Now showing items 29-48 of 56

 • Pojistné podvody 

  Švec, Martin
  Zpracování této diplomové práce se zabývá problematikou páchání pojistných podvodů na území České republiky. Práce je rozdělena do samostatných kapitol. V prvních kapitolách (úvodní část) jsem se věnoval popsání historie ...
 • Porovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobem 

  Jašová, Alena
  Práce „Porovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobem“ se věnuje porovnání obou oceňovacích metod, kde se na základě zjištěných skutečností určí faktory, které mají na rozdíl cen ovocných dřevin ...
 • Posouzení informačního systému obchodní společnosti a návrh změn 

  Ponča, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému společnosti Nešpor s.r.o. Teoretická část práce se věnuje definování informačních systémů a popisu základních druhů. Cílem práce je vyhodnotit současný stav, ...
 • Posouzení informačního systému podniku služeb a návrh změn 

  Svinčiaková, Ľudmila
  V práci skúmaná spoločnosť sa aktuálne nachádza v zložitej situácii vystupňovaných dlhodobejších problémov so zavedeným informačným systémom a súčasne musí čeliť problémom, ktoré prináša zavádzanie nového programu pre ...
 • Posouzení vlivu provedení zateplení bytového domu v Třebíči na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Kostíková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. V práci je nejprve rozebrána problematika současné panelové výstavby u nás, dále základní pojmy ...
 • Právní úprava a způsoby oceňování věcných břemen 

  Adámek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku věcných břemen zatěžujících nemovitosti v ČR. Celá práce je rozdělena na dvě části textovou a návrhovou. V textové části jsou rozebrány obecné pojmy související s oceňováním ...
 • Riziko výběru dodavatele 

  Pokorná, Klára
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení dodavatelů ve velké nadnárodní společnosti podnikající v oblasti výroby a distribuce zdravotnických prostředků mající dceřinou společnost v České republice. V práci je provedena ...
 • Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Zemanová, Kateřina
  Diplomová práce „Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu“ je zaměřena na problematiku řízení rizik, jejich analýzu a optimalizaci ve spotřebním družstvě COOP. Družstvo zastřešuje 121 prodejních jednotek v okrese ...
 • Řízení rizik výrobní firmy v oblasti lidských zdrojů 

  Huťková, Miroslava
  Tato diplomová práce s názvem Řízení rizik výrobní firmy v oblasti lidských zdrojů reaguje na zvýšený zájem o riziko v dnešní době. Teoretická část se zabývá obecnou definicí pojmu riziko, uvádí příklady členění rizik a ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro bytové jednotky v typových domech v okrajových částech města Brna 

  Vovsová, Alena
  Diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v městských částech Brna, a to konkrétně bytů v panelových zástavbách. Teoretická část popisuje základní pojmy spojené s oceňováním, ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Písek a okolí 

  Bečvářová, Hedvika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných způsobů ocenění, které se používají pro ocenění nemovitosti typu byt. Práce definuje základní pojmy spojené s oceňováním a popisuje metody oceňování. Oceňované byty ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v Miroslavi 

  Krbálková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá užitím vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v lokalitě Miroslav. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se oblasti právní, ekonomické a oceňování. V další ...
 • Stanovení hodnoty nemovitostí zatížené věcným břemenem 

  Fojtík, Zdeněk
  Práce se zabývá stanovením hodnoty nemovitosti zatížené věcným břemenem zřizovanými ve prospěch staveb dopravní infrastruktury.Cílem je stanovení hodnoty nemovitosti za účelem prodeje a pro daňové účely. V souvislosti se ...
 • Studie mechanických poškození karoserií nástroji v souvislosti s pojistnými podvody 

  Bednářová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou pojistných podvodů v souvislosti s manipulovanými škodnými událostmi. Jsou zde popsány možné příčiny páchání tohoto trestného činu a možnosti jeho odhalování. V součinnosti s cílem ...
 • Synergetika a samoorganizace v ekonomice 

  Balúch, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a výzkum synergie a samoorganizace v ekonomice. Motivací pro zpracování této diplomové práce bylo přistoupení České republiky a dalších devíti států do Evropské unie 1. května 2004. ...
 • Systémové pojetí ocenění nemovitosti v Brně ve Starém Lískovci 

  Rašovská, Lucie
  Tato diplomová práce pojednává o velmi aktuální a současně širokou veřejností vyžadované problematice z okruhu znalecké činnosti. Klade si za úkol zdokonalení, potažmo zjednodušení přístupu k oceňování nemovitostí, a to ...
 • Vliv moderních prvků pasivní bezpečnosti na ochranu posádky vozidla 

  Vostrejž, Jan
  Diplomová práce z oblasti problematiky pasivní bezpečnosti, dopravní nehodovosti a zdravotních následků účastníků silničních dopravních nehod je zaměřena mj. na vytvoření přehledu moderních prvků pasivní bezpečnosti především ...
 • Vliv nebytových prostor v nemovitosti na celkovou cenu nemovitosti v Olomouci 

  Hlaváčová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá vlivem nebytových prostor typu na cenu nemovitosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy potřebné pro pochopení dané problematiky a popsány běžně používané metody při oceňování ...
 • Vliv polohy těžiště vozidla na jeho postřetový pohyb 

  Kunovský, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu změny polohy těžiště vozidla na jeho postřetový pohyb. V rešeršní části jsou popsány základní metody běžně používané k nalezení příčné, podélné a výškové polohy těžiště, nebo vliv ...
 • Vliv polohy těžiště vozidla na jeho postřetový pohyb 

  Kunovský, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu změny polohy těžiště vozidla na jeho postřetový pohyb. V rešeršní části jsou popsány základní metody běžně používané k nalezení příčné, podélné a výškové polohy těžiště, nebo vliv ...