Poslední příspěvky

 • Mezinárodní daňová optimalizace 

  Pavliska, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou společnosti ICE – industrial services a.s. Společnost musí odvádět srážkovou daň ze svých přijatých faktur. Ekonomická činnost je uskutečňovaná ve Spolkové republice Německo. ...
 • Řízení projektů výrobních zakázek 

  Fiala, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením procesů u řízení projektů v podniku Alstom Power s.r.o.. Práce je rozdělena do tří základních částí – teoretická východiska práce, analytická a návrhová část. V teoretické části ...
 • Posouzení investičního záměru ve společnosti s obchodní činností 

  Jablonická, Lucie
  Cílem této diplomové práce je analýza finančních výkazů a výběr nejvhodnější varianty financování investičního záměru. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku investic, možnosti a zdroje financování a na problematiku ...
 • Analýza výkonnosti firmy užitím matematického modelování a počítačového systému pro podporu strategického řízení organizace 

  Horáková, Eva
  Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat finanční výkonnost vybraného podniku, zjistit nedostatky a podat návrhy na zlepšení situace. Nejprve jsou teoreticky uvedeny vybrané finanční ukazatele jako rentabilita, ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pavliska, Petr
  Diplomová práce se věnuje hodnocení výkonnosti společnosti vybrané společnosti. Uvedené hodnocení výkonnosti se zaměřuje na model START. V úvodní části se autor zabývá popisem modelu hodnocení výkonnosti podniku. V analytické ...
 • Podnikatelský záměr 

  Žabenský, Zbyněk
  Tato práce obsahuje studii podnikatelského záměru na zvýšení kapacity výroby prostřednictvím zlepšení celkové efektivnosti zařízení linky povrchové montáže elektronických součástek. Obsahuje technický popis, procesní popis ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Klímová, Lenka
  Teoretická část práce je zaměřena na časové řady a také na ekonomickou problematiku především poměrových ukazatelů a jejich interpretace. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vybrané ekonomické ukazatele podniku s ...
 • Online marketing firmy XYZ včetně využití sociálních sítí pro marketingovou komunikaci 

  Ohlídal, Evžen
  Cílem provedeného výzkumu v diplomové práci je analýza současných nástrojů užívaných pro online marketing, včetně pohledu na oblast sociálních sítí. Na základě teoretických poznatků práce analyzuje konkrétní způsoby užití ...
 • Úvěry poskytované malým a středním podnikům 

  Jablonická, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrování malých a středních podniků. V první části práce je uveden segment malých a středních podniků a jeho konkrétní vymezení. Další část se zabývá charakteristikou bankovních ...
 • Online marketing firmy XYZ včetně využití sociálních sítí pro marketingovou komunikaci 

  Ohlídal, Evžen
  Cílem provedeného výzkumu v diplomové práci je analýza současných nástrojů užívaných pro online marketing, včetně pohledu na oblast sociálních sítí. Na základě teoretických poznatků práce analyzuje konkrétní způsoby užití ...
 • Využití virtualizace v podnikovém prostředí 

  Bartík, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom riešenia pre fiktívnu spoločnosť XYZ s.r.o., ako ušetriť náklady vybudovaním výukového prostredia pre jej zamestnancov za účelom rozvíjať ich zručnosti a skúsenosti v danom obore. Toto ...
 • Finanční analýza firmy s podporou počítačového systému Maple 

  Horáková, Eva
  Tato diplomová práce se zaměřuje na finanční analýzu firmy TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY s.r.o. a srovnání s konkurenční firmou. Součástí je teorie obsahující vybrané finanční ukazatele a systém Maple, grafická znázornění i ...
 • Řízení projektů výrobních zakázek 

  Fiala, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením procesů u řízení projektů v podniku Alstom Power s.r.o.. Práce je rozdělena do tří základních částí – teoretická východiska práce, analytická a návrhová část. V teoretické části ...
 • Plán marketingovej komunikácie pre prémiové vlakové zájazdy 

  Gálik, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na plán marketingovej komunikácie vybranej spoločnosti. Špecifikuje marketing, marketingovú komunikáciu a analytické nástroje marketingového výskumu. Práca obsahuje odporúčania na zlepšenie ...
 • Business Plan - Private Nursing Facilities 

  Pavlů, Dominik
  The core aim of this paper is to present a business plan that aims to realize a private nursing home facility. Firstly does the author outlines the basis of current private social services environment in Czech Republic and ...
 • Návrh komunikační strategie 

  Elšík, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikační strategie pro vybraný podnik. Cílem je analyzovat současný stav komunikačního mixu podniku a jeho vnějšího a vnitřního prostředí. Dále na základě provedených analýz navrhnout ...
 • Uvedení nové značky na mezinárodní trh 

  Kneblová, Jana
  Diplomová práce se zabývá uvedením nové značky na mezinárodní trh, díky čemuž by již existující společnost mohla zacílit na nový segment a snáze prolomit na zahraniční trhy.
 • Podnikatelský záměr na tenisové centrum a jeho rozšíření formou franchisingu 

  Terziev, Christo
  podnikatelský záměr, zaloţení společnosti, analýza, konkurence, marketingový výzkum, strategie, tenis
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Ondrušková, Lucia
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá kritickou analýzou súčasnej situácie firmy Gorenje Slovakia, ktorá na slovenskom trhu predáva domáce spotrebiče. Analýza externého prostredia odhaľuje možné príležitosti a hrozby na ...
 • Návrh přípravného programu pro působení expatriotů v Albánii 

  Novosádová, Nikola
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní přípravu pro expatrioty na profesionální působení v Albánské republice. Pro dosažení tohoto cíle autorka práce naplní jednotlivé cíle. Nejprve bude prozkoumána ...

Zobrazit další