Poslední příspěvky

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Florek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením finanční situace podniku s využitím statistických metod k určení budoucího vývoje pro Střední odbornou školu ochrany osob a majetku s.r.o.. Teoretická část popisuje ekonomické ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Kroutilová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části vysvětlí základní pojmy jako je dlouhodobý majetek, způsoby financování majetku a finanční analýza. V praktické části ...
 • Srovnání daňového systému České republiky a Německa se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob 

  Horáková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním daňového systému České republiky a Německa se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy a charaktery daňových systémů pro obě země. ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kulišťák, Martin
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a statistických metod. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou rozebírány ekonomické ukazatele s časovými řadami a regresní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bolfová, Lucie
  Účelem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti DIAMANT UNIPOOL, s.r.o. v letech 2010-2014. Obecně je práce rozčleněna do tří částí. V té počáteční dochází k seznámení se s cíli práce a metodami k ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Valouch, Vladimír
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti KOMFORT, a.s. v letech 2010 až 2014. V teoretické části jsou definovány vybrané analýzy a ukazatele. V analytické části jsou uvedeny informace o ...
 • Konzervativní investiční strategie v soudových podmínkách světového finančního trhu. 

  Pokorný, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na investice v soudobých podmínkách finančního trhu, odpovídající konzervativní investiční strategii. Je rozdělena do dvou základních částí. Na teoretickou a praktickou část, přičemž součástí ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace 

  Tiefenbacher, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením a fungování neziskové organizace – konkrétně spolku, v letech 2011 – 2014. První část práce vymezujeme teoretické pojmy hospodaření a financování neziskových organizací. V části druhé ...
 • Studie podmínek pro sport ve vybraném prostředí 

  Votoupal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá podmínkami pro sport a pohybové aktivity ve městě Třebíč. Nejdůležitějšími nástroji pro zpracování byly analýza současného stavu, komparace dat především z městských rozpočtů a na závěr provedené ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Polák, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je posouzení finanční situace společnosti pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a následným vyrovnaní dat pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na část teoretickou, která je zaměřena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sychra, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace mezinárodní společnosti XY, a.s. v letech 2010-2014. Cílem práce je prostřednictvím jednotlivých finančních ukazatelů zpracovat finanční analýzu společnosti a ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby 

  Skopalíková, Miluše
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů fyzické osoby. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétního podnikatele, kterému je daň z příjmů optimalizována pomocí uplatňování různých druhů výdajů, ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Krayzlová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod. Výsledkem finanční analýzy je soubor hodnot za jednotlivé roky, na které jsou aplikovány statistické metody. Finanční analýza odhalí ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zvolenská, Dominika
  Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie súčasného stavu firmy Sobras Weld a jej informačného systému. Popisuje základné pojmy spojené s informačným systémom a analyzuje používaný informačný systém vo firme. Obsahuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Marcinčák, Petr
  Předmětem této bakalářské práce „Zhodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení“ je analýza ekonomických ukazatelů konkrétní společnosti, zhodnocení těchto ukazatelů a následný návrh na zlepšení její finanční situace.
 • Návrh Marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo 

  Nguyen, Anh Tam
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První teoretická část se zabývá teorií marketingu, marketingového mixu, SWOT analýze a definicí ...
 • Finanční analýza podniku s využitím VBA 

  Holásková, Marie
  Cílem bakalářské práce je navrhnout uživatelsky jednoduchý a časově nenáročný program pro zjištění finanční situace podniku. Bakalářskou práci lze rozdělit na tři hlavní části. V první části je uvedeno teoretické vymezení ...
 • Studie průběhu zakázky výrobním podnikem 

  Přibylová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku průběhu zakázky ve vybraném výrobním podniku. Definuje úzká místa ve výrobním procesu lakovny a na základě zjištěných poznatků, uvedených v analytické části, jsou navržena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Prokopová, Barbora
  Bakalářská práce je věnována finančnímu hodnocení firmy Top Advert, s.r.o. za období 2010 - 2015. Má práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá teoretickými východisky k dané problematice a jejich popisem. Praktická ...
 • Rezervační systém pro kavárnu U bílé kočky a černého psa 

  Bartoňová, Julie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového rezervačního systému, jenž bude umožňovat rezervace míst a akcí pořádaných v kavárně U bílé kočky a černého psa. Práce je uvozena základním teoretickým pozadím, v ...

Zobrazit další