Collections in this community

Recent Submissions

 • Investice do bytových jednotek ve vybraných městech České republiky 

  Sibor, Filip
  Diplomová práce na téma investování do bytových jednotek ve vybraných městech ČR je zpracována v reakci na prudký růst cen nemovitostí v posledních letech. Tato situace vyvolala změnu výnosnosti u pronajímaných bytových ...
 • Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění 

  Prokop, Jan
  V této diplomové práci řeším způsoby ocenění věcných břemen podle současné legislativy a metodiky. Věcná břemena, jakožto nástroj pro omezení nebo rozšíření práv k nemovitostem, rozvádím v obecné rovině, uvedu způsoby ...
 • Vybrané činnosti ve výstavbě 

  Závěrková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na specifikování pojmu vybrané činnosti ve výstavbě a dále zpřesňuje, které subjekty je mohou vykonávat, jaká je potřebná jejich kvalifikace a v jakém rozsahu nesou svoji odpovědnost. Práce je ...
 • Analýza podmínek kabotáže v silniční nákladní dopravě ve vybraném státě EU 

  Večeřa, Petr
  Předkládaná práce popisuje úpravu podmínek pro výkon kabotáže v silniční nákladní dopravě, a to v zohlednění současného i minulého vývoje na úrovni EU i dopravní politice EU zakotvené v primárním právu. Současné změny na ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků ve Vysokém Mýtě 

  Kvapil, Radek
  Diplomová práce pojednává o změně ceny pozemku v závislosti na jejím určení v územním plánu a způsobu využití v lokalitě Průhony ve Vysokém Mýtě. V první části jsou popsány způsoby oceňování nemovitostí a následně je ...
 • Návrh postupu stanovení jednotkové ceny vyprošťovacích prací po nehodě u vybrané speciální techniky při odstranění překážky provozu na dálnici. 

  Lebeda, Ondřej
  Abstrakt Tato diplomová práce je dílčí součástí celkového projektu na stanovení všeobecné metodiky výpočtu nákladů na vyproštění nákladního automobilu. Zabývá se legislativou související s vyproštěním nákladních vozidel, ...
 • Ocenění s využitím informačního modelu budovy 

  Průcha, Aleš
  Cílem této diplomové práce je s využitím modelu BIM ocenit stavbu nákladovým způsobem. Práce se zabývá představením BIM, popisu historie, zaváděním a potřebou BIM ve stavebnictví. Dále je v práci obsažen popis metod ocenění ...
 • Vliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozem 

  Skupa, Jan
  Diplomová práce s názvem Vliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozem, se zabývá návrhem několika variant zateplení budovy, a následného vyhodnocení na základě porovnání provozních nákladů budovy ...
 • Sociální patologie v lokalitě a její vliv na cenu nemovitosti 

  Horáková, Jitka
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení vlivu sociálně patologických jevů na cenu nemovitostí a návrh jejich řešení. Sociální prostředí může na trh s realitami působit negativně či pozitivně v závislosti na charakteru ...
 • Stanovení výše pojistného plnění 

  Holomčíková, Hana
  Předmětem diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění po požáru na nemovitosti v Louce. První teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů v oblasti oceňování nemovitostí a pojišťovnictví. Dále praktická ...
 • Analýza vlivu nesprávného použití a huštění pneu na stabilitu vozidla v mezní situaci 

  Porč, Karel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na nesprávné huštění a nesprávné použití pneumatik v mezních situacích. V první části je zpracována rešerše dříve vytvořených prací. Následuje zpracování základní teorie, kde je popsána ...
 • Měření výškové polohy těžiště u vozidel SUV 

  Foldyna, Petr
  Diplomová práce se zabývá měřením výšky těžiště u vozidel SUV. V teoretické části je pozornost věnována problematice těžiště a vlivu těžiště vozidla na jeho jízdní stabilitu. Dále jsou zde rozebrány jednotlivé metody měření ...
 • Vnímání rychlosti vozidla řidičem 

  Formanová, Barbora
  Tato diplomová práce se zaobírá problematikou vnímání rychlosti vozidla řidičem, a to bez možnosti kontroly tachometru vozidla. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti vozidel, včetně problematiky konstrukce ...
 • Vliv nastavení geometrie vozidla na opotřebení běhounu pneumatiky 

  Fuchsová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá vlivem nastavení geometrie vozidla na opotřebení běhounu pneumatiky. Byla provedena série testů na nákladních vozidlech s různým nastavením geometrie náprav. V průběhu pěti měsíců byla sesbírána ...
 • Analýza vzniku blokovacích stop v závislosti na zpomalení vozidla 

  Svoboda, Lukáš
  Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první, teoretické části práce uvede čtenáře do dané problematiky a seznámí ho se základy fyziky působící v přímočarém neboli translačním pohybu vozidla a během jeho brzdění, ...
 • Optimalizační modely rizik v produkci ryb 

  Franěk, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rizikem spojeným s produkcí ryb. Vybraná rizika jdou dále zohledněna. Rizika jsou dále popsána a řešena pomocí FMEA matice. V práci je obsažen matematický model, který řeší optimální obsádku ...
 • Mobilní sítě jako kritická infrastruktura a jejich rizika 

  Krkoš, Radko
  Práce se zaobírá problematikou mobilních buňkových sítí, fungujících v roli kritické infrastruktury, na základě systémového přístupu, obecných metod analýzy rizik a specializovaných metod pro diagnostiku a analýzu vycházejících ...
 • Modelování vybraných rizik ve zdravotnictví 

  Nováková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá modelováním vybraných rizik ve zdravotnictví. Vzhledem k aktuální pandemické situaci je zaměřena na modelování v podmínkách, kdy existují rizika spojená s očkovacím centrem v Brně. Teoretická část ...
 • Optimalizační modelování rizik ve strategických aplikacích 

  Kovalčík, Marek
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a efektivním způsobem implementovat framework pro podporu optimalizačního modelování. Důraz je zde kladen na dvoustupňové stochastické optimalizační úlohy a provádění výpočtů ...
 • Analýza a řízení rizik z hlediska BOZP 

  Rapantová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a řízením rizik souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP). Analýza současného stavu je orientována na legislativu České republiky a Evropské unie. Nástavbu ...

View more