je možné měřit zpoždění a následně je navrhnuta ...
 • Elektronkový zesilovač pro kytaru 

  Hrabaň, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací a realizací obvodu kytarového zesilovače s využitím elektronek jako aktivních prvků. Práce podrobně popisuje jednu z možných koncepcí dvoukanálového zesilovače s přepínáním ...
 • Indikátor polohy místa za zdí 

  Slavíček, Radek
  V této bakalářské práci jsou objasněny fyzikální základy elektromagnetismu a rezonančního jevu, na kterých je založen princip funkce indikátoru protilehlé polohy. Dokument se podrobněji se zabývá magnetickou složkou pole. ...
 • Simulace H2H a M2M komunikace v mobilní síti LTE-Advanced 

  Číhal, Josef
  Bakalářská práce „Simulace H2H a M2M komunikace v mobilní síti LTE-Advanced“ se zabývá teoretickým rozborem H2H (Human to Human) a M2M (Machine to Machine) komunikace v mobilní síti čtvrté generace (LTE/LTE-Advanced). Dále ...
 • Signálový analyzátor na bázi univerzálního USB DVB-T přijímače 

  Hoferek, Jakub
  Tato semestrální práce se zabývá využitím běžně dostupného USB DVB-T tuneru pro analýzu spektra. V první části jsou zde srovnány jiné možné platformy pro příjem, popsán hardware konkrétního přijímače s tunerem R820T a AD ...
 • Předcházení útokům na standard 802.11 

  Štefanec, Filip
  Bakalárska práca je hlavne zameraná na problematiku zabezpečenia v bezdrôtových sieťach založených na štandarde 802.11. Zahŕňa popis využívaných šifrovacích procesov a možností autentifikácie v sieťach 802.11. Taktiež ...
 • Potlačení aditivního šumu 

  Tuka, Marián
  Táto práca sa zaoberá teoretickým rozborom a aplikáciou metód vhodných pre potlačovanie šumu z meraného signálu za použitia programovacieho prostredia LabVIEW. Prvá skupina metód sa zaoberá často používanými filtrami FIR ...
 • Širokopásmové lineární anténní pole pro BAN aplikace 

  Gaja, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a praktickou realizací jednotlivého elementu anténní řady a simulací celé řady pro aplikaci v BAN. Práce pojednává o základních principech směrování svazku anténní řady do specifického poloprostoru ...
 • Simulace operativní doby bezdrátové senzorové sítě v prostředí Matlab 

  Chadim, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vyvinutím energetického modelu bezdrátové senzorové sítě. Mezi hlavní vlastnosti bezdrátových senzorových sítí patří minimální spotřeba energie zařízení a maximální spolehlivost přenosu dat. ...
 • Model sítě VVN v programu PSCAD 

  Tomšů, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou počítačového modelování a elektroenergetických výpočtů. První část této práce se soustředí na popis programu PSCAD a vybraných konkurenčních software. Je zde uvedena základní charakteristika, ...