Recent Submissions

 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Šikula, Michal
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci vybrané společnosti. V teoretické části práce jsou charakterizovány použité ukazatele a také popsány a vysvětleny metody finanční analýzy. V praktické části jsou tyto metody ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn 

  Moudrá, Libuše
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve firmě Ing. Antonín Hrubý za účelem odhalení, zdali je nutné tento informační systém měnit a jakým způsobem. Dále bude obsahovat ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn pro společnost M8D s.r.o. 

  Mazáková, Zuzana
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy M8D s.r.o. a posúdením jej informačného systému. Obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzy, ktoré boli uskutočnené pre danú firmu. Na základe týchto ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Plhal, David
  Bakalářská práce je zaměřena na použití finanční analýzy a také následné využití statistických metod budoucího vývoje ve firmě AGROS Vyškov – Dědice, a.s.. Práce má několik částí, a to oblast teoretickou, kterou tvoří ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn pro UXA spol. s r.o. 

  Hruška, Milan
  Náplní této bakalářské práce je analýza informačního systému. Nalézt části systému, které je vhodné zefektivnit. První část práce je zaměřena na teoretická východiska zahrnující objasnění pojmů jako je informační systém, ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn společnosti TRIGONA s.r.o. 

  Dočekal, Petr
  Práce pojednává o posouzení a návrhu změn informačního systému a také o technologiích a způsobech, které k tomu byly využity. První část práce vysvětluje teorii k analýze a návrhu informačního systému. V dalších částích ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace 

  Tiefenbacher, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením a fungování neziskové organizace – konkrétně spolku, v letech 2011 – 2014. První část práce vymezujeme teoretické pojmy hospodaření a financování neziskových organizací. V části druhé ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby 

  Skopalíková, Miluše
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů fyzické osoby. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétního podnikatele, kterému je daň z příjmů optimalizována pomocí uplatňování různých druhů výdajů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Valouch, Vladimír
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti KOMFORT, a.s. v letech 2010 až 2014. V teoretické části jsou definovány vybrané analýzy a ukazatele. V analytické části jsou uvedeny informace o ...
 • Srovnání daňového systému České republiky a Německa se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob 

  Horáková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním daňového systému České republiky a Německa se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy a charaktery daňových systémů pro obě země. ...
 • Podnikatelský záměr: založení koktejl baru 

  Pastorová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním návrhu podnikatelského záměru pro založení koktejlového baru. Hlavním cílem této bakalářské práce je kompletní zpracování podkladů potřebných k zahájení ekonomické činnosti v gastronomické ...
 • Studie podmínek pro sport ve vybraném prostředí 

  Votoupal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá podmínkami pro sport a pohybové aktivity ve městě Třebíč. Nejdůležitějšími nástroji pro zpracování byly analýza současného stavu, komparace dat především z městských rozpočtů a na závěr provedené ...
 • Rezervační systém pro kavárnu U bílé kočky a černého psa 

  Bartoňová, Julie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového rezervačního systému, jenž bude umožňovat rezervace míst a akcí pořádaných v kavárně U bílé kočky a černého psa. Práce je uvozena základním teoretickým pozadím, v ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Krayzlová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod. Výsledkem finanční analýzy je soubor hodnot za jednotlivé roky, na které jsou aplikovány statistické metody. Finanční analýza odhalí ...
 • Vývoj softwarové aplikace pro rezervaci a správu firemních vozidel 

  Klečka, Filip
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh, vývoj a následnou implementaci softwarové aplikace CarPark ve společnosti BKB Metal, a.s. Jedná se tedy o kompletní dodávku hotového řešení. Cílem této práce je vytvořit a ...
 • Problematika pracovněprávních vztahů spojená s přemístěním zaměstnavatele 

  Exnerová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá možnými úskalími spojenými s přemístěním zaměstnavatele. Teoretická část popisuje především pracovněprávní vztahy a s nimi související problematiku, a to jak z právního, účetního, tak daňového ...
 • Konzervativní investiční strategie v soudových podmínkách světového finančního trhu. 

  Pokorný, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na investice v soudobých podmínkách finančního trhu, odpovídající konzervativní investiční strategii. Je rozdělena do dvou základních částí. Na teoretickou a praktickou část, přičemž součástí ...
 • Návrh Marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo 

  Nguyen, Anh Tam
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První teoretická část se zabývá teorií marketingu, marketingového mixu, SWOT analýze a definicí ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Polák, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je posouzení finanční situace společnosti pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a následným vyrovnaní dat pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na část teoretickou, která je zaměřena ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Vereš, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bol návrh projektu výstavby bytového domu v spoločnosti MONOLIT Slovakia s.r.o. s využitím metodiky projektového managementu. Výstupom práce je analýza súčasného stavu spoločnosti, okolia, návrhové ...

View more