Now showing items 1614-1633 of 2210

 • Sada JavaAppletů pro demonstraci zpracování řeči 

  Kudr, Michal
  Cílem práce je seznámit se s metodami a technikami využívanými při zpracování řeči. Pomocí získaných znalostí navrhuji tři JavaApplety demonstrující vybrané metody.  V této práci můžeme nalézt teoretický rozbor vybraných problémů.
 • Sada portletů pro správu času 

  Basovník, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem mini-aplikací tzv. portletů do prostředí portálů. Portály jsou alternativním typem webových informačních systémů. Portály umožňují dynamickou správu portletů, dokáží uživateli snadno ...
 • Sada testů na výkon MIT Kerberosu 

  Špaček, Petr
  Tato práce se zaměřuje na vyvinutí nástrojů pro výkonnostní testování, které umožní otestovat infrastrukturu systému MIT Kerberos, zjistit její výkonnostní charakteristiky a detekovat potenciální problémy. Práce shrnuje ...
 • Samočinné testování mikrokontrolerů 

  Denk, Filip
  Práce se zabývá funkční bezpečností elektronických systémů. Konkrétně se zaměřuje na samočinné testování mikroprocesoru a jeho periferií na softwarové úrovni. Cílem práce je navrhnout a implementovat soubor funkcí v jazyce ...
 • Samočinný test ALU za provozu 

  Bednář, Jaroslav
  Práce se zabývá různými poruchami, které mohou nastat při výrobě a provozu ALU. Nastiňuje vícero dělení poruch a jejich modely. Jsou rozebrány přístupy k zajištění bezpečnosti systému zejména po hardwarové stránce. Následuje ...
 • SAT Solver akcelerovaný pomocí GPU 

  Izrael, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací kompletního SAT solveru akcelerovaného na GPU. V první části práce je popsána architektura grafických karet a možnosti platformy CUDA. Následuje popis algoritmů a technik pro řešení ...
 • Sběr indikátorů kompromitace z operačních systémů 

  Procházka, Jiří
  Tato práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro sběr indikátorů kompromitace ze systémů. Součástí práce je seznámení se s pojmem indikátor kompromitace a popis běžně používaných kategorií. Práce obsahuje shrnutí ...
 • Scrabble 

  Picek, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá stolní společenskou hrou SCRABBLE a její realizací v podobě počítačové hry. Postupně rozebírá všechny důležité aspekty, které mají vliv na výkonnost dané implementace. Především potom zvolení ...
 • Sdílená tabule 

  Řezník, Jaroslav
  Cílem projektu "Sdílená tabule" je navrhnout a implementovat aplikaci, která umožní spolupráci na skupinových projektech v reálném čase v síťovém prostředí. Komunikace může probíhat jak pomocí textových zpráv, tak multimediálně ...
 • Sdílení dat mezi informačními systémy založené na ontologiích 

  Hák, Lukáš
  Tato práce popisuje sdílení dat mezi informačními systémy založené na ontologiích. V  první kapitole vysvětluje základní pojem ontologie a používané názvosloví. Dále rozebírá používané základní technologie, ontologické ...
 • SDN řízené pomocí identity uživatelů 

  Holkovič, Martin
  Cílem této práce je propojení systému pro správu dynamických identit vyvíjený v rámci projektu Sec6Net s řízením SDN sítě. Pro řízení sítě je použitý kontroler Pyretic, který umožňuje tvorbu aplikací pomocí match-action ...
 • Sebemodifikující se programy v kartézském genetickém programování 

  Minařík, Miloš
  Kartézské genetické programování se během posledních let ukázalo jako velmi perspektivní oblast evolučních výpočtů. Má však jistá omezení, která znemožňují řešit pomocí něj rozsáhlejší nebo obecné problémy. Tato omezení ...
 • Sebeorganizace v rozsáhlých distribuovaných systémech 

  Kunštátský, Martin
  Gossip je generický protokol původně navržený pro šíření informací mezi uzly v rozsáhlých distribuovaných decentralizovaných systémech. Tento protokol lze využít i pro mnoho dalších aplikací včetně agregace dat, konstrukce ...
 • Sebereplikace v celulárních systémech 

  Komenda, Tomáš
  Tato práce se zabývá celulárními systémy a jejich využitím pro sebereplikaci datových struktur. Samotné odvětví celulárních automatů je velmi zajímavou a inspirativní oblastí, která se v současnosti ukazuje jako velmi ...
 • Segmentace obrazových dat pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Pazderka, Radek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na segmentaci scény z dopravního prostředí. Řešením tohoto problému jsou segmentační neuronové sítě, které umožňují klasifikovat každý pixel scény. V rámci této diplomové práce byla vytvořena ...
 • Segmentace obrazu jako výškové mapy 

  Moučka, Milan
  Práce se zabývá segmentací objemových medicínských dat. Popisuje známou metodu rozvodí a klade důraz na předzpracování obrazových dat. Aplikace je navržena pro přímou segmentací trojrozměrných dat s využitím ITK a VTK ...
 • Segmentace obrazu podle textury 

  Pasáček, Václav
  Segmentace obrazu je důležitým krokem zpracování obrazu a textura je jednou z obrazových informací, na jejichž základě lze segmentaci provádět. K popisu textury slouží texturní příznaky, přičemž existuje mnoho způsobů, jak ...
 • Segmentace obrazu pomocí neuronové sítě 

  Vrábelová, Pavla
  Tato práce se zabývá aplikací neuronových sítí na problém segmentace obrazových dat. První část práce je věnována úvodu do problematiky zpracování obrazu a neuronových sítí, v druhé části je popsán vytvořený segmentační ...
 • Segmentace obrazu pomocí neuronové sítě 

  Jamborová, Soňa
  Tato práce se zabývá návrhem softwaru pro segmentaci obrazu pomocí neuronové sítě. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice. Zaměřuje se hlavně na přípravu obrazových informací pro segmentaci pomocí neuronové ...
 • Segmentace webových stránek s využitím shlukování 

  Lengál, Tomáš
  Tato zpráva se zabývá segmentací webových stránek, jež je důležitou součástí oboru extrakce informací. V první části popisujeme několik obecných způsobů jak se dá implementovat. Následně je pak představena metoda Box ...