Collections in this community

Recent Submissions

 • Určení zdrojů rizik při přepravě nebezpečných látek na silnicích a návrh opatření na snížení ztrát a škod na veřejných aktivech 

  Poul, Adam
  Diplomová práce se zabývá riziky přepravy nebezpečných věcí po silnici. Úvodní část se věnuje související legislativě České republiky a dále legislativě mezinárodní. V Evropské únii je přeprava nebezpečných věcí upravena ...
 • Výběr informačního systému pro účetní firmu 

  Mitevová, Vanesa
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému, který by měl napomáhat k zefektivnění firemních procesů a přizpůsobení se konkurenci. Informační systém je vybíraný pro účetní kancelář ProfiAccount ...
 • Optimalizační modely finančních rizik 

  Danko, Erik
  Táto práca sa zaoberá optimalizačnými modelmi finančných rizík. V prvej časti, ktorá je venovaná teoretickým východiskám, sú predstavené základné pojmy optimalizácie, modernej teórie portfólia, fundamentálnej a technickej ...
 • Výběr informačního systému pro firmu 

  Bubláková, Petra
  Diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému pro vybranou firmu. Popisuje způsob řešení tohoto úkolu. První část práce obsahuje analýzu současného stavu, kde byly stanoveny požadavky a parametry pro nový informační ...
 • Podnikové systémy rizikového controllingu 

  Krýsa, Jan
  Diplomová práce se zabývá podnikovým systémem rizikového controllingu. Cílem bylo sestavit seznam oblastí, které by měla každá společnost průběžně systematicky sledovat a vybraném podnikatelském subjektu zhodnotit kvalitu ...
 • Analýza dopravních dat s vazbou na rizika v odpadovém hospodářství 

  Vaníček, Filip
  Hlavním záměrem diplomové práce je příprava reálných dat pro následnou optimalizaci svozového plánu pomocí pokročilých VRP („Vehicle Routing Problem“) algoritmů. Diplomová práce je motivována projektem Strategické partnerství ...
 • Proaktivní analýzy rizik v podnikové praxi - metody a postupy 

  Gája, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku proaktivního řízení rizik ve firmách a organizacích, za použití vhodných postupů a metod ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na teoretické ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sekanina, Kamil
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti M8D s.r.o. a návrhem změn. Popisuje teorii informačních systémů a na základě provedených analýz jsou stanoveny návrhy na zlepšení současného stavu ...
 • Hodnocení finančního zdraví podniku 

  Matochová, Tamara
  Diplomová práce se věnuje hodnocení finančního zdraví podniku Bosch Rexroth, spol. s r.o. Za použití různých metod finanční analýzy je hodnocena výkonnost a finanční zdraví podniku. Výsledkem práce bude návrh možného postupu ...
 • Vliv lokality na výši obvyklé ceny rodinného domu 

  Mikesková, Dana
  Předmětem této diplomové práce je zejména zjistit, jaký je vliv lokality na obvyklou cenu vybraného rodinného domu v okrese Vyškov. Součástí ocenění je vytvoření databáze rodinných domů včetně vhodných kritérií, která budou ...
 • Marketingová komunikace společnosti působící na realitním trhu 

  Rosecká, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci společnosti působící na realitním trhu. Obsahuje teoretické vymezení nejdůležitějších pojmů z oblasti marketingu a realitního trhu, je zde rozebrán současný stav ...
 • Analýza a konstrukční návrh uložení hasícího přístroje v osobních vozidlech 

  Koutný, Martin
  Tato práce se zabývá současnými požadavky na vybavenost osobních vozidel hasicím přístrojem v České republice i ve světě. Na začátku práce jsou zhodnoceny současné způsoby instalace hasicích přístrojů v osobních vozidlech. ...
 • Vliv zatížení nákladních vozidel na jejich dosažitelné zpomalení 

  Jirásková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá problematikou brzdění nákladních vozidel při jejich různém zatížení. Teoretická část vymezuje konstrukci nákladních vozidel, brzdy nákladních vozidel, průběh brzdění a faktory, které brzdění ...
 • Analýza úkonů řízení vozidel u starších řidičů 

  Maršálek, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu úkonů starších řidičů při řízení v různých dopravních situacích a její porovnání se skupinou řidičů v produktivním věku. První část práce shrnuje dosavadní poznatky v dané ...
 • Rizika založení malého podniku 

  Surá, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení malého dortového studia. Za pomocí vypracování kritické analýzi rizik, marketingového výzkumu a analýzy trhu bude navrhnut konkrétní plán, dle kterého bude ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Lesáková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu Restaurace U Panských. První část obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, druhá část je zaměřena na analýzu prostředí podniku, jeho marketingový a komunikační ...
 • Analýza a zvýšení výkonu elektronického obchodu využitím digitálních nástrojů 

  Chalupa, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá digitálními nástroji, které se používají ve výkonnostním pojetí online marketingu. Na úvod charakterizuje internetový marketing a uvádí jednotlivé formy reklamy na internetu. V praktické části ...
 • Řízení rizik projektu ve společnosti 

  Klimeš, Marek
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik na nově vznikajícím projektu v podniku a bezprostředními riziky po spuštění projektu. Na základě analýzy dané firmy je realizován návrh na předcházení rizikům a jejich následnému řízení.
 • Posouzení rizik bezpečnosti práce v tepelných elektrárnách 

  Turčan, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzy podmínek práce a posouzení rizik v konkrétní organizaci, pro konkrétní projekt. Přináší zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen ...
 • Rizika při obchodování s nemovitostmi 

  Holub, Aladár
  Tato diplomová práce se zabývá riziky spojenými s procesem prodeje a nákupu nemovitostí. Obsahuje výčet možných rizik a následnou kritickou analýzu, která rizika nejen popisuje, ale také řeší jejich minimalizaci či úplné ...

View more