Now showing items 1-20 of 408

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Konečná, Petra
    Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku SEALL s.r.o. za období 2009 – 2014. Práce se skládá ze dvou částí. První část práce je věnována charakteristice zmiňované společnosti a informacím, které ...
  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Kulišťák, Martin
    Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a statistických metod. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou rozebírány ekonomické ukazatele s časovými řadami a regresní ...
  • Řízení nákladů a kalkulace v podniku 

    Vykydalová, Markéta
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku sledování a řízení nákladů ve výrobním podniku. Dále se zabývá kalkulacemi výrobků a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Po zhodnocení současného stavu a popisu ...
  • Podnikatelský záměr investiční činnosti společnosti Czech Nutrition, s.r.o 

    Byrtus, Dominik
    Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru investiční činnosti reálné společnosti. Popisuje obecnou strukturu podnikatelského plánu, jeho druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. Na základě ...
  • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

    Šikula, Michal
    Bakalářská práce analyzuje finanční situaci vybrané společnosti. V teoretické části práce jsou charakterizovány použité ukazatele a také popsány a vysvětleny metody finanční analýzy. V praktické části jsou tyto metody ...
  • Marketingová komunikace podniku 

    Janča, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací internetového obchodu StarkGlass.cz. Jedná se o internetový obchod, sloužící pro prodej produktů značky StarkGlass. Jelikož jsem spoluzakladatel tohoto internetového ...
  • Studie průběhu zakázky v podniku 

    Krábková, Nikola
    Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky v konkrétním podniku, kdy na základě poskytnutých informací analyzuje současnou situaci od obdržení poptávky od zákazníka, až ke konečné expedici hotových výrobků. Cílem je ...
  • Zhodnocení hospodaření dobrovolného svazku obcí "Sdružení obcí Orlicko" 

    Rudolfová, Lucia
    Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie hospodárenia dobrovoľného zväzku obcí. Teoretická časť vymedzuje rozpočtovú skladbu a jej základné pojmy, rozpočtové príjmy a výdavky. Analytická časť sa zaoberá rozborom a ...
  • Marketingový mix společnosti Bajulus s.r.o. 

    Albrechtová, Monika
    Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného marketingového mixu společnosti Bajulus s.r.o. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy marketingu a marketingového mixu, které jsou následně aplikovány v analytické ...
  • Návrh komunikačního mixu realitní kanceláře 

    Siwek, David
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix realitní společnosti. V teoretické části jsou pojmy o marketingu a marketingovém mixu. V analytické části je zhodnocen současný komunikační mix a komunikační mix konkurence. ...
  • Analýza daňového dopadu Švarc systému 

    Vondráček, Jiří
    Tato práce analyzuje daňový dopad švarcsystému ukázaný na modelových případech a možné důvody, proč se tyto praktiky používají. Stát se snaží postihovat obchodní korporace, které zaměstnávají jenom živnostníky čím dál ...
  • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

    Marečková, Soňa
    Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. Je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení materiálového toku a výrobní logistiky v podniku.
  • Financování podnikatelského záměru - pořízení projekční kanceláře 

    Jezberová, Pavla
    Obsah této práce se nejprve zaměřuje na strategickou a finanční analýzu vybrané společnosti, jejímž záměrem je otevřít si projekční kancelář. Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě provedených analýz a také ...
  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Zapletalová, Gabriela
    Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybraného podniku pomocí metod finanční analýzy. Pro tento účel byla zvolena společnost EKO-SYSTÉM, s.r.o. Na základě výsledků této finanční analýzy jsou navrhnuta ...
  • Optimalizace procesů výstupní kontroly 

    Mikulášková, Eliška
    Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci procesů výstupní technické kontroly ve vybrané společnosti. Analytická část má za úkol zmapovat celý proces výstupní technické kontroly a její jednotlivá pracoviště s layouty. ...
  • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Kučerová, Aneta
    Bakalářská práce se zaměřuje na výběr vhodné možnosti financování dlouhodobého majetku. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek, jeho členění a možné zdroje financování pořízení majetku. V analytické části ...
  • Ekonomické vyhodnocení implementace MES systému ve výrobním procesu 

    Kosařová, Zuzana
    Bakalářská práce se zaměřuje na oblast výrobních procesů společnosti Welzel, působící v automobilovém průmyslu. Na základě analýzy přestavbových časů výrobní linky je provedeno ekonomické zhodnocení implementace MES systému ...
  • Návrh zpracování dokumentace pro certifikaci společnosti poskytující služby v oblasti integrovaných bezpečnostních technologií s využitím IT. 

    Kroupa, Tomáš
    Hlavním cílem bakalářské práce je návrh a vyhotovení dokumentace ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2007 pro společnost poskytující služby v oblasti integrovaných bezpečnostních technologií. V ...
  • Studie nákupní funkce ve výrobní společnosti 

    Fikar, Jakub
    Bakalářská práce povede ke zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů ve výrobním podniku IMI Precision Engineering, kde se zaměří především na spolehlivost jednotlivých dodavatelů. Za pomocí vybraných veličin analyzuje ...
  • Financování a organizování mezinárodní sportovní soutěže 

    Mlejnek, Vít
    Bakalářská práce se zaměřuje na financování a organizování Grand Prix Brno v moderní gymnastice. V první části je popsán management a jeho realizace na jednorázových akcích, známých jako event management. Druhá část práce ...