Now showing items 1-19 of 19

 • Metodika řešení masivních úloh v GIS 

  Opatřilová, Irena
  Disertační práce se zabývá problematikou řešení masivních úloh v GIS. Tyto úlohy zpracovávají geografická data velkých objemů a různých formátů. Práce popisuje teoretický rozbor složitosti úloh a možnosti optimalizace ...
 • Studium pasivní radiace povrchových úprav ve stavebnictví 

  Kopkáně, Daniel
  Jednou z klíčových otázek současné doby je zajištění nízké energetické náročnosti budov. V Evropě připadá 40 % spotřeby energie na zajištění provozu budov, z toho značná část tvoří energii na vytápění. Stav tepelné pohody ...
 • Využití principů facility managementu pro optimalizaci nákladů administrativních budov 

  Rosecká, Zdenka
  Současná stavební realita ukazuje zneklidňující fakt, že žádná profese není přítomna ve všech fázích životního cyklu stavebního objektu. Stále více se ukazuje nutnost vzájemného propojení všech účastníků investičního procesu ...
 • Experimentální ověření stability kapalinových soustav 

  Petrůjová, Hana
  Disertační práce spadá do oblasti tvorby vnitřního prostředí a zabývá se hydraulikou teplovodních otopných soustav s vřazeným hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků. Tento dříve hojně používaný prvek v otopné soustavě, ...
 • Systémy TZB v nemovitých památkách 

  Maurerová, Lenka
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou systémů TZB (konkrétně vytápěním, větráním a klimatizací, stíněním), které zajišťují požadované interní mikroklima v nemovitých památkách. V práci se tak vzájemně prolíná ...
 • Optimalizace dopravní sítě 

  Všetečka, Martin
  Práce se zabývá návrhem optimalizačního algoritmu využívajícího genetický algoritmus. Optimalizační úloha je předvedena na problematice levého odbočení, které splňuje předpoklady pro systematickou optimalizaci - komplexnost ...
 • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

  Kozáková, Marcela
  Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...
 • Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty 

  Hron, Lukáš
  Pokročilé výpočetní metody pro řešení stavebních konstrukcí se v projekční praxi používají stále častěji. Jejich použití je vynuceno nejen nároky na estetiku, funkčnost a vysokou hospodárnost výstavby, ale často přímo ...
 • Posuzování provětrávaných podlahových konstrukcí 

  Jurka, Jiří
  Vzduchová izolace, zvláště její účinnost, je našimi odborníky často podceňována a doporučována nejčastěji v kombinaci několika dílčích odvlhčovacích metod. Je známá též velmi malá propagace proudícího vzduchu využívaného ...
 • Modelování a simulace rizik veřejných investičních projektů 

  Pavelková, Martina
  Výsledky investičních projektů jsou závislé na kvalitě přípravy projektu v předinvestiční fázi a kvalitně provedené realizaci. Kvalitní příprava projektů, jejich hodnocení a výběr vyžadují identifikovat faktory rizika a ...
 • Modelování a simulace projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov 

  Výskala, Miloslav
  Disertační práce je zaměřena na modelování projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov. Řešením problému je nalezení alespoň jedné ekonomicky výhodné varianty. Základní metodou vyhodnocení ekonomické výhodnosti ...
 • Tepelně technické vlastnosti rámu okenní výplně a připojovací spáry 

  Hejný, Lukáš
  Tato disertační práce se zabývá řešením problému s osazením výplně okenní výplně v obvodové stěně, především u pasivních a nízkoenergetických domů. Přináší možnosti, jak optimalizovat připojovací spáru okna, vylepšit ...
 • Vliv rozptýlené výztuže na fyzikálně-mechanické parametry výsledného kompozitu 

  Láník, Jaromír
  Disertační práce je zaměřena zejména na problematiku provádění a hodnocení laboratorních zkoušek drátkobetonů. Problematika drátkobetonů je řešena z hlediska jejich fyzikálně-mechanických parametrů, které jsou důležitou ...
 • Střednědobé předpovědi průtoků vody v měrném profilu toku 

  Sázel, Jiří
  Práce se zabývá vytvořením předpovědního modelu pro vydávání střednědobých předpovědí povrchových toků. Vytvořený model vytváří předpověď na základě nalezení nejvíce podobného historického případu. Účelnost modelu je ...
 • Rozvoj metodiky posuzování svodidel z hlediska dynamických účinků 

  Koudelka, Ivan
  Předložená práce analyzuje metodiku a přístupy dané legislativou. Předkládá v tisku prezentované výsledky numerického modelování nárazu vozidel do bariéry řešených ve světě i v ČR. Přináší návrh metodiky posuzování svodidel. ...
 • Kalibrace snímačů pro multispektrální datovou fúzi v mobilní robotice 

  Kalvodová, Petra
  Tato práce se zabývá datovou fúzí, kalibrací senzorických systémů robotu Orpheus-X3 a mapovacího robotu EnvMap. Tyto roboty jsou součástí robotického systému Cassandra, který slouží pro průzkum člověku nebezpečných nebo ...
 • Optimalizace kategorií silnic první třídy 

  Kosňovský, Michal
  Tato disertační práce řeší možnosti využití silnic v uspořádání 2 + 1 v České republice. Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje žádný takový úsek, bylo nutné najít úseky s obdobnými parametry, vyhodnotit nehodovost ...
 • Návrh metodiky stanovení součinitele drsnosti otevřených koryt 

  Smelík, Lukáš
  Stanovení neměřitelného parametru, Manningova součinitele drsnosti, je komplexní úloha, kterou se hydraulika otevřených koryt zabývá již přes 200 let. Pro účely jednodimenzionálního modelování hladin v korytech toků ...
 • Likvidace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření 

  Sobotka, Jindřich
  Možnost využití vysokofrekvenčního elekromagnetického záření ve stavebnictví není žádná novinka. Různých experimentů s vysoušením stavebních materiálů, či i likvidací biotických škůdců staveb byla uskutečněna celá řada. V ...