Now showing items 21-40 of 96

 • Posouzení vlivu provedení zateplení bytového domu v Třebíči na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Kostíková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. V práci je nejprve rozebrána problematika současné panelové výstavby u nás, dále základní pojmy ...
 • Vybrané činnosti ve výstavbě 

  Sklenář, Marek
  Problematika odpovědnosti bude vždy aktuální ve všech lidských činnostech. Ve stavebnictví a v realitním inženýrství, kdy dopady lidského konání mají vždy hmatatelný odkaz, se zdá být posuzování povinností a následné ...
 • Synergetika a samoorganizace v ekonomice 

  Balúch, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a výzkum synergie a samoorganizace v ekonomice. Motivací pro zpracování této diplomové práce bylo přistoupení České republiky a dalších devíti států do Evropské unie 1. května 2004. ...
 • Využití diagnostických metod pro hodnocení technického stavu vozidel 

  Skoupý, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na využití diagnostických metod při hodnocení technického stavu vozidel. V první části jsem provedl rozdělení jednotlivých metod technické diagnostiky motorových vozidel včetně přístrojového ...
 • Metodika ohledání nemovitostí pro ocenění vybraných typů nebytových objektů 

  Šír, Lukáš
  Cílem diplomové práce je návrh postupu provádění ohledání nebytových objektů. V diplomové práci bude provedena analýza metod používaných při oceňování nemovitostí se zaměřením na místní šetření. Na základě této analýzy ...
 • Systémové pojetí ocenění nemovitosti v Brně Židenicích 

  Miloševski, Jakub
  Obsahem této diplomové práce je ocenění reálného bytového domu a aplikace atributů systémového přístupu na všechny úkony, které jsou s daným oceněním spojeny. Práce je zaměřena především na vytvoření systému podstatných ...
 • Business Intelligence jako řešení pro řízení rizika 

  Mordová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení fungování informačního systému vybrané společnosti s podporou nástrojů Business Intelligence v oblasti řízení ekonomických a finančních rizik. Teoretická východiska se zaměřují ...
 • Porovnání výsledků experimentálních měření dohlednosti s dostupným software 

  Ondris, Róbert
  Diplomová práca vyhodnocuje zistené hodnoty dohľadnosti z motorového vozidla na chodca za zníženej viditeľnosti pri použití halogénových svetiel, ktoré sú výsledkom experimentálnych meraní a porovnáva ich s teoretickými ...
 • Ocenění podniku 

  Kudličková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti. Hlavním nástrojem, kterým bylo docíleno ocenění podniku, jsou výnosové metody ocenění. V první části diplomové práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k ...
 • Porovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobem 

  Jašová, Alena
  Práce „Porovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobem“ se věnuje porovnání obou oceňovacích metod, kde se na základě zjištěných skutečností určí faktory, které mají na rozdíl cen ovocných dřevin ...
 • Nástroje a metody pro měření a snižování rizika 

  Šmídová, Zdeňka
  Obsahem této diplomové práce je kritická analýza stávajících způsobů snižování rizik ve firmě, zabývající se potravinářskou výrobou. Na základě zjištěných informací navrhnout nástroje a metody pro měření a snižování rizik ...
 • Aplikace teorie chaosu na Elliottovy vlny 

  Loukotková, Veronika
  Diplomová práce staví do konfrontace teorii chaosu a teorii Elliottových vln s cílem zjistit, zda mezi nimi v oblasti predikce nastane shoda, či nikoli. Takto formulovaný hlavní problém je možné považovat za originální, ...
 • Analýza zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinků na stojící cestující 

  Semmler, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinku na stojící cestující. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky z hlediska legislativních požadavků na provoz trolejbusů a ...
 • Kritéria, která mají vliv na výnosy lyžařských areálů 

  Procházková Uvizlová, Martina
  Cílem této práce je stanovit kritéria, která mají vliv na zisk lyžařských areálů. Zpracované téma se týká oceňování nemovitostí, veřejných databází a údajů o teplotách vzduchu. Část práce spočívá v ocenění nemovitostí dvou ...
 • Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním 

  Ocásek, Petr
  Diplomová práce „Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním“ pojednává o problematice ocenění nemovitosti a následného prodeje s vadou. V první kapitole je popsáno, co znamená pojem ...
 • Pojistné podvody 

  Švec, Martin
  Zpracování této diplomové práce se zabývá problematikou páchání pojistných podvodů na území České republiky. Práce je rozdělena do samostatných kapitol. V prvních kapitolách (úvodní část) jsem se věnoval popsání historie ...
 • Aplikace prostorových analýz pomocí technologie GIS pro účely trhu s nemovitostmi 

  Viktorová, Stanislava
  Diplomová práca rieši možnosti využitia priestorových analýz pre účely trhu s nehnuteľnosťami pomocou geografického informačného systému. V práci je kladený dôraz na problematiku vyhľadávania vhodných podkladov pre tvorbu ...
 • Využití počítačové podpory při řešení předstřetového pohybu vozidel 

  Křižák, Michal
  Práce se zabývá porovnáním vlivu zvolené metody řešení na předstřetový pohyb v rámci jednoho simulačního programu a na rozdíly ve výpočtu pro jednu metodu ve dvou různých programech. Porovnávané metody řešení jsou kinematický ...
 • Posouzení informačního systému podniku služeb a návrh změn 

  Svinčiaková, Ľudmila
  V práci skúmaná spoločnosť sa aktuálne nachádza v zložitej situácii vystupňovaných dlhodobejších problémov so zavedeným informačným systémom a súčasne musí čeliť problémom, ktoré prináša zavádzanie nového programu pre ...
 • Zvyšování bezpečnosti účinnou prevencí a represí při silniční přepravě nebezpečných věcí 

  Heclová, Naděžda
  Tato diplomová práce se zabývá preventivními opatřeními při přepravě nebezpečných věcí a jejich dodržováním. Rovněž se zde zkoumá, jaký vliv mají školení a jaké má systém vzdělávání v oblasti ADR nedostatky. Dále je v práci ...