Poslední příspěvky

 • Ocenění majetku podniku pro účely jeho prodeje s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Vrábľová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá ocenění majetku podniku pomocí metody diskontovaných peněžních toků. V první části jsou definována teoretická východiska. Tyto teoretické poznatky jsou následně aplikovány v praktické části, která ...
 • Vliv PENB na cenu nemovitosti. 

  Lukeš, Martin
  Diplomová práce se zabývá dnes aktuálními tématy, jako je problematika oceňování nemovitostí a energetická náročnost budov. Obsahově je rozdělena na část teoretickou, kde nejdříve obecně a poté konkrétně pohlíží na danou ...
 • Zhodnocení ceny stavebního objektu při jeho rekonstrukci na nebytové prostory 

  Tuscher, Martin
  Diplomová práce se zabývá oceněním nemovité věci před a po změně účelu užívání. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretických vstupech jsou definovány oblasti, které se týkají oceňování nemovitých věcí. V praktické části ...
 • Toxikologické aspekty chemických havárií 

  Roman, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku toxikologických aspektů chemických havárií. Cílem práce je stanovení hlavní akutní rizik nebezpečných chemických toxických látek, které můžou uniknout při chemických haváriích, ...
 • Řízení rizik společnosti GALATEK a.s. 

  Pipková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik u společnosti GALATEK a.s. Řízení rizik se rozděluje na identifikaci, analýzu a snižování rizik, všechny tyto oblasti jsou popsány v teoretické části. V analytické části práce ...
 • Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 

  Kmínek, František
  Předmětem diplomové práce je tvorba analýzy rozhodovacího procesu spotřebitelů v podmínkách rizika. Čtenářům práce poskytuje informace o způsobech jak riziko eliminovat, které skupiny lidí riziko vyhledávají a jak se při ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské čtvrti Brno - Královo Pole 

  Novotný, Lukáš
  Touto diplomovou prací bych chtěl popsat vývoj rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Královo Pole. Moje diplomová práce se bude zabývat tímto městskou částí od její historie až po dnešní dny. V této práci budou popsány ...
 • Vliv alkoholu a jiných psychotropních látek na bezpečnost v dopravě 

  Trávníček, Dušan
  Cílem diplomové práce je na základě statistických dat posoudit míru rizikovosti zneužívání psychotropních látek v dopravě. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se jedná převážně o rešerši, zabývající se danou ...
 • Ocenění nemovitostí výrobního areálu s možným alternativním odprodejem části areálu 

  Pilátová, Lucie
  Hlavním cílem magisterské práce je analýza metod oceňování výrobního podniku. Magisterská práce je kromě úvodu a závěru členěna do několika dílčích kapitol. Teoretická část práce seznamuje s jednotlivými přístupy, které ...
 • Marketingová komunikace realitní kanceláře 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato závěrečná práce se věnuje podrobnému zpracování fungování realitní kanceláře, jejímu marketingovému mixu se speciálním zaměřením na služby a především marketingové komunikaci vybrané realitní kanceláře. Tato práce ...
 • Vliv provedení zateplení na rodinném domě v obci Karolínka na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. 

  Batrla, Jan
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu zateplení rodinného domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. V první části je popsána výstavba rodinných domů od historie až po současnost, dále legislativa spojená se ...
 • Vliv defektu pneumatiky na jízdní dynamiku vozidla 

  Kubík, Adam
  Hlavním cílem této práce je zjištění vlivu defektu pneumatiky na jízdní dynamiku vozidel. První část práce popisuje dynamiku vozidel, především jízdní odpory, přilnavost, směrové vlastnosti pneumatik a brzdění. Na tuto ...
 • Modelování následků chemických havárií 

  Kaup, Aleš
  V dnešní době velmi rapidně vzrůstá množství produkovaných chemických látek po celém světě. S tímto faktem však rostou i postupně se zlepšující technologické procesy a zvyšuje se bezpečnost při manipulaci s chemickými ...
 • Nájemné bytů v Hodoníně a faktory, které je ovlivňují 

  Cupalová, Žaneta
  Diplomová práce řeší současnou situaci trhu s nájemním bydlením města Hodonín. Je zaměřena na faktory, které výši nájemného ovlivňují a jak se jejich vlivem cena mění. Popisuje historický vývoj bydlení na našem území i ...
 • Analýza vlivu pevných překážek v blízkosti pozemní komunikace na průběh dopravní nehody 

  Hejsková, Veronika
  Tato diplomová práce s názvem Analýza vlivu pevných překážek v blízkosti pozemní komunikace na průběh dopravní nehody se zabývá rozdělením pevných překážek v blízkosti pozemních komunikací, stručnou teorií silničních nehod, ...
 • Kritická analýza proveditelnosti developerského projektu 

  Chára, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti ohodnocení budoucích výnosů z prodeje ...
 • Analýza vlivu provedených stavebních úprav na obvyklou cenu vybraných rodinných domů v Rožnově pod Radhoštěm 

  Křenková, Kristýna
  Cílem diplomové práce s názvem „Analýza vlivu provedených stavebních úprav na obvyklou cenu vybraných rodinných domů v Rožnově pod Radhoštěm“ je posouzení, do jaké míry je cena obvyklá vybraných rodinných domů ovlivněna ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách města Brna 

  Nováková, Hana
  Diplomová práce popisuje základní faktory, které ovlivňují trh s pronájmem nemovitostí. Dále je součástí práce průzkum trhu ve dvou odlišných lokalitách města Brna. Výsledkem průzkumu je zjištění výše obvyklého nájemného. ...
 • Rizika financování neziskové organizace 

  Brychtová, Gabriela Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení financování konkrétní neziskové organizace. Hlavním předmětem této práce je zmapování způsobů financování Hospice u sv. Alžběty v Brně, které vychází z teoretických poznatků získaných ...
 • Analýza rizik projektu 

  Kunc, Aleš
  Diplomová práce je zaměřena na proces řízení projektových rizik ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s. Na základě analýzy průběhu realizace obchodního případu je doporučen vhodný rozsah metodiky managementu rizik. Návrh ...

Zobrazit další