Collections in this community

Recent Submissions

 • Rizika založení malého podniku 

  Surá, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení malého dortového studia. Za pomocí vypracování kritické analýzi rizik, marketingového výzkumu a analýzy trhu bude navrhnut konkrétní plán, dle kterého bude ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Lesáková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu Restaurace U Panských. První část obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, druhá část je zaměřena na analýzu prostředí podniku, jeho marketingový a komunikační ...
 • Analýza a zvýšení výkonu elektronického obchodu využitím digitálních nástrojů 

  Chalupa, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá digitálními nástroji, které se používají ve výkonnostním pojetí online marketingu. Na úvod charakterizuje internetový marketing a uvádí jednotlivé formy reklamy na internetu. V praktické části ...
 • Řízení rizik projektu ve společnosti 

  Klimeš, Marek
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik na nově vznikajícím projektu v podniku a bezprostředními riziky po spuštění projektu. Na základě analýzy dané firmy je realizován návrh na předcházení rizikům a jejich následnému řízení.
 • Posouzení rizik bezpečnosti práce v tepelných elektrárnách 

  Turčan, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzy podmínek práce a posouzení rizik v konkrétní organizaci, pro konkrétní projekt. Přináší zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen ...
 • Rizika při obchodování s nemovitostmi 

  Holub, Aladár
  Tato diplomová práce se zabývá riziky spojenými s procesem prodeje a nákupu nemovitostí. Obsahuje výčet možných rizik a následnou kritickou analýzu, která rizika nejen popisuje, ale také řeší jejich minimalizaci či úplné ...
 • Projekt systému bezpečného podniku 

  Res, Dominik
  Diplomová práce se věnuje programu Bezpečný podnik, který je na území České republiky znakem nadstandardního zájmu společnosti o bezpečné pracoviště, ochranu zdraví zaměstnanců a systémové pojetí řízení těchto oblastí. ...
 • Rizika řízení výrobního procesu v podniku 

  Olbrichová, Jana
  Práce se zabývá problematikou řízení rizik ve výrobním procesu v konkrétním podniku. V teoretické části je uvedena obecná definice pojmu riziko, příklady členění rizik a postupy pro hodnocení průběhu výrobního procesu. V ...
 • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

  Šafařík, Pavel
  Tato práce se soustředí na řízení rizik ve společnosti, která rozvíjí svoje aktivity prostřednictvím online marketingu. Literární rešerše definuje důležité termíny, které korespondují s danou tématikou. Zejména jde o ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Lukášová, Jana
  Předmětem mé diplomové práce"Návrh marketingové strategie" je zanalyzování podniku Trade Lukáš s. r. o. a návrh jeho marketingové strategie. První část této práce je zaměřena na teoretická východiska marketingu a postupu ...
 • Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu 

  Zavadil, Jaroslav
  Diplomová práce s názvem „Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu“ se zabývá problematikou řízení rizik vybraného procesu, analýzou těchto rizik a návrhem opatření, který povede ke snížení rizik ve společnosti ...
 • Podnikové systémy rizikového controllingu 

  Krýsa, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá podnikovým systémem rizikového controllingu. Cílem bylo sestavit seznam oblastí, které by měla každá společnost průběžně systematicky sledovat a vybraném podnikatelském subjektu zhodnotit ...
 • Rizika spojená s nastavením marketingových aktivit konkrétní společnosti 

  Padrta, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje a zabývá problematikou rizik spojených s marketingovými aktivitami společnosti Prefa a.s. se zaměřením na „Prefa Dekor“. Teoretická východiska práce se zaměřují na vědecké znalosti a pojmy ...
 • Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu 

  Pavlík, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnutí optimální pojistné ochrany podnikatelského subjektu. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám metodikou práce, teorií a právní úpravou pojištění podnikatelských ...
 • Analýza rizik v bankovním sektoru 

  Grycová, Jana
  Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik v bankovním sektoru. Zabývá se aplikací metod a analýzou pro hodnocení rizik. Z vyhodnocených analýz jsou navrhnuta opatření, která mají za úkol snížit zjištěná rizika ...
 • Posouzení informačního systému ve společnosti Impakt fitness a návrh změn 

  Václavík, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, zabývající se poskytováním sportovních služeb ve Vyškově a okolí. Na základě poznatků získaných z analýzy ...
 • Expozice nanočásticím v pracovním prostředí 

  Köbölová, Klaudia
  Okrem širokého spektra potenciálnych výhod, použitie nanomateriálov môže ohrozovať ľudské zdravia a životné prostredie. Táto diplomová práca predstavuje výsledky pilotných meraní, kde bola sledovaná expozícia nanočastíc. ...
 • Nanobezpečnost a současné trendy v hodnocení rizik nanočástic 

  Pavlíková, Stela
  V tejto diplomovej práci je popísaný súčasný stav hodnotenia nanobezpečnosti. V práci je uvedený prehľad najvýznamnejších metód a softwareových nástrojov, ktoré sú používané na hodnotenie rizík nanomateriálov. Metódy boli ...
 • Rizika spojená s používáním detektorů plynů u zásahu jednotek HZS 

  Ficová, Patricie
  Diplomová práce se zaměřuje na rizika spojená s používáním detektorů plynů u zásahu jednotek hasičského záchranného sboru, konkrétně v případě události spojené s únikem oxidu uhelnatého. V diplomové práci je stručně vysvětlen ...
 • Expozice nanočásticím v průběhu jízdy dopravním prostředkem 

  Maslonková, Ivana
  Diplomová práca sa zaoberá expozíciou nanočastíc v priebehu jazdy dopravným prostriedkom. V diplomovej práci je spracovaný prehľad súčasného stavu expozície nanočastíc v dopravných prostriedkoch, ktoré ľudia využívajú ...

View more