• Studie průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Matlasová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky vybraným podnikem, konkrétně podnikem Slévárna Kuřim, a.s.. Je zaměřená na zmapování současného stavu průběhu zakázky společnosti, od přijetí poptávky od zákazníka až po ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Brázdová, Andrea
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s. v letech 2010-2014 za použití vybraných metod finanční analýzy. První část práce popisuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sapoušková, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocení finanční situace podniku PBS ENERGO, a. s. Práce vychází z provedené finanční analýzy na základě poskytnutých účetních výkazů. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny metody, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Růžičková, Lenka
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti na základě analýzy účetních výkazů za sledované období 2010 až 2014. Součástí bakalářské práce jsou doporučení vedoucí ke zlepšení ekonomické situace společnosti.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hálová, Kristína
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční hodnocení české strojírenské společnosti v letech 2011-2014 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě této analýzy budou v práci vytvořeny vlastní návrhy na zlepšení stávající ...
 • Optimalizace a transformace pracovních poměrů v obchodní společnosti 

  Vozka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, a to konkrétně změnou formy pracovního poměru a rozvržením pracovní doby. Zaměřuje se na náklady, které vznikají v souvislosti se zaměstnáváním sezónních zaměstnanců ...
 • Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a Švýcarsku 

  Šnajnarová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním daně z příjmu fyzických osob v České republice a ve Švýcarsku. Hlavním cílem je poukázat na rozdíly těchto dvou daňových systému. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Zvolská, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá ukončením pracovního poměru a návrhem optimálního řešení zaměstnání nového zaměstnance u společnosti SEVAS, spol. s r.o.
 • Návrh databáze pro správu hardware a software 

  Výmola, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je návrh databáze pro nadnárodní technologickou společnost. V databázi jsou sjednoceny informace o vlastnictví hardware a software. Standardní procesy jsou nastaveny pomocí procedur jazyka ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Šlosárková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem hodnocení pracovníků a následným možným způsobem jejich odměňování. Práce je rozdělena do tří částí. První část pojednává o teoretických poznatcích z oblasti hodnocení a odměňování ...
 • Financování podnikatelského záměru - pořízení projekční kanceláře 

  Jezberová, Pavla
  Obsah této práce se nejprve zaměřuje na strategickou a finanční analýzu vybrané společnosti, jejímž záměrem je otevřít si projekční kancelář. Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě provedených analýz a také ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gregarová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku v letech 2010-2014. Podklady pro finanční analýzu tvoří zejména účetní závěrky a výroční zprávy podniku. Práce je rozdělena do čtyř částí: první a druhá ...
 • Podnikatelský záměr - Založení restaurace 

  Krejčíř, Vojtěch
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně luxusní restaurace spojené s již zavedenou sítí pivnic. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

  Gonová, Lucia
  Bakalárska práca je zameraná na optimalizáciu zdanenia vybranej právnickej osoby. Uvádza teoretické poznatky o zdaňovaní právnických osôb vo vybraných štátoch: Česká republika, Slovenská republika, Maďarská republika, ...
 • Marketingový mix společnosti REEX, spol. s r.o. 

  Jiříková, Iva
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu rozvoje marketingových aktivit společnosti REEX, spol. s r.o. Tato firma se zabývá tvorbou reklamy a komunikačních kampaní. Teoretická část práce se zaměřuje především na marketingový ...
 • Analýza a optimalizace řízení sportovního klubu v amatérské hokejové lize 

  Václavík, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a optimalizaci řízení amatérského hokejového klubu. Hlavním cílem této práce je navrhnout nástroj managementu, který bude efektivně řešit analýzou zjištěné problémy.
 • Studie výrobně-montážních procesů pro dodávky v automobilovém průmyslu 

  Tauchmannová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá rozborem výrobních a montážních procesů, které vedou ke zhotovení vysoce sofistikovaných produktů zejména v automobilovém průmyslu. Cílem rozboru těchto vstupních dat je nalezení kritických míst, ...
 • Studie nákupní funkce ve výrobní společnosti 

  Fikar, Jakub
  Bakalářská práce povede ke zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů ve výrobním podniku IMI Precision Engineering, kde se zaměří především na spolehlivost jednotlivých dodavatelů. Za pomocí vybraných veličin analyzuje ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Střelice 

  Urbanová, Michaela
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice hospodaření vybrané obce. Zabývá se zhodnocením hospodaření obce Střelice v období 2011-2014 se zaměřením na dotační politiku. Bakalářská práce přispěje k vytvoření komplexnější ...
 • Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Šimková, Anežka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění úrovně spokojenosti zákazníků vybrané prodejny společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Na základě provedené analýzy prostředí společnosti a výsledků dotazníkového šetření ...