Now showing items 1-20 of 438

 • Marketingova strategie Kulturniho domu Rubin v Brne 

  Varmužová, Romana
  Hlavním cílem diplomové práce je popis a komplexní zhodnocení fungování Kulturního domu Rubín v Brně Žabovřesky v kontextu čtvrti a města a vytvoření doporučení pro jeho další rozvoj. Práce se zabývá marketingem kultury, ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro měnový trh 

  Polanský, Jan
  Diplomová práce se zabývá obchodováním na měnovém trhu. Jejím cílem je vytvoření automatického obchodního systému založeném na technické analýze. Práce je rozdělena do několika částí. Po seznámení s teoretickými poznatky ...
 • Kritické faktory implementace informačního systému kategorie ERP ve společnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. 

  Ľubek, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou implementácie podnikového informačného systému kategórie ERP v spoločnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. V úvodnej časti práce sú popísané základné teoretické poznatky a podklady ...
 • Návrh komunikační strategie 

  Elšík, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikační strategie pro vybraný podnik. Cílem je analyzovat současný stav komunikačního mixu podniku a jeho vnějšího a vnitřního prostředí. Dále na základě provedených analýz navrhnout ...
 • Spokojenost zaměstnanců a návrh motivačního systému ve společnosti KLIMEX CZ, spol. s r. o. 

  Dohnalová, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zaměstnanců ve společnosti s ohledem na divize. Na základě zjištěných dat bude vytvořen motivační systém pro obě divize. V teoretické části je vysvětlena teorie motivace ...
 • Návrh přípravného programu pro působení expatriotů v Albánii 

  Novosádová, Nikola
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní přípravu pro expatrioty na profesionální působení v Albánské republice. Pro dosažení tohoto cíle autorka práce naplní jednotlivé cíle. Nejprve bude prozkoumána ...
 • Využití agilních metod v praxi 

  Skoupý, David
  Diplomová práce se zaměřuje na využití agilních metod ve firemní praxi. Konkrétně využití vmarketingovém oddělení. Práce uvádí teoretické základy, které popisují rozdíly mezi tradičním pojetím projektového řízení a agilními ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření stávající výroby elekrické energie z obnovitelných zdrojů za účelem zisku 

  Vochtová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá rozšířením stávající výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Práce navrhuje a popisuje stavební a technické úpravy, kterými docílí zvýšení výroby a také zisku. Veškeré analýzy a ...
 • Podnikání na Chorvatském trhu 

  Nešporová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá návrhem na vybudování a provoz turistického areálu v Chorvatsku. V teoretické části práce jsou vysvětleny všechny důležité pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Praktická ...
 • Návrh CRM systému pro společnost Zemědělská technika BOSKO a.s. 

  Weiserová, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení vztahů se zákazníky ve společnosti Zemědělská technika BOSKO, a.s. V teoretické části se zaměřuje na marketing, B2B trhy a řízení vztahů se zákazníky (CRM). Analytická ...
 • Založení malého podniku 

  Vala, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení kavárny v Brně. Podnikatelský plán bude navrhnut na základě zpracování kritické analýzy rizik, analýzy trhu a marketingového výzkumu.
 • Metodika pojišťovacího zprostředkovatele v rámci životního pojištění 

  Kruťa, Adam
  Vliv globalizace sílí na všech trzích, stejně tomu je i na trhu pojistném, kde v posledních letech sílí nové vývojové trendy, které s sebou přináší řadu změn. Pomineme-li rizika spojená s majetkovým pojištěním, lidé si ...
 • Návrh systému pro evidenci požárů 

  Mešková, Lucia
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém pre účely evidencie požiarov Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. Systém by mal slúžiť členom zboru na spravovanie záznamov o všetkých požiaroch v rámci ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Oweisová, Sabina
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku PREFA KOMPOZITY a.s. prostřednictvím výnosových metod oceňování. Konkrétně se jedná o metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické ...
 • Návrh metodiky pro zavedení ISMS 

  Dokoupil, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro zavedení ISMS, tedy systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System). V teoretické části jsou popsány základní principy a postupy při zpracování ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Kocourková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie nového produktu ve společnosti Provident Financial. Základem pro vytvoření nového produktu a vhodné marketingové strategie jsou údaje získané na základě ...
 • Posouzení informačního sytému a návrhy na jeho zlepšení 

  Cebáková, Petra
  Tato diplomová práce popisuje teorii informačních systémů a metody hodnocení IS. Cílem práce je aplikovat teoretické znalosti na reálný podnik a zhodnotit efektivnost jejich informačního systému. Z výsledků analýz je ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Menoušek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením vhodného návrhu komunikační strategie pro internetový obchod Luxusní pera Brno. Řešení vychází z detailní analýzy obchodu. První část je věnována historickému vývoji marketingu a ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve společnosti Gaflex, s. r. o. 

  Ludvíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru na nákup strojních nůžek, konkrétně firmy GAFLEX, s. r. o., jejímž hlavním oborem je výroba komínů a poskytování kominických služeb. Práce je rozdělená do tří částí, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Karmazin, Alexandr
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného doplňku k stávajícímu informačnímu systému firmy. Teoretická část objasňuje základní pojmy v oblasti informačních systému a popisuje analýzy, které jsou v následující části použité ...