Now showing items 1-20 of 408

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Valouch, Vladimír
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti KOMFORT, a.s. v letech 2010 až 2014. V teoretické části jsou definovány vybrané analýzy a ukazatele. V analytické části jsou uvedeny informace o ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace 

  Tiefenbacher, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením a fungování neziskové organizace – konkrétně spolku, v letech 2011 – 2014. První část práce vymezujeme teoretické pojmy hospodaření a financování neziskových organizací. V části druhé ...
 • Studie podmínek pro sport ve vybraném prostředí 

  Votoupal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá podmínkami pro sport a pohybové aktivity ve městě Třebíč. Nejdůležitějšími nástroji pro zpracování byly analýza současného stavu, komparace dat především z městských rozpočtů a na závěr provedené ...
 • Srovnání daňového systému České republiky a Německa se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob 

  Horáková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním daňového systému České republiky a Německa se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy a charaktery daňových systémů pro obě země. ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby 

  Skopalíková, Miluše
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů fyzické osoby. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétního podnikatele, kterému je daň z příjmů optimalizována pomocí uplatňování různých druhů výdajů, ...
 • Podnikatelský záměr: založení koktejl baru 

  Pastorová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním návrhu podnikatelského záměru pro založení koktejlového baru. Hlavním cílem této bakalářské práce je kompletní zpracování podkladů potřebných k zahájení ekonomické činnosti v gastronomické ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Polák, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je posouzení finanční situace společnosti pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a následným vyrovnaní dat pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na část teoretickou, která je zaměřena ...
 • Vývoj softwarové aplikace pro rezervaci a správu firemních vozidel 

  Klečka, Filip
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh, vývoj a následnou implementaci softwarové aplikace CarPark ve společnosti BKB Metal, a.s. Jedná se tedy o kompletní dodávku hotového řešení. Cílem této práce je vytvořit a ...
 • Problematika pracovněprávních vztahů spojená s přemístěním zaměstnavatele 

  Exnerová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá možnými úskalími spojenými s přemístěním zaměstnavatele. Teoretická část popisuje především pracovněprávní vztahy a s nimi související problematiku, a to jak z právního, účetního, tak daňového ...
 • Rezervační systém pro kavárnu U bílé kočky a černého psa 

  Bartoňová, Julie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového rezervačního systému, jenž bude umožňovat rezervace míst a akcí pořádaných v kavárně U bílé kočky a černého psa. Práce je uvozena základním teoretickým pozadím, v ...
 • Komunikační mix společnosti ve sportovním prostředí 

  Vojáček, Filip
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení stávajícího komunikačního mixu společnosti v průmyslovém prostředí a následnými návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, ...
 • Konzervativní investiční strategie v soudových podmínkách světového finančního trhu. 

  Pokorný, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na investice v soudobých podmínkách finančního trhu, odpovídající konzervativní investiční strategii. Je rozdělena do dvou základních částí. Na teoretickou a praktickou část, přičemž součástí ...
 • Návrh Marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo 

  Nguyen, Anh Tam
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První teoretická část se zabývá teorií marketingu, marketingového mixu, SWOT analýze a definicí ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Krayzlová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod. Výsledkem finanční analýzy je soubor hodnot za jednotlivé roky, na které jsou aplikovány statistické metody. Finanční analýza odhalí ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sychra, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace mezinárodní společnosti XY, a.s. v letech 2010-2014. Cílem práce je prostřednictvím jednotlivých finančních ukazatelů zpracovat finanční analýzu společnosti a ...
 • Analýza ekonomických dat obce Kobylnice s využitím statistických metod 

  Ulbrich, Michael
  Předmětem této bakalářské práce je analýza hospodaření obce Kobylnice. V úvodní teoretické části jsou popsány základní teoretické informace o obcích a o hospodaření obcí a základní poznatky o finanční analýze a statistických ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Tóth Kurucz, Liliána
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou pro firmu Ilmont s.r.o., dělí se na tři části: teoretická část, praktická část a návrhy ke zlepšení. V teoretické části lze najít podrobné vysvětlení jednotlivých ukazatelů ...
 • Analýza úrovně služeb v restauračním zařízení TAMTAM BAR 

  Vrabcová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou služeb poskytovaných restauračním zařízením TAMTAM BAR v Kroměříži. V teoretické části je zpracována především problematika marketingového výzkumu a spokojenosti zákazníka. Analytická ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Vereš, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bol návrh projektu výstavby bytového domu v spoločnosti MONOLIT Slovakia s.r.o. s využitím metodiky projektového managementu. Výstupom práce je analýza súčasného stavu spoločnosti, okolia, návrhové ...
 • Studie nákupní funkce ve výrobní společnosti 

  Netušil, Philipp
  Cílem této práce je studie nákupní funkce ve výrobní společnosti potravinového průmyslu. Práce se zaměřuje na současnou situaci sledovaného podniku, jeho nákupní funkci s vazbou na skladování zásob a výrobní proces. Dílčím ...