Poslední příspěvky

 • Napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu 

  Sobek, Jakub
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje, jak již samotný název napovídá, na analýzu napjatostních aspektů kvazikřehkého lomu. To jest lomu kompozitních materiálů s cementovou matricí (jako je beton, malta, omítky apod.), ...
 • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

  Kozáková, Marcela
  Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...
 • Využití umělého spékaného kameniva vyráběného z pevných energetických odpadů do betonu 

  Batelka, Michal
  Tato práce řeší problematiku zaměřenou na možnost zpracování dosud nevyužívaného materiálu v podobě černouhelných hlušin. Práce zahrnuje mj. výrobu, její optimalizaci a využití nového druhu umělého kameniva při výrobě ...
 • Systémy TZB v nemovitých památkách 

  Maurerová, Lenka
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou systémů TZB (konkrétně vytápěním, větráním a klimatizací, stíněním), které zajišťují požadované interní mikroklima v nemovitých památkách. V práci se tak vzájemně prolíná ...
 • Likvidace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření 

  Sobotka, Jindřich
  Možnost využití vysokofrekvenčního elekromagnetického záření ve stavebnictví není žádná novinka. Různých experimentů s vysoušením stavebních materiálů, či i likvidací biotických škůdců staveb byla uskutečněna celá řada. V ...
 • Experimentální ověření stability kapalinových soustav 

  Petrůjová, Hana
  Disertační práce spadá do oblasti tvorby vnitřního prostředí a zabývá se hydraulikou teplovodních otopných soustav s vřazeným hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků. Tento dříve hojně používaný prvek v otopné soustavě, ...
 • Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetických dřevostaveb 

  Bečkovská, Tereza
  Disertační práce je zaměřena na optimalizaci návrhu moderních dřevostaveb. Jelikož je toto téma velmi obsáhlé, podrobně se práce věnuje problematice šíření vlhkosti obálkou budovy. V úvodní části jsou shrnuty poznatky z ...
 • Optimalizace dopravní sítě 

  Všetečka, Martin
  Práce se zabývá návrhem optimalizačního algoritmu využívajícího genetický algoritmus. Optimalizační úloha je předvedena na problematice levého odbočení, které splňuje předpoklady pro systematickou optimalizaci - komplexnost ...
 • Kalibrace snímačů pro multispektrální datovou fúzi v mobilní robotice 

  Kalvodová, Petra
  Tato práce se zabývá datovou fúzí, kalibrací senzorických systémů robotu Orpheus-X3 a mapovacího robotu EnvMap. Tyto roboty jsou součástí robotického systému Cassandra, který slouží pro průzkum člověku nebezpečných nebo ...
 • Risk Analysis for Intermittent Water Supply Systems 

  Alayoubi, Mzayan
  Systémy s přerušovanou dodávkou vody jsou dnes běžně realizovány v některých rozvojových zemích a to z důvodu minimalizace problémů způsobených nedostatkem vody. Proměnlivé hydraulické podmínky v distribučních systémech, ...
 • Vliv změn krajiny na erozní a odtokové poměry 

  Uhrová, Jana
  Cílem práce je posoudit vliv změn využití krajiny na erozní a odtokové poměry. Za účelem posouzení byla vybrána dvě povodí (povodí Luhy a povodí Hubenovské nádrže) s odlišnou rozlohou a pedologickými charakteristikami. V ...
 • Střednědobé předpovědi průtoků vody v měrném profilu toku 

  Sázel, Jiří
  Práce se zabývá vytvořením předpovědního modelu pro vydávání střednědobých předpovědí povrchových toků. Vytvořený model vytváří předpověď na základě nalezení nejvíce podobného historického případu. Účelnost modelu je ...
 • Optimalizace geotechnického průzkumu a monitoringu při navrhování a provádění podzemních staveb 

  Černý, Vít
  Předkládaná práce se zaměřuje především na problematiku geotechnického průzkumu a monitoringu pro podzemní liniové stavby. Zabývá se současnou praxí v provádění geotechnického průzkumu a monitoringu. Na základě zhodnocení ...
 • Meze pohybu a kvantifikace množství dnových splavenin pro štěrkonosné toky 

  Roušar, Ladislav
  Disertační práce se podrobně a přehledně zabývá mechanikou počátku pohybu dnových splavenin pro štěrkonosné toky. Práce na základě teoretických poznatků, experimentálních výzkumů, numerických modelů a terénního šetření ...
 • Omítky modifikované příměsí pálených jílů 

  Soukupová, Eva
  Disertační práce se zabývá reaktivitou pálených jílů v souvislosti s modifikovanými vápennými maltami. Teoretická část disertační práce obsahuje přehled vlastností vápenných malt, jejich kvalitu a způsoby jejich degradace. ...
 • Rozvoj metodiky posuzování svodidel z hlediska dynamických účinků 

  Koudelka, Ivan
  Předložená práce analyzuje metodiku a přístupy dané legislativou. Předkládá v tisku prezentované výsledky numerického modelování nárazu vozidel do bariéry řešených ve světě i v ČR. Přináší návrh metodiky posuzování svodidel. ...
 • Optimalizace kategorií silnic první třídy 

  Kosňovský, Michal
  Tato disertační práce řeší možnosti využití silnic v uspořádání 2 + 1 v České republice. Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje žádný takový úsek, bylo nutné najít úseky s obdobnými parametry, vyhodnotit nehodovost ...
 • Návrh metodiky stanovení součinitele drsnosti otevřených koryt 

  Smelík, Lukáš
  Stanovení neměřitelného parametru, Manningova součinitele drsnosti, je komplexní úloha, kterou se hydraulika otevřených koryt zabývá již přes 200 let. Pro účely jednodimenzionálního modelování hladin v korytech toků ...
 • Optimalizace konstrukčních detailů jednoplášťových plochých střech 

  Matějka, Libor
  Tato práce se zabývá optimalizací konstrukčních detailů plochých jednoplášťových střech. V první části práce jsou charakterizovány, klasifikovány a zkoumány tři skupiny konstrukčních detailů pro ploché střechy (atika, ...
 • Modelování a simulace projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov 

  Výskala, Miloslav
  Disertační práce je zaměřena na modelování projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov. Řešením problému je nalezení alespoň jedné ekonomicky výhodné varianty. Základní metodou vyhodnocení ekonomické výhodnosti ...

Zobrazit další