• Studie průběhu zakázky v podniku 

  Zouhar, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky firmou konkrétně ve firmě ITAB Shop Concept CZ, a.s. Teoretická část obsahuje hlavní východiska z okruhu řízení výroby, výrobního procesu a logistiky. Analytická část ...
 • Marketingový mix společnosti REEX, spol. s r.o. 

  Jiříková, Iva
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu rozvoje marketingových aktivit společnosti REEX, spol. s r.o. Tato firma se zabývá tvorbou reklamy a komunikačních kampaní. Teoretická část práce se zaměřuje především na marketingový ...
 • Zhodnocení hospodaření dobrovolného svazku obcí "Sdružení obcí Orlicko" 

  Rudolfová, Lucia
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie hospodárenia dobrovoľného zväzku obcí. Teoretická časť vymedzuje rozpočtovú skladbu a jej základné pojmy, rozpočtové príjmy a výdavky. Analytická časť sa zaoberá rozborom a ...
 • Marketingový mix společnosti Bajulus s.r.o. 

  Albrechtová, Monika
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného marketingového mixu společnosti Bajulus s.r.o. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy marketingu a marketingového mixu, které jsou následně aplikovány v analytické ...
 • Návrh komunikačního mixu realitní kanceláře 

  Siwek, David
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix realitní společnosti. V teoretické části jsou pojmy o marketingu a marketingovém mixu. V analytické části je zhodnocen současný komunikační mix a komunikační mix konkurence. ...
 • Zajištění úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů. 

  Hofmanová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi zajištění úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů. Teoretická část charakterizuje finanční deriváty, jejich členění a popis jednotlivých druhů derivátů. V analytické části ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Plhal, David
  Bakalářská práce je zaměřena na použití finanční analýzy a také následné využití statistických metod budoucího vývoje ve firmě AGROS Vyškov – Dědice, a.s.. Práce má několik částí, a to oblast teoretickou, kterou tvoří ...
 • Návrh a tvorba softwarové aplikace pro firmu Obicentrum spol. s r.o. 

  Kremláček, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzou současného stavu firmy OBI Centrum, spol. s r.o., která se zabývá výrobou a montáží komínů a komínových částí a dále analýzou informačního systému této firmy. Práce je rozdělena ...
 • Tvorba manažerských reportů 

  Žigárdy, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu manažerských reportů. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, vznik, tvorba a využití reportů. Dále pojednává o současném stavu společnosti a o jeho nedostatcích. Cílem ...
 • Analýza daňového dopadu Švarc systému 

  Vondráček, Jiří
  Tato práce analyzuje daňový dopad švarcsystému ukázaný na modelových případech a možné důvody, proč se tyto praktiky používají. Stát se snaží postihovat obchodní korporace, které zaměstnávají jenom živnostníky čím dál ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Ondryášová, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou strategii produktu rodinného podniku Zlatnictví Dukát, se sídlem ve Vítkově. První část se zabývá teoretickými poznatky a jsou v ní blíže definovány marketingové pojmy. Analytická ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Kučerová, Aneta
  Bakalářská práce se zaměřuje na výběr vhodné možnosti financování dlouhodobého majetku. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek, jeho členění a možné zdroje financování pořízení majetku. V analytické části ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Polcr, Lukáš
  Tématem této práce je studium průběhu zakázky vybraným obchodním podnikem a následné navržení takových opatření, která by vedla ke zvýšení efektivnosti tohoto procesu, nárůstu objemu zakázek, zvýšení jakosti dodacích služeb ...
 • Návrh a implementace dílčí části informačního systému ve společnosti XY 

  Kuneš, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh implementace zvolené části ERP systému, který vychází z funkčních požadavků firmy XY. Vzhledem k rozsáhlosti systému se bude tato práce zabývat pouze jednou funkční oblastí, a to ...
 • Využívaní informačních a komunikačních technologií v podnicích v České republice 

  Vidrnáková, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou využívania informačných technológií v podnikoch v Českej republike. Teoretická časť práce je zameraná na vysvetlenie a popis časových radov a regresnej analýzy. Praktická časť je venovaná ...
 • Organizace volejbalového turnaje 

  Žejdlová, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na organizaci turnaje v plážovém volejbale. V teoretické části se zabýváme jednotlivými složkami marketingu. Praktická část se zaměřuje na samotnou organizaci turnaje a jeho následné vyhodnocení.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Konečná, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku SEALL s.r.o. za období 2009 – 2014. Práce se skládá ze dvou částí. První část práce je věnována charakteristice zmiňované společnosti a informacím, které ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kulišťák, Martin
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a statistických metod. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou rozebírány ekonomické ukazatele s časovými řadami a regresní ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Šikula, Michal
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci vybrané společnosti. V teoretické části práce jsou charakterizovány použité ukazatele a také popsány a vysvětleny metody finanční analýzy. V praktické části jsou tyto metody ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Kroutilová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části vysvětlí základní pojmy jako je dlouhodobý majetek, způsoby financování majetku a finanční analýza. V praktické části ...