Now showing items 21-40 of 122

 • Posouzení investičního záměru na výstavbu výrobní haly 

  Jeleníková, Judita
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti. Na základě zjištěných skutečností předkládá zhodnocení investičního záměru – pro výstavbu výrobní haly včetně pořízení zkušebního zařízení pro kalibraci ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení ...
 • Srovnání obvyklé ceny věcného břemene s cenami podle vnitřních předpisů obcí 

  Hladká, Helena
  Předmětem diplomové práce je ocenění věcného břemene cenou obvyklou a cenou stanovenou podle vnitřních předpisů obcí. Teoretická část je zaměřena na všeobecný rozbor věcných břemen, jejich právní úpravu a nejvýznamnější ...
 • Vyhodnocení efektivity zásahů složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje u dopravních nehod 

  Fiala, Jiří
  Cílem této diplomové práce je vyhodnotit efektivnost nasazení sil a prostředků všech základních složek integrovaného záchranného systému při řešení dopravní nehody. V práci se nachází vyhodnocení, zda může změna systému ...
 • Rizika financování neziskové organizace 

  Brychtová, Gabriela Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení financování konkrétní neziskové organizace. Hlavním předmětem této práce je zmapování způsobů financování Hospice u sv. Alžběty v Brně, které vychází z teoretických poznatků získaných ...
 • Vliv PENB na cenu nemovitosti v Královohradeckém kraji. 

  Nováková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problémem spojeným s prodejem nemovitých věcí. A to, má-li průkaz energetické náročnosti budovy vliv na cenu rodinného domu. V první části diplomové práce je řešen průkaz energetické náročnosti ...
 • Dopravní nehoda jako traumatická situace. 

  Bednářová, Denisa
  Diplomová práce se vztahuje k problematice dopravních nehod a jejich prevence na území České republiky, které jsou v dnešní moderní společnosti chápány jako negativní jev. Diplomová práce je z hlediska obsahové náplně ...
 • Marketingová komunikace realitní kanceláře 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato závěrečná práce se věnuje podrobnému zpracování fungování realitní kanceláře, jejímu marketingovému mixu se speciálním zaměřením na služby a především marketingové komunikaci vybrané realitní kanceláře. Tato práce ...
 • Nájemné bytů v Hodoníně a faktory, které je ovlivňují 

  Cupalová, Žaneta
  Diplomová práce řeší současnou situaci trhu s nájemním bydlením města Hodonín. Je zaměřena na faktory, které výši nájemného ovlivňují a jak se jejich vlivem cena mění. Popisuje historický vývoj bydlení na našem území i ...
 • Vliv PENB na cenu nemovitosti. 

  Lukeš, Martin
  Diplomová práce se zabývá dnes aktuálními tématy, jako je problematika oceňování nemovitostí a energetická náročnost budov. Obsahově je rozdělena na část teoretickou, kde nejdříve obecně a poté konkrétně pohlíží na danou ...
 • Zhodnocení ceny stavebního objektu při jeho rekonstrukci na nebytové prostory 

  Tuscher, Martin
  Diplomová práce se zabývá oceněním nemovité věci před a po změně účelu užívání. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretických vstupech jsou definovány oblasti, které se týkají oceňování nemovitých věcí. V praktické části ...
 • Návrh parametrů pro znalecké posouzení konkurenčního postavení stávajících dopravců v úseku Praha – Brno 

  Jurčík, Petr
  Diplomová práce se zabývá situací ve veřejné osobní dopravě v úseku Praha – Brno. Z technicko-ekonomického hlediska je v ní analyzován současný stav, kdy veřejná osobní doprava v úseku Praha – Brno je zajišťována železniční ...
 • Nájemné bytu v Pardubicích a faktory, které je ovlivňují 

  Rohlíková, Věra
  Diplomová práce celkově popisuje a mapuje trh s nájemním bydlením ve vybrané lokalitě města Pardubice a je tvořena textovou a grafickou částí. Nejprve uvádí obecný pohled na nájemní bydlení a poté porovnává výši obvyklého ...
 • Rizika marketingových aktivit na internetu 

  Bezděková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou rizik pojicích se s marketingovými aktivitami vybrané společnosti. Teoretická část definuje pojmy související s marketingem a riziky. Praktická část se zabývá samotnou analýzou rizik ...
 • Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 

  Kmínek, František
  Předmětem diplomové práce je tvorba analýzy rozhodovacího procesu spotřebitelů v podmínkách rizika. Čtenářům práce poskytuje informace o způsobech jak riziko eliminovat, které skupiny lidí riziko vyhledávají a jak se při ...
 • Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích 

  Machátová, Miroslava
  MACHÁTOVÁ, M. Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích. Diplomová práce. Brno: 2014. Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou rizik a přínosů, jež mohou nastat při obchodování na vybraných mezinárodních ...
 • Marketingová komunikace realitní kanceláře 

  Tomášková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace. Teoretická část vymezuje základní pojmy z marketingu a marketingové komunikace. Praktická část obsahuje základní informace o realitní kanceláři Lotos Reality a ...
 • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

  Hásová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na řízení rizik v konkrétním projektu společnosti BIC Brno s.r.o. V teoretické části jsou rozebrány principy projektového řízení, jednotlivé kroky procesu řízení rizik a hlavní metody ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách města Brna 

  Nováková, Hana
  Diplomová práce popisuje základní faktory, které ovlivňují trh s pronájmem nemovitostí. Dále je součástí práce průzkum trhu ve dvou odlišných lokalitách města Brna. Výsledkem průzkumu je zjištění výše obvyklého nájemného. ...
 • Srovnávací analýza nové zástavby v okolí města Brna 

  Uličný, Karel
  Diplomová práce se věnuje analýze podkladů pro realizaci nové zástavby v širším okolí města Brna. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením a charakterizací jednotlivých ...