Show simple item record

High speed drilling of aluminium plates

dc.contributor.advisorPíška, Miroslaven
dc.contributor.authorPilný, Lukášen
dc.date.accessioned2018-10-21T20:23:59Z
dc.date.available2018-10-21T20:23:59Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPILNÝ, L. Vysokorychlostní vrtání plechů z hliníkových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38516cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/425
dc.description.abstractOptimalizace procesu vrtání kovových materiálů vyžaduje minimální tvorbu otřepů a jednotný vzhled vrtaných děr. Cílem práce bylo pochopit roli různých klíčových faktorů, jako řezných podmínek, způsobu upnutí obrobku a geometrie vrtáku, na tvorbu otřepů při vrtání 2 mm plechů tvářené hliníkové slitiny Al99.7Mg0.5Cu-H24, za použití vrtáků o průměru 1,6 a 2 mm, pro dosažení minimalizace tvorby otřepů a zajištění jednotnosti získaných povrchů pro velký počet vrtaných děr v obrobku. Tohoto cíle bylo dosaženo provedením 3 experimentálních testů. První experimentální test byl proveden za účelem sledování vlivu řezné rychlosti a posuvu za otáčku, jakožto rozpoznaných řezných parametrů nejvýznamněji ovlivňujících tvorbu otřepů, na výsledné velikosti vzniklých otřepů a jednotnosti vrtaných děr. V druhém experimentu byl zkonstruován vakuový upínací přípravek, za účelem upnutí vrtaného hliníkového plechu a omezení prostoru pro tvorbu otřepů na výstupní straně vrtání na obrobku, a jeho vlivu na tvorbu otřepů bylo vyhodnoceno. V třetím testu byl vyhodnocen efekt rozdílných geometrií vrtáků na tvorbu otřepů, spolu s dosaženou jednotností vrtaných děr. Výsledky z prvního experimentu prokázaly, že výška a tloušťka otřepů je redukována na obou stranách vrtaného plechu za použití vyšších řezných rychlostí. Při použití vyšších posuvů byla viděna zvětšující se výška a tloušťka otřepů na obou stranách vrtání, s výjimkou výšky otřepů na vstupní straně vrtáku do obrobku, která byla minimálně snížena. Druhý experiment prokázal, že vhodně konstruovaný vakuový upínací přípravek může významně omezit vznik otřepů na výstupní straně vrtáku z obrobku. V třetím experimentu, za použití 3 břitého vrtáku a vhodně konstruovaného vakuového upínací ho přípravku, bylo dosaženo eliminace tvorby otřepů z obou stran vrtaného plechu, společně s naplněním požadavků na jednotný vzhled vrtaných děr a vysoké výrobní produktivity. Takovýto optimalizovaný proces, bez nutnosti použití přídavné operace na odstranění vzniklých otřepů, poskytuje významnou redukci výrobních nákladů. Mimoto jsou poskytnuta doporučení pro další výzkum k dosažení zlepšení ve výrobě.en
dc.description.abstractOptimization of the metal drilling process requires creation of minimum amount of burrs and uniform appearance of the drilled holes. The goal was to understand the role of various key factors such as cutting conditions, clamping conditions and drill geometry on burr formation when 2 mm sheets of wrought aluminium alloy Al99.7Mg0.5Cu-H24, using 1.6 and 2 mm diameter drills, so that the burr formation could be minimized and an uniform hole surface obtained for a great number of holes drilled on a single workpiece. This goal was approached by three subsequent investigations. First, an experimental test was performed to investigate the effect of cutting speed and feed per revolution, as the most recognized drilling parameters influencing burr formation, on the resulting burr size and drilled hole uniformity. Second, a vacuum clamping system, used to hold the aluminium sheet and restrict the space for burr formation at the drill exit, was constructed and tested for its influence on burr formation. Third, the effect of different drill geometries on burr formation and the uniformity of hole appearance was evaluated. Results from the first experiment showed that burr height and width is reduced at both the entry and exit sides of a sheet when a higher cutting speed is used. With greater feed rates, it was found that burr height and width increase on both sides, with the exception of the height of burrs on the entry side, which may be minimally decreased. The second experiment showed that a properly designed vacuum clamp fixture can be used to significantly reduce exit-side burr formation. In the third experiment, a three flute drill with a properly constructed vacuum clamp was found to eliminate both entry and exit burrs, the demand on the uniform appearance of drilled holes was fulfilled as well as high productivity achieved. Such optimized process requiring no additional deburring results in a noticeable production cost reduction. Furthermore, recommendations for further research into improvements of the production process are made.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMinimalizace otřepůen
dc.subjectotřepyen
dc.subjectměřeníen
dc.subjectvysokorychlostní vrtáníen
dc.subjectvakuové upínáníen
dc.subjectvizuální jednost otvorůen
dc.subjectBurr minimizingcs
dc.subjectburrcs
dc.subjectmeasurementcs
dc.subjecthigh speed drillingcs
dc.subjectvacuum clampingcs
dc.subjecthole uniformitycs
dc.titleVysokorychlostní vrtání plechů z hliníkových slitinen
dc.title.alternativeHigh speed drilling of aluminium platescs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:21cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38516en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:22:01en
sync.item.modts2021.11.10 13:07:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHumár, Antonen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. (místopředseda) Doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jak souvisí název práce „Vysokorychlostní vrtání….“ S použitými řeznými podmínkami, zejména řeznou rychlostí v rozsahu 80,42 až 221,17 m/min. Daly by se pro vaše experimenty použít speciální vrtáky CoroDrill Delta-C R850 firmy Sandvik Coromant s nástrojovým úhlem nastavení hlavního ostří 100°? Jak by tento úhel nastavení ovlivnil silové poměry a vznik opotřebení. Může povlak vrtáku nějakým způsobem ovlivnit posuvovou sílu a točivý moment? Jakou technologii lze obecně odstranit otřepy na vyvrtaných dírách? Byl odzkoušen matematický model? Jaký význam má podtlakové upnutí? Kolik děr vydržel vrták o průměru 2mm s úhlem 100°? Počet děr na jedno naostření.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record