• Vybrané činnosti ve výstavbě 

  Šubrtová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá specifikací Vybraných činností ve výstavbě, kde jsou vysvětleny pojmy, které souvisí s touto základní právní úpravou. Jsou zde uvedeny povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob v průběhu ...
 • Institucionální rámec realitní činnosti 

  Kselíková, Tereza
  Předložená diplomová práce se zabývá pojmy z realitní praxe a osobami, které v této praxi působí. Práce poskytuje náhled na smlouvy využívané v realitní praxi a na jejich změny po přijetí nového občanského zákoníku. Pozornost ...
 • Porovnání výše cenových podílů jednotlivých konstrukcí na celkové ceně uvedené v cenovém předpisu a stanovené položkovým rozpočtem. 

  Lorencová, Andrea
  Tématem této diplomové práce je porovnání výše cenových podílů jednotlivých konstrukcí na celkové ceně uvedené v cenovém předpisu a stanovené položkovým rozpočtem. Diplomová práce v úvodu uvádí a popisuje nákladové metody ...
 • Reklama pro nově založenou realitní kancelář 

  Maťko, Marek
  Cílem práce je nalezení a potažmo navržení vhodné reklamy pro společnost Český svět nemovitostí, spol. s. r. o. K tomu, abychom si uvědomili všechny souvislosti ohledně námi zkoumané problematiky, slouží teoretická část ...
 • Management rizik ve strojírenské firmě 

  Bukáčková, Kristýna
  Cílem předložené diplomové práce je provést komplexní analýzu řízení rizik ve strojírenské firmě EST Stage Technology, a.s. V první části práce byla provedena teoretická studie zaměřená na management rizik z ekonomického ...
 • Vliv změny občanského zákoníku na realitní praxi 

  Buchtová, Michaela
  Dne 1. 1. 2014 vzešel v účinnost nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který zasáhl do mnoha oblastí. Tato diplomová práce se zabývá změnami, které mají vliv na realitní činnost. Se změnou občanského zákoníku č. 40/1964 ...
 • Návrh využití území bývalého lignitového dolu v Kyjově 

  Havala, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem revitalizace území bývalého lignitového dolu v Kyjově, který řadíme k lokalitám brownfields. Cílem práce je navrhnout možné využití území, které je v současné době z větší části bez účelného ...
 • Hodnocení finančního zdraví podniku 

  Matochová, Tamara
  Diplomová práce se věnuje hodnocení finančního zdraví podniku Bosch Rexroth, spol. s r.o. Za použití různých metod finanční analýzy je hodnocena výkonnost a finanční zdraví podniku. Výsledkem práce bude návrh možného postupu ...
 • Možnosti vypořádání vlastnických vztahů u stavby na cizím pozemku dle současných právních předpisů. 

  Obůrka, Daniel
  Diplomová práce popisuje prostředí bývalé nouzové kolonie Kamenná čtvrt´. Poukazuje na některé místní problémy, mezi které také patří stavba na cizím pozemku. Zjišťuje možnosti právních vztahů mezi vlastníkem rodinného ...
 • Vybrané činnosti ve výstavbě 

  Závěrková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na specifikování pojmu vybrané činnosti ve výstavbě a dále zpřesňuje, které subjekty je mohou vykonávat, jaká je potřebná jejich kvalifikace a v jakém rozsahu nesou svoji odpovědnost. Práce je ...
 • Řízení rizik společnosti Energopoint, spol. s r.o. 

  Křivánková, Petra
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve společnosti Energopoint, spol. s.r.o Teoretická část vysvětluje důležité pojmy, které souvisejí s danou problematikou. Především se jedná o identifikaci, analýzu a následné metody ...
 • Územní plánování v praxi v obci Knínice u Boskovic 

  Hrouzová, Žaneta
  Předmětem diplomové práce je analýza problematiky územního plánování v praxi u obcí s vazbou na jejich rozvojové možnosti. Práce obsahuje rozbor problematiky a procesu územního plánování dle právních norem České republiky, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Klemensevič, Ivo
  Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému a následnými návrhy na zlepšení IS ve společnosti Exekutorský úřad Brno-venkov. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisí s informačními systémy. ...
 • Analýza a hodnocení rizik při výstavbě stínících konstrukcí lékařských ozařovačů. 

  Henzelová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením možných rizik při návrhu a realizaci stínících konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. Postupem výpočtu a návrh optimalizace dle platného znění atomového zákona a ...
 • Analýza vybraných vlivů na výši obvyklé ceny rodinných domů ve Šlapanicích 

  Licková, Věra
  Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných vlivů na výši obvyklé ceny rodinných domů ve Šlapanicích, včetně zmapování současné situace na trhu s nemovitostmi v dané lokalitě. Ke zjištění ceny pěti rodinných domů ve městě ...
 • Problematika oceňování historických vozidel 

  Ćmok, František
  Tato diplomová práce s názvem Problematika oceňování historických vozidel se zabývá zmapováním problematiky historických vozidel, jejich kategorizací a navržením metodiky pro jednotné oceňování historických vozidel. Cílem ...
 • Analýza a hodnocení rizik v návrhu zakládání staveb 

  Kalenda, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik v procesu návrhu základů stavby. Na modelovém příkladě je naznačen postup výpočtu. Následně je provedena analýzy rizik ...
 • Analýza vybraných vlivů na výši obvyklé ceny rodinných domů v Českých Budějovicích. 

  Pokorný, Jakub
  Cílem této diplomové práce s názvem „Analýza vybraných vlivů na výši obvyklé ceny rodinných domů v Českých Budějovicích“ je posouzení, do jaké míry je obvyklá cena vybraných rodinných domů ovlivněna lokalitou, druhem ...
 • Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR 

  Ujčíková, Simona
  Předmětem diplomové práce „Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR“ je analyzovat realitní trh ve dvou vybraných krajích, dvou okresech které se v nich nachází a jejich hlavních měst. První část diplomové ...
 • Oceňování nemovitých kulturních památek podle oceňovacích předpisů 

  Vaculová, Lucia
  Cílem mé diplomové práce je vysvětlit pojmy, které souvisí s kulturními památkami, ukázat způsoby oceňování nemovitých kulturních památek podle oceňovacích předpisů a u vybraných staveb zpracovat, jak se jejich prohlášení ...