Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza spolehlivosti tlačených ocelových sloupů se stojinou obetonovanou betonem vysoké pevnosti 

  Puklický, Libor
  Předložená práce se zabývá teoretickou analýzou mezního stavu únosnosti. Pro řešení byly využity výsledky experimentálního výzkumu, který probíhal na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí pod vedením doc. Karmazínové a ...
 • Experimentální odvlhčování a odsolování cihel, pískovců a zdiva vlivem elektrického pole 

  Matyščák, Ondřej
  Odvlhčování a odsolování stavebních konstrukcí je v současné době velmi diskutované téma. V současnosti jsou používané různé způsoby jak pro odvlhčování tak pro odsolování stavebních konstrukcí. Existující metody jsou ...
 • Experimentální ověření stability kapalinových soustav 

  Petrůjová, Hana
  Disertační práce spadá do oblasti tvorby vnitřního prostředí a zabývá se hydraulikou teplovodních otopných soustav s vřazeným hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků. Tento dříve hojně používaný prvek v otopné soustavě, ...
 • Kalibrace snímačů pro multispektrální datovou fúzi v mobilní robotice 

  Kalvodová, Petra
  Tato práce se zabývá datovou fúzí, kalibrací senzorických systémů robotu Orpheus-X3 a mapovacího robotu EnvMap. Tyto roboty jsou součástí robotického systému Cassandra, který slouží pro průzkum člověku nebezpečných nebo ...
 • Likvidace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření 

  Sobotka, Jindřich
  Možnost využití vysokofrekvenčního elekromagnetického záření ve stavebnictví není žádná novinka. Různých experimentů s vysoušením stavebních materiálů, či i likvidací biotických škůdců staveb byla uskutečněna celá řada. V ...
 • Metodika řešení masivních úloh v GIS 

  Opatřilová, Irena
  Disertační práce se zabývá problematikou řešení masivních úloh v GIS. Tyto úlohy zpracovávají geografická data velkých objemů a různých formátů. Práce popisuje teoretický rozbor složitosti úloh a možnosti optimalizace ...
 • Meze pohybu a kvantifikace množství dnových splavenin pro štěrkonosné toky 

  Roušar, Ladislav
  Disertační práce se podrobně a přehledně zabývá mechanikou počátku pohybu dnových splavenin pro štěrkonosné toky. Práce na základě teoretických poznatků, experimentálních výzkumů, numerických modelů a terénního šetření ...
 • Modelování a simulace projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov 

  Výskala, Miloslav
  Disertační práce je zaměřena na modelování projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov. Řešením problému je nalezení alespoň jedné ekonomicky výhodné varianty. Základní metodou vyhodnocení ekonomické výhodnosti ...
 • Modelování a simulace rizik investičních záměrů 

  Pospíšilová, Barbora
  Disertační práce se zabývá modelováním a simulací rizik investičních záměrů a propojením problematiky rizik s novými trendy ve stavebnictví. Proces vyvážení akceptovatelné míry rizika a vynaložených nákladů je velmi složitý ...
 • Modelování a simulace rizik veřejných investičních projektů 

  Pavelková, Martina
  Výsledky investičních projektů jsou závislé na kvalitě přípravy projektu v předinvestiční fázi a kvalitně provedené realizaci. Kvalitní příprava projektů, jejich hodnocení a výběr vyžadují identifikovat faktory rizika a ...
 • Napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu 

  Sobek, Jakub
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje, jak již samotný název napovídá, na analýzu napjatostních aspektů kvazikřehkého lomu. To jest lomu kompozitních materiálů s cementovou matricí (jako je beton, malta, omítky apod.), ...
 • Návrh metodiky stanovení součinitele drsnosti otevřených koryt 

  Smelík, Lukáš
  Stanovení neměřitelného parametru, Manningova součinitele drsnosti, je komplexní úloha, kterou se hydraulika otevřených koryt zabývá již přes 200 let. Pro účely jednodimenzionálního modelování hladin v korytech toků ...
 • Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty 

  Hron, Lukáš
  Pokročilé výpočetní metody pro řešení stavebních konstrukcí se v projekční praxi používají stále častěji. Jejich použití je vynuceno nejen nároky na estetiku, funkčnost a vysokou hospodárnost výstavby, ale často přímo ...
 • Omítky modifikované příměsí pálených jílů 

  Soukupová, Eva
  Disertační práce se zabývá reaktivitou pálených jílů v souvislosti s modifikovanými vápennými maltami. Teoretická část disertační práce obsahuje přehled vlastností vápenných malt, jejich kvalitu a způsoby jejich degradace. ...
 • Optimalizace dopravní sítě 

  Všetečka, Martin
  Práce se zabývá návrhem optimalizačního algoritmu využívajícího genetický algoritmus. Optimalizační úloha je předvedena na problematice levého odbočení, které splňuje předpoklady pro systematickou optimalizaci - komplexnost ...
 • Optimalizace geotechnického průzkumu a monitoringu při navrhování a provádění podzemních staveb 

  Černý, Vít
  Předkládaná práce se zaměřuje především na problematiku geotechnického průzkumu a monitoringu pro podzemní liniové stavby. Zabývá se současnou praxí v provádění geotechnického průzkumu a monitoringu. Na základě zhodnocení ...
 • Optimalizace kategorií silnic první třídy 

  Kosňovský, Michal
  Tato disertační práce řeší možnosti využití silnic v uspořádání 2 + 1 v České republice. Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje žádný takový úsek, bylo nutné najít úseky s obdobnými parametry, vyhodnotit nehodovost ...
 • Optimalizace konstrukčních detailů jednoplášťových plochých střech 

  Matějka, Libor
  Tato práce se zabývá optimalizací konstrukčních detailů plochých jednoplášťových střech. V první části práce jsou charakterizovány, klasifikovány a zkoumány tři skupiny konstrukčních detailů pro ploché střechy (atika, ...
 • Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetických dřevostaveb 

  Bečkovská, Tereza
  Disertační práce je zaměřena na optimalizaci návrhu moderních dřevostaveb. Jelikož je toto téma velmi obsáhlé, podrobně se práce věnuje problematice šíření vlhkosti obálkou budovy. V úvodní části jsou shrnuty poznatky z ...
 • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

  Kozáková, Marcela
  Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...