Show simple item record

Optical network FTTH

dc.contributor.advisorFilka, Miloslavcs
dc.contributor.authorHorníček, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:58Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:58Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHORNÍČEK, L. Optická síť FTTH [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40349cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4997
dc.description.abstractCílem bakalářské práce „Optická síť FTTH“ je teoretický a praktický rozbor problematiky optických přístupových sítí s ohledem na současné a perspektivní trendy ve výstavbě a provozu těchto sítí. Pro přehlednost problematiky je práce členěna do šesti tematických oddílů. Prvních pět kapitol pojednává o optických přístupových sítí v teoretické rovině s nádechem praktických poznatků v rámci akademické analýzy. První kapitola analyzuje obecnou koncepci sítí FTTH a definuje důvody jejich vzniku. Druhé tematická kapitola specifikuje jednotlivé topologie realizované v optických přístupových sítí FTTH, jejich výhody a nevýhody s ohledem na současné a budoucí přenosové kapacity a ekonomicko-konkurenční potenciál sítě. Dále je definováno principiální rozdělen¬í optických sítí na aktivní a pasivní s definicí jednotlivých síťových architektur, komunikačních modelů a protokolů. Jednotlivé architektury jsou vyhodnoceny pro vhodnost nasazení v sítích FTTH. Třetí a čtvrtá tematická kapitola seznámí čtenáře s pasivní a aktivní infrastrukturou přístupových sítí FTTH. Pasivní infrastruktura rozebírá technologie výstavby používané v minulých desetiletích i nejmodernější technologii mikrotrubičkování, která se v této koncepci sítí prosadila. Pátá tematická kapitola definuje služby Triple Play a důvody nasazení těchto služeb právě na optických sítích. Poslední šestá kapitola je klíčovým prvkem této práce. Výsledky a poznatky nabyté v předcházejících kapitolách aplikuje na reálný model sítě. Je definována fiktivní obec „Fektákov“, pro kterou jsou vytvořeny 3 případové studie tvořící technické a ekonomické podklady pro realizaci reálné přístupové sítě FTTH. To umožňuje porovnat současné moderní způsoby realizace sítové infrastruktury včetně distribučního centra a koncových účastnických zařízení. Z výsledků těchto tří případových studií jsou vyvozeny závěry, které vyzdvihují přednosti i nedostatky těchto síťových architektur a zároveň naznačují kvalitu a spolehlivost těchto sítí a předpokládanou další perspektivu vývoje. Závěr práce tvoří zhodnocení všech získaných poznatků a je odrazem pohledu autora na současný a předpokládaný budoucí vývoj v oblasti optických přístupových sítí vedoucí svá optická vlákna až do domů či bytů všech domácností.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis „Optical Network FTTH“ is a theoretical and practical analysis of problems of optical access networks with respect to current and prospective trends in the construction and operation of these networks. For the clearness of thesis done divided into 6 chapters. The first five chapters deal with the optical access networks at a theoretical level with a touch of practical knowledge in the academic analysis. The first chapter deals with general concepts networks FTTH and defines the reasons for their occurrence. The second thematic chapter specifies an individual topology implemented in optical networks FTTH, their advantages and disadvantages with respect to transfer capacity and the economic-competitive potential of the network. It is defined by a principled division of optical networks in the active and passive with the definition of network architectures, communication models and protocols. The individual architectures are evaluated for suitability in the deployment of networks FTTH. The third and fourth thematic chapters inform readers with the passive and active access network FTTH infrastructure. Passive infrastructure examines the method of construction used in the past decades and the latest technology microtubing that this networks concept prevailed. The fifth thematic chapter provides Triple Play services and reasons for using these services just for FTTH optical networks. The sixth chapter is a crucial element in this thesis. Results and knowledge acquired in previous chapters is applied to real network model. It is defined by imaginary the village "Fektákov" for which they are created by three case studies covering technical and economic documentation for the realization of a real access FTTH network. This allows compare the modern ways of realization network infrastructure, including central office and subscriber terminal equipment. The results of these three case studies, conclusions are drawn that highlight the strengths and weaknesses of these architectures and also suggest the quality and reliability of these networks and the expected future prospects of development. Conclusion of the thesis is an evaluation of all evidence obtained in this work reflects the author's view on current and expected future developments in optical access networks leading its optical fiber to homes or apartments of all households.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptická přístupová síťcs
dc.subjectFTTHcs
dc.subjectmikrotrubičkovánícs
dc.subjectaktivní optická síťcs
dc.subjectpasivní optická síťcs
dc.subjecttriple play.cs
dc.subjectOptical access networken
dc.subjectFTTHen
dc.subjectmicrotubingen
dc.subjectactive optical networken
dc.subjectpassive optical networken
dc.subjecttriple play.en
dc.titleOptická síť FTTHcs
dc.title.alternativeOptical network FTTHen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:47cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid40349en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:25:57en
sync.item.modts2020.04.01 04:35:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDostál, Ottocs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen) Ing. Jan Grepl (člen) Ing. Vladimír Tejkal (člen) Ing. Pavel Reichert (člen)cs
but.defenceV kapitole 5.1 se uvádí, že ČR obsadila 7. pozici v žebříčku zemí s nejrychlejším připojením k internetu. Seznamte komisi se zdrojem, ze kterého je tato informace převzata. V práci je nutné tyto zdroje uvádět. Odpověď: Statistiky Royal Pingtoncs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record