Zobrazují se záznamy 1-20 z 157

 • Analýza vlivu lokality a na výši obvyklé ceny rodinných domů v Brně a okolí 

  Gottvald, Aleš
  Diplomová práce se zabývá oceněním pěti rodinných domů v lokalitě Brno a okolí. Teoretická část práce definuje metody oceňování a základní pojmy spojené s problematikou oceňování. V praktické části bylo provedeno ocenění ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu v Brně 

  Novák, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou najvyššieho a najlepšieho využitia majetku (HABU), ktorá je v praktickej časti tejte práce aplikovaná na konkrétnom príklade. Teoretická časť popisuje a vysvetluje 4 základné hypotézy, ...
 • Územní plánování v praxi v obci Rokytnice u Přerova 

  Schmidt, Otto
  Diplomová práce teoreticky popisuje problematiku územního plánování dle platných právních předpisů, analyzuje stav stávající platné územně plánovací dokumentace, vyhodnocuje rozvojové záměry obce a navrhuje praktické řešení ...
 • Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR 

  Ujčíková, Simona
  Předmětem diplomové práce „Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR“ je analyzovat realitní trh ve dvou vybraných krajích, dvou okresech které se v nich nachází a jejich hlavních měst. První část diplomové ...
 • Porovnání ceny rozestavěné stavby RD s cenou provedených stavebních prací 

  Tázlerová, Radka
  Diplomová práce "Porovnání ceny rozestavené stavby RD s cenou provedených stavebních prací" si klade za cíl určit cenu rozestavěné stavby RD ve stádiu hrubé stavby nákladovým způsobem a porovnat ji s cenou provedených ...
 • Návrh využití území bývalého lignitového dolu v Kyjově 

  Havala, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem revitalizace území bývalého lignitového dolu v Kyjově, který řadíme k lokalitám brownfields. Cílem práce je navrhnout možné využití území, které je v současné době z větší části bez účelného ...
 • Ocenění výše škody způsobené pádem sportovního letadla na rodinný dům v obci Žešov 

  Krutílková, Eliška
  Tématem diplomové práce je zjištění ceny nové rodinného domu v Prostějově, městské části Žešov, nákladovou metodou ocenění, časové ceny rodinného domu před pojistnou událostí, popis pojistné události (pád letounu Zlin Z-326 ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Brně a v Praze. 

  Vingrálková, Marie
  Cílem této práce je srovnání výše nájemného v Praze a Brně a zhodnocení faktorů, které ji ovlivňují. V prvních kapitolách uvádím teoretické informace z oblasti nájemního bydlení, průřez historického vývoje bytové politiky ...
 • Vliv vývoje úrokových sazeb na poptávku po rodinných domech a bytech v okrese Hodonín 

  Böhmová, Sabina
  Cílem diplomové práce je posoudit vliv vývoje úrokových sazeb na poptávku po rodinných domech a bytech v okrese Hodonín. Zda k vlivu dochází či nikoliv je posouzeno pomocí vytvořené databáze prodaných rodinných domů a bytů ...
 • Analýza a hodnocení rizik při výstavbě stínících konstrukcí lékařských ozařovačů. 

  Henzelová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením možných rizik při návrhu a realizaci stínících konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. Postupem výpočtu a návrh optimalizace dle platného znění atomového zákona a ...
 • Metodiky ocenění staveb dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. a č. 419/2013 Sb. 

  Frühaufová, Petra
  Diplomová práce se zabývá rozdílností v ocenění staveb podle oceňovacích vyhlášek č. 441/2013 Sb. a č. 419/2013 Sb. a vysvětlením rozdílností v ocenění na příkladu rodinného domu ve vyjmenovaných městech a obcích do 2 000 ...
 • Vybrané optimalizační modely pro redukci rizik v letecké přepravě 

  Schwarz, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá matematickým modelováním situace, kdy v důsledku nárůstu rizik v okolí Evropy nastává nutnost přepravit české občany zpět do ČR. Model v obecné úrovni zohledňuje náhodné kolísání poptávky a nákladů ...
 • Získávání znalostí a analýza rizik z dat hry Ingress 

  Vařák, Martin
  Tato diplomová práce popisuje vyhledávání rizikových shluků portálů ve hře Ingress pomocí metod data miningu. Práce popisuje pozadí zpracovávané problematiky a jednotlivé metody a experimenty použité k vyhledávání těchto ...
 • Analýza a vyhodnocení povolování staveb dle stavebního zákona 

  Valíková, Aneta
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby povolování staveb podle stavebního zákona. V první části jsou vymezeny základní související pojmy. Druhá část se věnuje procesu povolování z hlediska životního cyklu stavebního díla. ...
 • Analýza rizik v oblasti zaměstnaneckých benefitů 

  Kalina, Michael
  Analýza rizik se stává nedílnou součástí plánování a výhledůspolečností. Je důležité, aby společnosti tyto analýzy pravidelněprováděly, rizika zavčas identifikovaly a měly možnost tato rizikaeliminovat a případně stanovovat ...
 • Softwarová podpora analýzy rizik 

  Mokrá, Radka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem multiplatformní aplikace pro podporu analýzy rizik. Práce postupně popisuje řízení rizik v informačních technologiích a jednotlivé metody, které se pro řízení rizik využívají a to ...
 • Obvyklá doba pozorování prvků dopravního značení řidičem 

  Tlačbabová, Jana
  Diplomová práce se zabývá obvyklou dobou pozorování prvků dopravního značení řidičem. V první části je provedena literární rešerše, je zde popsáno měřící zařízení eyetracker, které slouží k zaznamenávání pohybu oka. Dále ...
 • Forenzní analýza webového prohlížeče 

  Bača, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou digitální forenzní analýzy webových prohlížečů. V prvních kapitolách je popsán proces forenzní analýzy, používané metodologie a postupy a také problematika analýz webových prohlížečů. ...
 • Eliminace rizik v procesech státní správy 

  Studený, Radim
  Práce se zabývá problematikou eliminace rizik ve státní správě. Obsahuje analýzu procesů správy obce a rizikovou analýzu. Na základě těchto analýz jsou pro některá identifikovaná rizika navržena a implementována opatření ...
 • Řízení rizik Obchodní společnosti Slokov, a.s. 

  Řičica, Pavel
  Diplomová práce je orientovaná na řízení rizik Obchodní společnosti Slokov a. s., která se zabývá výrobou topenářské techniky. Práce zahrnuje problematiku řízení rizik, jejich analýzu a návrhy doporučení, která budou ...