Now showing items 21-40 of 122

 • Vliv alkoholu a jiných psychotropních látek na bezpečnost v dopravě 

  Trávníček, Dušan
  Cílem diplomové práce je na základě statistických dat posoudit míru rizikovosti zneužívání psychotropních látek v dopravě. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se jedná převážně o rešerši, zabývající se danou ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení ...
 • Návrh metodiky výběru vhodného pojistného produktu v oblasti neživotního pojitění jako ochrany spotřebitele proti riziku 

  Danihelková, Martina
  Cílem diplomové práce s názvem „Návrh metodiky výběru vhodného pojistného produktu v oblasti neživotního pojištění jako ochrany spotřebitele proti riziku“ je navrhnout čtenářům metodiku, kterou se mohou řídit při výběru ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě ve Studenci způsobenou poruchou rozvodů vody 

  Budínská, Lucie
  Diplomová práce se věnuje problematice zjištění výše pojistného plnění na rodinném domu způsobené poruchou rozvodů vody. Cílem mé práce je ocenit nemovitost nákladovým způsobem, zdokumentování škod a stanovení přiměřených ...
 • Srovnávací analýzy progresivních struktur řízení podniku 

  Batelková, Andrea
  Diplomová práce je vytvořena s cílem provedení srovnávacích analýz organizačních struktur podniku. Jsou určeny parametry pro srovnání. První srovnávací analýza je amoeba management systém s divizionální organizační strukturou. ...
 • Ochrana před nebezpečnými chemickými látkami 

  Pajpachová, Veronika
  Téma ochrany obyvatelstva je v dnešní době velmi aktuální. Ukazuje se, že běžný občan České republiky není schopen v případě mimořádné události chránit svůj majetek, zdraví ani život. Tato diplomová práce je zaměřena na ...
 • Předběžné hodnocení budovy školy před modernizací 

  Kožušník, Vítězslav
  Diplomová práce řeší problematiku předběžného hodnocení budov. Popisuje účely stavebně-technických posudků, zejména pak ověření stavu budov, způsoby zjištění skrytých vad či poruch. Dále popisuje výhody provedení stavebně ...
 • Zhodnocení rizik vybraných způsobů spoření na penzi 

  Vojáčková, Šárka
  Diplomová práce „Zhodnocení rizik vybraných způsobů spoření na penzi“ se zabývá posouzením rizik spoření na penzi u třech zvolených alternativ. Teoretická část je zaměřena na sběr a zpracování dat variant II. pilíře, ...
 • Analýza vlivu pevných překážek v blízkosti pozemní komunikace na průběh dopravní nehody 

  Hejsková, Veronika
  Tato diplomová práce s názvem Analýza vlivu pevných překážek v blízkosti pozemní komunikace na průběh dopravní nehody se zabývá rozdělením pevných překážek v blízkosti pozemních komunikací, stručnou teorií silničních nehod, ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků ve vybrané lokalitě v Přerově 

  Kuča, Jiří
  Úkolem diplomové práce je posoudit vliv územního plánování na cenu pozemk ve vybrané lokalit v Perov. Práce je rozdlena na dv ásti. Teoretická ást se zabývá právními aspekty územního plánování a popisem vybrané lokality. ...
 • Nájemné bytů v Hodoníně a faktory, které je ovlivňují 

  Cupalová, Žaneta
  Diplomová práce řeší současnou situaci trhu s nájemním bydlením města Hodonín. Je zaměřena na faktory, které výši nájemného ovlivňují a jak se jejich vlivem cena mění. Popisuje historický vývoj bydlení na našem území i ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Studený, Radim
  Práce se zabývá problematikou informačních systému. Obsahuje analýzu současného stavu systému a jsou využity metody rizikové analýzy. Na základě těchto analýz a metod je vytvořen návrh informačního systému pro podnik, ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Vebrová, Jana
  Diplomová práce se zabývá oceněním zvolené společnosti pomocí výnosové metody diskontovaných peněžních toků. V první části této práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k problematice ocenění. Tyto ...
 • Vliv provedení zateplení školky a obecního úřadu v obci Kučerov na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. 

  Bačovský, Vlastimil
  Diplomová páce se zabývá posouzením vlivu provedení zateplení obecních budov na výdaje spojené s provozem těchto nemovitostí. V práci je nejprve rozebrána problematika energetické náročnosti budov, práce se dále zabývá ...
 • Měření zpomalení nákladních automobilů do 12 tun při brzdění motorem 

  Kašparová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá brzdnými účinky motoru nákladních vozidel. Teoretická část čtenáře seznamuje se základní konstrukcí nákladních vozidel, přibližuje stavbu nejčastěji používaného motoru a vymezuje definice ...
 • Rizika financování neziskové organizace 

  Brychtová, Gabriela Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení financování konkrétní neziskové organizace. Hlavním předmětem této práce je zmapování způsobů financování Hospice u sv. Alžběty v Brně, které vychází z teoretických poznatků získaných ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské čtvrti Brno - Královo Pole 

  Novotný, Lukáš
  Touto diplomovou prací bych chtěl popsat vývoj rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Královo Pole. Moje diplomová práce se bude zabývat tímto městskou částí od její historie až po dnešní dny. V této práci budou popsány ...
 • Modelování následků chemických havárií 

  Kaup, Aleš
  V dnešní době velmi rapidně vzrůstá množství produkovaných chemických látek po celém světě. S tímto faktem však rostou i postupně se zlepšující technologické procesy a zvyšuje se bezpečnost při manipulaci s chemickými ...
 • Marketingová komunikace realitní kanceláře 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato závěrečná práce se věnuje podrobnému zpracování fungování realitní kanceláře, jejímu marketingovému mixu se speciálním zaměřením na služby a především marketingové komunikaci vybrané realitní kanceláře. Tato práce ...
 • Analýza rizik projektu 

  Kunc, Aleš
  Diplomová práce je zaměřena na proces řízení projektových rizik ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s. Na základě analýzy průběhu realizace obchodního případu je doporučen vhodný rozsah metodiky managementu rizik. Návrh ...