Show simple item record

Production of threads with taps

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorChludil, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:26Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:26Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationCHLUDIL, P. Výroby závitů závitníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83475cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/51260
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studiem procesu výroby závitů závitníky, a to od samotného popisu jednotlivých závitů, přes všechny dostupné metody výroby závitů, kontrolu funkčnosti závitů, až po samotné závitníky, materiály, povlaky a jejich rozdělení. V experimentální části se práce zabývá otázkou, zda-li je možno nalézt alternativu k standardní výrobě závitů pomocí řezání závitníky. Touto alternativou se zdá být použití tvářecích závitníků. Experiment probíhal za konstantních řezných podmínek a skládal se ze dvou částí, jedna byla výroba závitů do předvrtaných průchozích děr a druhá byla výroba závitů do předvrtaných neprůchozích děr. Výsledkem experimentu bylo zjištění průběhu řezného momentu v závislosti na čase a velikost opotřebení zkoumaných druhů závitníků, kdy všechny naměřené hodnoty bylo potřeba statisticky zpracovat a poté vyhodnotit závěry.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the study of production process of threads by screw-taps from the very description of the individual threads through all the available methods of the threads production, thread control function, up to the actual taps, materials, coatings and their distribution. In the experimental part the thesis deals with the question whether it is possible to find an alternative to the standard production of threads using cutting by taps. This alternative seems to be the use of forming taps. The experiment took place under constant cutting conditions and consisted of two parts, one of them was the production of threads into the pre-drilled through holes and the second one was the production of threads into the pre-drilled impassable holes. The result of the experiment was finding the course of the cutting moment depending on the time and the amount of wear of the examined kinds of taps when all the measured values had to be statistically processed and conclusions were then evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzávitycs
dc.subjectzávitníkycs
dc.subjectvýroba vnitřních závitůcs
dc.subjecttrvanlivostcs
dc.subjectthreadsen
dc.subjecttapsen
dc.subjectproduction of internal threadsen
dc.subjectdurabilityen
dc.titleVýroby závitů závitníkycs
dc.title.alternativeProduction of threads with tapsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-10-26cs
dcterms.modified2015-10-29-14:32:07cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83475en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:19:51en
sync.item.modts2020.04.01 00:40:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Uveďte rozdělení procesních kapalin a jejich stručnou charakteristiku. 2) Křemíkový dynamometr. 3) Kritérium trvanlivosti nástroje. 4) Je možné jedním nástrojem vyrobit závit bez předvrtání otvoru? 5) Mzda pracovníka, který obsluhuje stroj. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record