Now showing items 1931-1950 of 2210

 • Validace parametrů sítě založená na sledování síťového provozu 

  Martínek, Radim
  Diplomová práce představuje teoretický úvod, seznámení se s problematikou, návrh řešení a implementaci nástroje pro validaci parametrů sítě založeném na sledování síťového provozu. Nejprve je rozebrán současný stav návrhu ...
 • Validace přístupnosti webových stránek 

  Krásný, Kamil
  Tato práce se zabývá přístupností webových stránek a možnostmi její automatizované validace. Poskytuje základní pohled na přístupnost jako takovou a identifikuje postižení, kterými mohou uživatelé internetu trpět. Jádrem ...
 • Vektorová analýza v GIS systémech 

  Životský, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o geografických informačních systémech s důrazem na tzv. vektorovou analýzu. Cílem práce je vytvořit knihovnu, která implementuje vnitřní reprezentaci geografických dat a provádí nad nimi ...
 • Vektorová analýza v GIS systémech 

  Kittler, Jan
  Hlavním předmětem diplomové práce bylo prostudovat dostupné geografické informační systémy, zjistit jakým způsobem jsou koncipovány a jakou poskytují funkcionalitu. Pozornost je zde zaměřena především na reprezentaci dat ...
 • Vektorové letecké mapy s "high a low trajektoriemi" 

  Latta, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým vykreslováním vektorových leteckých map, především letových trajektorií a navigačních bodů do mapy. Mapy jsou integrovány do mobilních aplikací, které piloti používají během letu ...
 • Verifikace ASIP založena na formálních tvrzeních 

  Šulek, Jakub
  Tato práce představuje koncept pro ověřování správnosti procesorů s aplikačně-specifickou instrukční sadou (ASIP) pomocí verifi kace založené na formálních tvrzeních. Koncept je implementován v jazyku SystemVerilog Assertions ...
 • Verifikace metadat zvukových záznamů 

  Přerovský, Petr
  Práce se zabývá návrhem systému verifikace metadat zvukových záznamů v prostředí mobilních telefonů se systémem Android. Text práce je rozdělen do třech hlavních částí. První část práce je zaměřená spíše na teoretický ...
 • Verifikace rukopisu a podpisu 

  Beránek, Jan
  Tato práce se zabývá metodami verifikace ručně psaného podpisu a rukopisu. Shrnuje a popisuje některé užívané techniky a odkazuje na příslušnou literaturu. Dalším tématem práce je návrh a implementace jednoduché aplikace ...
 • Verifikace ukazatelových programů pomocí lesních automatů 

  Hruška, Martin
  V této práci je rozvíjena existující metoda pro shape analýzu programů založená na lesních automatech. Dále je také vylepšována implementace této metody, nástroj Forester. Lesní automaty jsou založeny na stromových automatech, ...
 • Vestavěné zařízení na bázi Atmel ARM 

  Oravec, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednoduchého vestavěného zařízení s využitím procesoru Atmel ARM. V první části jsou přiblíženy produkty společnosti Atmel v tomto segmentu trhu, které zahrnují popis několika zástupců. ...
 • Vestavěné zařízení pro ovládání digitální audio stanice 

  Svoboda, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout architekturu vestavěného zařízení, které bude použito v na- hrávacím studiu pro ovládání DAW softwaru. Práce nejprve shrnuje potřebné znalosti k ná- vrhu tohoto druhu zařízení, včetně krátké ...
 • Vestavěný systém pro automatizaci chovné stanice akvarijních ryb 

  Moc, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vestavěného systému pro automatickou bezobslužnou obměnu vody v akváriích. Krom obměny vody vestavěný systém řídí také osvětlení a ventilaci v odchovně akvarijních ryb. V této zprávě ...
 • Vestavěný webový server založený na platformě Freescale 

  Šilon, Peter
  Vstavaný webový server (ďalej len VWS) je webový server bežiaci na systéme s obmedzenou výpočetnou kapacitou a pamäťou. Zabudovaním webového servera do vstavaného zariadenia so sieťovým rozhraním, získame nové možnosti ...
 • VGA grabber pro FITkit 

  Lojda, Jakub
  Práce pojednává o možnostech realizace VGA grabberu pro přípravek FITkit. Text je zaměřen na softwarové i hardwarové možnosti realizace. Úvod zavádí čtenáře do teorie dané problematiky. Následně práce uvádí několik možností ...
 • VHDL návrh řídicí jednotky robota určeného pro samočinný pohyb v bludišti 

  Podivínský, Jakub
  V této práci je popsán návrh a implementace řídicí jednotky robota určeného pro samočinný pohyb v bludišti. Jedná se o exemplární systém, který je určen pro testování a ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti ...
 • Videokodek - komprese videosekvencí 

  Bařina, David
  Práce se zabývá moderními metodami ztrátové komprese statického obrazu a videa. Mezi tyto metody patří vlnková transformace a algoritmus SPIHT. Na základě získaných poznatků je implementován videokodek. Tento kodek používá ...
 • Virtualizace vstupních a výstupních operací v počítačových sítích 

  Remeš, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou virtualizace počítačových systémů a zejména síťových karet ve vysokorychlostních sítích, a řeší implementaci podpory virtualizační technologie SR-IOV pro síťové karty COMBO. V práci jsou ...
 • Virtuální platformy pro simulaci instrukčních sad 

  Ministr, Martin
  Tato práce se zabývá vytvořením generátorů kódu pro existující virtuální platformy QEMU a OVP. Práce se skládá ze studie technik, které používají ke své práci virtuální stroje. Hlavní částí práce je návrh procesu transformace ...
 • Virtuální prohlídka ve VR 

  Pelánek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou virtuálních prohlídek ve virtuální realitě. Věnuje se panoramatickým fotografiím a jejich využití při tvorbě virtuálních prohlídek. V rámci této práce byly navrhnuty a implementovány ...
 • Virtuální prostředí přístupu k uzlům v PlanetLab 

  Fic, Jiří
  PlanetLab jako testovací platforma distribuovaných systémů nabízí jedinečnou příležitost pro vývoj a testování nových aplikací využitelných pro potřeby budoucího Internetu. Tato studie přináší návrh a řešení problému ...