Recent Submissions

 • Vliv provedení zateplení rodinného domu v obci Žežice na výdaje spojené s jeho užíváním. 

  Hlavín, Tomáš
  Úkolem práce bude provést návrh na zateplení vybrané nemovitosti. Na základě tohoto návrhu pak vyhodnotit rozdíl nákladů na provozování nemovitosti před a po provedení zateplení. V práci bude zhodnocena také ekonomická ...
 • Marketingová komunikace realitní kanceláře 

  Tomášková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace. Teoretická část vymezuje základní pojmy z marketingu a marketingové komunikace. Praktická část obsahuje základní informace o realitní kanceláři Lotos Reality a ...
 • Bytová družstva vzniklá "privatizací" 

  Žák, Dominik
  Diplomová práce se zabývá vznikem bytových družstev z důvodu privatizace bytového fondu. Tato práce popisuje vývoj privatizačního procesu a vývoj bytového družstevnictví v České republice po roce 1989. Práce se zabývá ...
 • Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích 

  Machátová, Miroslava
  MACHÁTOVÁ, M. Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích. Diplomová práce. Brno: 2014. Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou rizik a přínosů, jež mohou nastat při obchodování na vybraných mezinárodních ...
 • Statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku 

  Raclavský, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku. V rámci této analýzy byly stanoveny dominantní rizikové ekonomické a finanční ukazatele pro konkrétní podnik a byl proveden popis vybraných ...
 • Stanovení rozdílu cen garáží u RD v Olomouci 

  Páleník, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení rozdílů v jednotlivých způsobech oceňování v dané lokalitě (statutární město Olomouc). V této lokalitě bylo pro účely diplomové práce vybráno 15 garáží. První část práce se zaměřuje ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské čtvrti Brno - Královo Pole 

  Novotný, Lukáš
  Touto diplomovou prací bych chtěl popsat vývoj rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Královo Pole. Moje diplomová práce se bude zabývat tímto městskou částí od její historie až po dnešní dny. V této práci budou popsány ...
 • Oceňování lesa - porovnání oceňovacích metod v ČR - cena zjištěná, cena obvyklá. 

  Loskotová, Dominika
  Cílem práce bylo vytvořit přehled používaných metod tržního ohodnocování lesa v České republice a porovnáním dovodit vhodnost jejich aplikace na určité typy lesního majetku. Dalším cílem bylo takto stanovené ceny obvyklé ...
 • Posouzení obvyklé ceny věcného břemene na trase vedení splaškové kanalizační sítě 

  Konečná, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou věcných břemen zatěžující nemovitosti v ČR. Cílem diplomové práce je na základě provedeného ocenění stanovit hodnotu věcného břemene a hodnotu rodinného domu zatíženého věcnými ...
 • Podmínky získání družstevního bydlení před rokem 1989 

  Krejčiříková, Soňa
  Diplomová práce se zabývá podmínkami pro získání družstevního bydlení před rokem 1989. Konkrétněji podmínkami pro vstup do družstva, členství v družstvu a pro výstup z družstva. Dále je zde nastíněna problematika převodů ...
 • Analýza vlivu polohy na obvyklou cenu vybraných bytových jednotek v městě Brně 

  Janderková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním deseti bytových jednotek. Ocenění je provedeno třemi způsoby: nákladovou a porovnávací metodou dle cenového předpisu a metodou přímého porovnání. Následně je stanovena cena obvyklá. ...
 • Ocenění nemovitostí výrobního areálu s možným alternativním odprodejem části areálu 

  Pilátová, Lucie
  Hlavním cílem magisterské práce je analýza metod oceňování výrobního podniku. Magisterská práce je kromě úvodu a závěru členěna do několika dílčích kapitol. Teoretická část práce seznamuje s jednotlivými přístupy, které ...
 • Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona 

  Seman, Jan
  Diplomová práce se zaobírá analýzou a vyhodnocením umísťování staveb dle stavebního zákona v lokalitě obce Pozořice. V teoretické části jsou charakterizovány formy územních rozhodnutí s jejich podrobným členěním. V části ...
 • Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 

  Kmínek, František
  Předmětem diplomové práce je tvorba analýzy rozhodovacího procesu spotřebitelů v podmínkách rizika. Čtenářům práce poskytuje informace o způsobech jak riziko eliminovat, které skupiny lidí riziko vyhledávají a jak se při ...
 • Vliv PENB na cenu nemovitosti. 

  Lukeš, Martin
  Diplomová práce se zabývá dnes aktuálními tématy, jako je problematika oceňování nemovitostí a energetická náročnost budov. Obsahově je rozdělena na část teoretickou, kde nejdříve obecně a poté konkrétně pohlíží na danou ...
 • Analýza poškození vozidel po malé dopravní nehodě 

  Psica, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou malých dopravných nehôd. Jej pozornosť je zameraná na odhadovanú čiastku na opravu bezprostredne po nehode a neskôr na skutočnú čiastku, ktorá bola reálne potrebná na opravu vozidla. V ...
 • Bloková výjimka a trh s novými osobními vozidly v Brně 

  Hemala, Michal
  Práce shrnuje hlavní důvody používání blokové výjimky v sektoru motorových vozidel. Zkoumá postavení nezávislých opraven a jejich přístup k technickým informacím. Udává souhrn hlavních požadavků výrobců na autorizované ...
 • Řízení rizik společnosti GALATEK a.s. 

  Pipková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik u společnosti GALATEK a.s. Řízení rizik se rozděluje na identifikaci, analýzu a snižování rizik, všechny tyto oblasti jsou popsány v teoretické části. V analytické části práce ...
 • Zhodnocení ceny stavebního objektu při jeho rekonstrukci na nebytové prostory 

  Tuscher, Martin
  Diplomová práce se zabývá oceněním nemovité věci před a po změně účelu užívání. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretických vstupech jsou definovány oblasti, které se týkají oceňování nemovitých věcí. V praktické části ...

View more