• Marketingové aktivity obchodního řetězce 

  Doležel, Jiří
  Diplomová práce se zabývá marketingovými aktivitami obchodních řetězců v České republice. Vymezuje základní poznatky o obchodu, marketingu, marketingových komunikacích a základních metodách marketingového výzkumu. Dále se ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Strojírna Oslavany, spol. s r.o. s využitím Balanced Scorecard 

  Vaněčková, Iveta
  Hlavním tématem této diplomové práce je problematika hodnocení výkonnosti společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Při následném posuzování měření a také zvyšování výkonnosti podniku byla použita metoda Balanced ...
 • Podnikatelský záměr na založení kavárny „Čiči Café“ 

  Lišková, Johana
  Diplomová práce se věnuje vypracování podnikatelského záměru na založení nové kavárny v centru Brna, která by navázala na původně asijský trend kočičích kaváren. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce seznamuje ...
 • Návrh na zlepšení systému řízení zásob 

  Němečková, Martina
  Předmětem této diplomové práce je návrh nového systému řízení zásob, který byl v konkrétní společnosti shledán jako jeden z největších nedostatků, se kterými se podnik momentálně potýká. V první části jsou vymezena teoretická ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod a návrhy na zlepšení zjištěného stavu 

  Sádovská, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu PKS okna a.s. Na základě zkoumaných analytických metod vnějšího a vnitřního prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. Pomocí Kralickova ...
 • Návrh migrace části ICT infrastruktury do datového centra 

  Kočíbová, Iveta
  Tato Diplomová práce se zabývá návrhem migrace části ICT infrastruktury dvou lokalit mezinárodní společnosti do externího datového centra. Analyzuje současný stav ICT společnosti, popisuje virtualizační infrastrukturu a ...
 • Komparace finančního výkaznictví dle IFRS a české účetní legislativy 

  Žáková, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na komparaci požadavků při sestavování účetních výkazů v rámci české účetní legislativy a dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V této práci jsou také stručně definovány typy ukazatelů ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Seres, Boris
  Diplomová práca „Studie průběhu zakázky podnikem“ sa zaoberá analýzou priebehu zákazky spoločnosťou, od prijatia objednávky až po vyexpedovanie konečného produktu. Cieľom práce je na základe teoretických poznatkov zmapovať ...
 • Moderní cloudová řešení v podniku 

  Fialová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá využitím cloudového řešení v konkrétním podniku. Hlavním cílem práce je výběr systému, který umožní sdílení a synchronizaci dat mezi zaměstnanci a návrh jeho nasazení s ohledem na potřeby ...
 • Návrhy na zlepšení komunikačního mixu 

  Čepová, Renáta
  Cílem této diplomové práce je navrhnout taková řešení, která povedou ke zlepšení nástrojů komunikačního mixu a tím ke zvýšení návštěvnosti tanečního festivalu. V teoretických východiscích je možné naleznout základní pojmy ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Vaněček, Martin
  Diplomová práce se zabývá tématem benchmarkingu jako součásti strategického řízení podniku v oblasti finanční výkonnosti. Cílem práce je prostřednictvím benchmarkingu zhodnotit relativní finanční výkonnost společnosti MESIT ...
 • Hodnoceni investičního záměru vybrané firmy 

  Peterková, Marcela
  Cílem této diplomové práce bylo komplexní zhodnocení investičního záměru modernizace výrobní haly vybrané společnosti. V literární rešerši jsou popsány metody, které byly následně aplikovány pro samotné výpočty na základě, ...
 • Vícekriteriální optimalizace podniku pomocí trendu 

  Tesařová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou makroekonomického, tržního a interního prostředí podniků, za účelem prozkoumání vhodnosti období k založení nové společnosti nebo investování financí do již existujícího ekonomického ...
 • Návrh řešení elektronického obchodu na bázi dropshippingu 

  Blažek, Ľubomír
  Táto diplomová práca sa zaoberá elektronickým podnikaním vo všeobecnosti a špecializuje sa na tvorbu elektronického obchodu, ktorý využíva na svoje fungovanie model dropshippingu. Práca zachytáva celý postup tvorby takéhoto ...
 • Implementace nástroje pro projektový management na platformě Android 

  Šimša, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem aplikace pro operační systém Android, poskytující podporu pro projektový management. K realizaci je využito nástrojů a metod pro vývoj mobilních aplikací. Implementace proběhla ...
 • Zavedení agilních metod ve firmě 

  Fotijev, Petr
  Diplomová práce se zabývá problémy projektů informačních technologií a jejich řešením pomocí agilních metod řízení projektů. Na základě analýzy společnosti a jejich projektů je navrženo řešení vývoje pomocí agilních metod.
 • Návrhy na zlepšení působení podniku na slovenském trhu 

  Dvořák, Martin
  Diplomová práce s názvem „Návrhy na zlepšení působení podniku na slovenském trhu“ je zaměřena na firmu ABC, vyrábějící speciální výživu zvířat. V teoretické části je vysvětlen význam mezinárodního obchodu, možnosti vstupu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jelínek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku za období 2010 - 2014. V první části práce jsou obsažena teoretická východiska, která jsou následně využita v praktické části. Druhá část práce obsahuje ...
 • Studie norem řízení ISO pro výrobní organizaci 

  Bendová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh opatření v systému managementu kvality pro společnost Honeywell, spol. s.r.o. Práce obsahuje rozdílovou analýzou normy ČSN EN ISO 9001:2008 a nové normy ČSN EN ISO 9001:2015 pro divizi ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Brožková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na motivaci a hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část se zabývá stanovením základních pojmů z odborné literatury souvisejících s problematikou. V praktické části je provedena ...