Show simple item record

Molecular modelling - Structure and Properties of carbene-based catalyst

dc.contributor.advisorRichtera, Lukášen
dc.contributor.authorKulovaná, Evaen
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:46Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:46Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKULOVANÁ, E. Molekulové modelování - struktura a vlastnosti katalyzátorů na bázi karbenů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41449cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4743
dc.description.abstractPomocí molekulového modelování je možné předpovídat chování nových látek a napomáhá při jinak obtížné interpretaci experimentálních dat. Cílem práce byla predikce vybraných vlastností polymeračních katalyzátorů na bázi karbenů, predikce jejich struktur a spektrálních charakteristik a studie mechanismu polymerace za otevření kruhu laktidu. K ověření chování karbenů a jejich prekurzorů ve formě chloridů byly studovány vybrané charakteristiky molekuly. Byl proveden výpočet vybraných molekulových orbitalů a elektrostatických map. Následně pomocí počítačových programů byly získány teoretické vazebné délky a úhly vybraných imidazolových a imidazolinových sloučenin, karbenů a jejich možných produktů hydrolýzy. Data strukturně podobných, již charakterizovaných sloučenin, byla získána z CCDC (Cambridge Crystallographic Data Centre) a následně byla konfrontována s vypočítanými daty. Byla změřena infračervená a Ramanova spektra imidazolové soli a infračervené spektrum příslušného karbenu. Tato spektra byla konfrontována s napredikovanými. Pro lepší interpretaci spekter byla spočítána spektra možných produktů hydrolýzy. Následně byl studován mechanismus polymerace za otevření kruhu laktidu. Na základě spočítaných energií stacionárních bodů byl navržen nový mechanismus polymerace.en
dc.description.abstractBy using molecular modelling it is possible to predict the behaviour of new compounds and to help interpreting of the experimental data. The objective of the thesis was the prediction of selected properties of polymerization catalysts based on carbenes, the prediction of their structures and spectral characteristics and the study of the mechanism of the ring-opening polymerization of lactide. To confirm the behaviour of carbenes and their precursors based on chlorides selected characteristics of a molecule were studied. The calculation of selected molecular orbitals and electrostatic potential maps was made. Subsequently, bond distances and bond angles of selected imidazole and imidazoline compounds, “free” carbenes and their possible hydrolysis products were obtained by using computer programs. Data of structural similar compounds, which have already been characterized, were obtained from CCDC (Cambridge Crystallographic Data Centre) and were compared with the calculated data. Infrared and Raman spectra of the imidazole salt and the infrared spectrum of the appropriate carbene were measured. The measured spectra were compared with the predicted ones. For the better spectra interpretation the spectra of possible hydrolysis products were calculated. Subsequently, the mechanism of the ring-opening polymerization of lactide was investigated. Based on calculated energies of stationary points the novel mechanism of polymerization was suggested.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectN-heterocyclické karbenyen
dc.subjectab initio metodyen
dc.subjectDFT metodyen
dc.subjectFTIR spektroskopieen
dc.subjectRamanova spektroskopieen
dc.subjecttranzitní stavyen
dc.subjectN-heterocyclic carbenescs
dc.subjectab initio methodscs
dc.subjectDFT methodscs
dc.subjectFTIR spectroscopycs
dc.subjectRaman spectroscopycs
dc.subjecttransition statescs
dc.titleMolekulové modelování - struktura a vlastnosti katalyzátorů na bázi karbenůen
dc.title.alternativeMolecular modelling - Structure and Properties of carbene-based catalystcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-05-15:05:42cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41449en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:13en
sync.item.modts2019.05.18 22:44:11en
dc.contributor.refereeHermanová, Soňaen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record