Now showing items 1205-1224 of 2210

 • O vymazávacích pravidlech v řízených gramatikách 

  Zemek, Petr
  V této práci je diskutován vliv vymazávacích pravidel na generativní sílu řízených gramatik, což je velký otevřený problém teorie řízeného přepisování. Tato práce studuje možnost odstranění vymazávacích pravidel z těchto ...
 • Obfuskace anomálií a bezpečnostních incidentů při provozu DNS 

  Štěrba, Ondřej
  Práce se nejdříve zabývá analýzou současných metod detekce anomálií a bezpečnostních incidentů v DNS provozu. Později jsou v práci navrženy obfuskační techniky, pomocí kterých je možné obejít současnou anomální detekci v ...
 • Obfuskace síťového provozu pro zabránění jeho detekce pomocí IDS 

  Ovšonka, Daniel
  Tato práce se zaobírá principy obfuskace síťového provozu tak, aby nedošlo k jeho detekci pomocí Intrusion Detection Systému (IDS) instalovaného v síti. V úvodu práce bude čitatel obeznámen s principem fungovaní základných ...
 • Obfuskační techniky ransomware 

  Jacko, Jerguš
  Táto práca sa snaží navrhnúť, implementovať a poukázať na nové techniky obfuskácie činnosti ransomvéru s využitím princípov entropie dat, ktoré nespadajú do detekčných možností známych anti-ransomvérových a anti vírových ...
 • Objektově orientované geografické databáze 

  Komloši, Juraj
  Tato práce demonstruje použití objektově orientovaných geografických databází. Vychází z geografických informačních systémů. Popisuje jejich základní vlastnosti a možnosti použití v praxi. V práci jsou popsány základní ...
 • Obnova hesel v distribuovaném prostředí 

  Kos, Ondřej
  Cílem práce je navržení a implementace frameworku umožňujícího obnovu hesel v distribuovaném prostředí. Úvodní část se tak zaměřuje na analýzu bezpečnosti hesel, technik používaných pro útoky na ně a také představuje metody ...
 • Ochrana datové sítě s využitím NetFlow dat 

  Sedlář, Petr
  Dokument poskytuje informace o technologii Cisco NetFlow a možnostech jejího využití pro ochranu počítačových sítí před různými druhy útoků. Součástí dokumentu je zmapování běžných bezpečnostních  hrozeb z hlediska jejich ...
 • Ochrana datové sítě s využitím NetFlow dat 

  Hlavatý, Ivo
  Dokument se zabývá studií technologie NetFlow od společnosti Cisco a jejím možném využití při monitorování datových sítí a detekci síťových anomálií. Na základě analýzy útoků na síťové a transportní vrstvě je navržena pro ...
 • Ochrana proti distribuovaným útokům hrubou silou 

  Richter, Jan
  Diplomový projekt se zabývá analýzou útoků hrubou silou zaměřených na prolomení autentizace běžných služeb (především ssh) na operačních systémech Linux a xBSD. Jsou zde zkoumány reálné útoky, současné nástroje, možnosti ...
 • Odhad hloubky pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Ivanecký, Ján
  Táto práca sa zaoberá odhadom hĺbky s použitím konvolučných neurónových sietí. Pre vyriešenie tohto problému je v práci navrhnutý model skladajúci sa z troch častí. Model sa skladá zo siete globálneho kontextu, ktorá ...
 • Odhad parametrů objektů z obrazů 

  Přibyl, Bronislav
  Rapidní rozvoj komunikačních technologií v posledním desetiletí zapříčinil zvýšení objemu informací, které lidé a organizace generují a sdílejí. V současné spleti je stále těžší identifikovat relevantní zprávy, protože ...
 • Odhad rychlosti automobilů ve videu 

  Hájek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro odhadování rychlosti automobilů jak ze záznamu kamery, tak realtime ze streamu. Práce popisuje kalibraci kamery, detekci a trackování automobilů a odhad jejich ...
 • Odhad rychlosti vozidla ze záznamu on-board kamery 

  Janíček, Kryštof
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro odhad rychlosti vozidla ze záznamu palubní kamery. Odhad rychlosti je založen na odhadu optického toku mezi dvěma snímky a konvoluční neuronové síti. Na vytvořené datové ...
 • Odposlech moderních šifrovaných protokolů 

  Marček, Ján
  V práci je rozebírán úvod do zabezpečovacích mechanismu. Postup vysvětluje základní pojmy, principy šifrování, bezpečnosti moderních protokolu a základní principy, které se používají při přenosu informací v síti. Práce ...
 • Odpovídání na otázky nad strukturovanými daty 

  Birger, Mark
  Tato práce se zabývá problematikou odpovídání na otázky nad strukturovanými daty. Ve většině případů jsou strukturovaná data reprezentována pomocí propojených grafů, avšak ukrytí koncové struktury dát je podstatné pro ...
 • Odstranění nežádoucích objektů ve videosekvencích 

  Vagner, Ondřej
  Cílem této práce bylo vytvoření automatické metody pro odstranění nežádoucích objektů z videosekvencí. Navržená metoda je schopná odstranit statický i pohybující se objekt bez zásahu uživatele do procesu zpracování. Uživatel ...
 • Odstranění známého signálu z nahrávky 

  Urbánek, Radomír
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace metody, která ze zvukové nahrávky dokáže odstranit známý signál. V úvodní části práce jsou popsány vlastnosti zvuku a jeho šíření prostorem, zpracování signálu v počítači ...
 • Odvození slovníku pro nástroj Process Inspector na platformě SharePoint 

  Pavlín, Václav
  Tato diplomová představuje metody pro dolování důležitých informací z textu. Analyzuje problém extrakce pojmů z rozsáhlé sady dokumentů a popisuje implementaci řešení s využitím jazyka C# a databázového systému Microsoft ...
 • Odvozování pravidel pro mitigaci DDoS 

  Hurta, Marek
  Táto práca sa zaoberá monitorovaním sietí pomocou NetFlow dát. Popisuje princípy, na ktorých je založená detekcia bezpečnostných anomálií pomocou IDS systémov. Ďalej popisuje framework Nemea, ktorý slúži na tvorbu modulov ...
 • Ohodnocení okolí bodů v obraze 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením okolí bodů v obraze. Popisuje postupy získání důležitých bodů a metody jejich popisu. Blíže se věnuje Gaborově filtraci. Tato metoda je dále použita v praktické části práce jako ...