Poslední příspěvky

 • Bezpečnost provozu na komunikacích 

  Šimicová, Jitka
 • Bezpečnost provozu na komunikacích 

  Šimicová, Jitka
  V době intenzivního provozu na komunikacích se jedním z nejdůležitějších témat stává bezpečnost provozu. Předkládaná diplomová práce se věnuje rozboru různých činitelů, které se právě na bezpečnosti provozu na komunikacích ...
 • Analýza vlivu lokality a na výši obvyklé ceny rodinných domů v Brně a okolí 

  Gottvald, Aleš
  Diplomová práce se zabývá oceněním pěti rodinných domů v lokalitě Brno a okolí. Teoretická část práce definuje metody oceňování a základní pojmy spojené s problematikou oceňování. V praktické části bylo provedeno ocenění ...
 • Analýza možností širšího využívání forem kolektivního investování do nemovitostí v podmínkách České republiky 

  Muchová, Petra
  Diplomová práce pojednává o kolektivním investování. V první části se zabývá investičním rozhodnutím a mírou rizika, kterou sebou investování nese. Jsou zde formulovány čtyři druhy investování do nemovitostí: pořízení ...
 • Porovnání ceny rozestavěné stavby RD s cenou provedených stavebních prací 

  Tázlerová, Radka
  Diplomová práce "Porovnání ceny rozestavené stavby RD s cenou provedených stavebních prací" si klade za cíl určit cenu rozestavěné stavby RD ve stádiu hrubé stavby nákladovým způsobem a porovnat ji s cenou provedených ...
 • Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR 

  Ujčíková, Simona
  Předmětem diplomové práce „Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR“ je analyzovat realitní trh ve dvou vybraných krajích, dvou okresech které se v nich nachází a jejich hlavních měst. První část diplomové ...
 • Vyhodnocení dodavatelského rizika 

  Manková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodných dodavatelů pro firmu Rybníkářství Pohořelice, a. s. a vyhodnocením možných rizik, která pro ni mohou představovat. Práce předkládá sofistikovaný model hodnocení dodavatelů s ...
 • Územní plánování v praxi v obci Rokytnice u Přerova 

  Schmidt, Otto
  Diplomová práce teoreticky popisuje problematiku územního plánování dle platných právních předpisů, analyzuje stav stávající platné územně plánovací dokumentace, vyhodnocuje rozvojové záměry obce a navrhuje praktické řešení ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu v Brně 

  Novák, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou najvyššieho a najlepšieho využitia majetku (HABU), ktorá je v praktickej časti tejte práce aplikovaná na konkrétnom príklade. Teoretická časť popisuje a vysvetluje 4 základné hypotézy, ...
 • Srovnání obvyklé ceny věcného břemene inženýrských sítí s cenami podle vnitřních předpisů obcí 

  Prokopová, Tereza
  Práce se zabývá oceněním služebnosti inženýrské sítě cenou obvyklou a na základě vnitřních předpisů obcí. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku týkající se věcných břemen, stručný přehled historie, členění, ...
 • Metodika prohlídky vozidla likvidátorem pojišťovny 

  Pavelec, Josef
  Práce se zabývá vypracováním metodického postupu prohlídky vozidla likvidátorem pojišťovny. Zejména využitelnosti výstupů prohlídky v soudním inženýrství. Teoretická část je věnována pojišťovnictví, se zaměřením na ...
 • Ocenění výše škody způsobené pádem sportovního letadla na rodinný dům v obci Žešov 

  Krutílková, Eliška
  Tématem diplomové práce je zjištění ceny nové rodinného domu v Prostějově, městské části Žešov, nákladovou metodou ocenění, časové ceny rodinného domu před pojistnou událostí, popis pojistné události (pád letounu Zlin Z-326 ...
 • Územní plánování v praxi 

  Pravdík, Petr
  Diplomová práce přibližuje územní plánování a udržitelný rozvoj. Seznamuje s nízkoenergetickou výstavbou a jejími typy. Blíže se zaměřuje na soběstačný dům, popisuje jeho vlastnosti, principy a výběr vhodné lokality. Závěr ...
 • Návrh využití území bývalého lignitového dolu v Kyjově 

  Havala, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem revitalizace území bývalého lignitového dolu v Kyjově, který řadíme k lokalitám brownfields. Cílem práce je navrhnout možné využití území, které je v současné době z větší části bez účelného ...
 • Ocenění pozemku zatíženého služebností 

  Nedůchalová, Ludmila
  Diplomová práce zpracovává problematiku věcných břemen a jejich vliv na ocenění pozemku. Nejdříve jsou v práci popsány základní pojmy týkající se tématu, dále pak právní úprava věcných břemen, členění a možnosti vzniku, ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Jež, Radek
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti podniku“ je zhodnocení vypovídací schopnosti a následná aplikace ukazatelů měřících výkonnost podniku. První část je zaměřena na základní pojmy, jako je podnik, hodnota ...
 • Reklama pro nově založenou realitní kancelář 

  Maťko, Marek
  Cílem práce je nalezení a potažmo navržení vhodné reklamy pro společnost Český svět nemovitostí, spol. s. r. o. K tomu, abychom si uvědomili všechny souvislosti ohledně námi zkoumané problematiky, slouží teoretická část ...
 • Analýza reakční doby dětí 

  Bucsuházy, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá reakční dobou dětí. V teoretické části jsou popsány děti, jako zranitelní účastníci silničního provozu, a jsou diskutovány metody využívané pro měření reakční doby. Praktická část představuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sekanina, Kamil
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti M8D s.r.o. a návrhem změn. Popisuje teorii informačních systémů a na základě provedených analýz jsou stanoveny návrhy na zlepšení současného stavu ...
 • Hodnocení finančního zdraví podniku 

  Matochová, Tamara
  Diplomová práce se věnuje hodnocení finančního zdraví podniku Bosch Rexroth, spol. s r.o. Za použití různých metod finanční analýzy je hodnocena výkonnost a finanční zdraví podniku. Výsledkem práce bude návrh možného postupu ...

Zobrazit další