Show simple item record

Verification of fermentative process of grape juice

dc.contributor.advisorVránová, Danacs
dc.contributor.authorProcházková, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:40Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:40Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPROCHÁZKOVÁ, L. Kontrola kvasného procesu vinného moštu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33551cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4460
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek izolovaných v průběhu kvašení vinného moštu. Pro analýzu byla vybrána odrůda révy vinné Rulandské modré pěstovaná v integrované vinici. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o kvasinkách, jsou popsány rody nejčastěji se vyskytující v průběhu kvašení vinného moštu a metody identifikace kvasinek založené na PCR reakci. Pro identifikaci vinných kvasinek byla v experimentální části zvolena metoda PCR-RFLP. Amplifikace oblasti 5,8S-ITS rDNA byla provedena polymerázovou řetězovou reakcí za použití primerů ITS1 a ITS4. Získané amplikony byly podrobeny restrikční analýze, která byla provedena s pěti restrikčními endonukleázami: HaeIII, HinfI, Taq?, AluI, MseI. Pomocí restrikčních endonukleáz byly amplikony rozštěpeny na fragmenty, jejichž délka a počet je charakteristická pro daný druh. Separace fragmentů byla provedena elektroforeticky na agarózovém gelu a získané elektroforeogramy byly vyhodnoceny programem BioNumerics. Na základě UPGMA klastrové analýzy byly vytvořeny dendrogramy znázorňující genetickou podobnost izolovaných vinných kvasinek.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with identification of yeasts isolated during spontaneous fermentation of grape juice. For analysis the Pinot Noir grape variety grown in the integrated vineyard was chosen. In the theoretical part of this thesis basic information about yeasts are described. Genera of yeasts that occurs during fermentation process and methods based on PCR are also described. In this thesis PCR-RFLP method was used for identification of yeasts. The amplification of the 5,8S-ITS rDNA sequence was performed by the polymerase chain reaction with use of the primers ITS1 and ITS4. The restriction analysis was performed by applying five restriction endonucleases: HaeIII, HinfI, Taq?, AluI, MseI. The amplicons were split into fragments which length and number are typical for the particular species. These fragments were identified by agarose gel electrophoresis and electrophoreograms were evaluated by BioNumerics software. Dendrograms representing genetic similarity of isolated wine yeasts were created by using UPGMA cluster analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvasinkycs
dc.subjectidentifikacecs
dc.subjectPCR-RFLPcs
dc.subjectdendrogramcs
dc.subjectvinný moštcs
dc.subjectYeastsen
dc.subjectidentificationen
dc.subjectPCR-RFLPen
dc.subjectdendrogramen
dc.subjectgrape juiceen
dc.titleKontrola kvasného procesu vinného moštucs
dc.title.alternativeVerification of fermentative process of grape juiceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:08cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33551en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:24:23en
sync.item.modts2020.03.30 20:41:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeNováková, Olgacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Španová Získala jste i směsi jednotlivých fragmentů, které by bylo nutno přečišťovat? Studentka otázku komise úspěšně zodpověděla.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record