Now showing items 101-120 of 157

 • Rekonstrukce 3D modelu prostředí a lokalizace kamery 

  Vahalík, Tomáš
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí 3D modelu prostředí ze sady fotografií a následnou lokalizací kamery pozorovatele. Popisuje základní principy a techniky využívané pro tvorbu modelů prostředí a také pro následný odhad ...
 • Rozpoznání obličeje 

  Vojáček, Cyril
  Práce pojednává o detekci a rozpoznání obličejů ve videu. Hlavní důraz je kladen na rychlost aplikace, aby byla použitelná pro práci s videem v reálném čase. Nejprve jsou zde popsány jednotlivé přístupy jak pro detekci, ...
 • Rozpoznávání CAPTCHA 

  Klika, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace umožňující rozpoznávání CAPTCHA. Také se zabývá historií a vývojem CAPTCHA a způsoby jejího generování a možnými způsoby prolomení. Práce se zaměřuje na nové typy CAPTCHA, ...
 • Rozpoznávání pojmenovaných entit 

  Rylko, Vojtěch
  V této práci je načrtnuta historie a jsou představena teoretická východiska rozpoznávání pojmenovaných entit, na jejichž základě je implementován systém v jazyce C++ pro detekci a zjednoznačňování pojmenovaných entit.  ...
 • Rozšíření generického ladicího nástroje v projektu Lissom 

  Hons, Petr
  Práce se zabývá seznámením s problematikou ladění a ladicích nástrojů. Dále popisuje princip ladicích informací, speciálně formátu DWARF s důrazem především na Call Frame Information (CFI), které umožňují ladicím nástrojům ...
 • Rozšíření nástroje pro podporu agilního vývoje softwaru 

  Trávník, Petr
  Cílem diplomové práce "Rozšíření nástroje pro podporu agilního vývoje softwaru" je studium agilních metodik a jejich aplikace v praxi. Z agilních metodik se práce detailněji zabývá metodikou Scrum, kterou používá oddělení ...
 • Rozšíření řídicího systému modelu letadla Skydog o podporu vzdáleného a samočinného řízení Android aplikací 

  Boček, Michal
  Tématem práce je návrh a implementace Android aplikace, která bude ovládat autopilota modelu letadla Skydog pomocí bezdrátové komunikace. Aplikace směrem od modelu přijímá data ze senzorů instalovaných v modelu letadla, ...
 • Rozšíření systému pro zákonné odposlechy 

  Hranický, Radek
  V rámci projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na internetu nové generace byl vytvořen prototyp systému pro zákonné odposlechy. Tato práce popisuje rozšíření systému, které poskytuje možnost ...
 • Rychlá detekce aplikačních protokolů 

  Grochol, David
  Diplomová práce se zabývá klasifikací aplikačních protokolů na základě aplikačních dat, tedy dat  vrstvy L7 modelu ISO/OSI. Cílem je navrhnout klasifikátor pro systém SDM (Softwarově řízené monitorování) tak, aby mohl být ...
 • Rychlé zpracování aplikačních protokolů 

  Bárta, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro zpracování aplikačních protokolů ve vysokorychlostních sítích s~využitím konceptu softwarem řízeného monitorování. Navrhované řešení využívá hardwarově ...
 • Řídicí jednotka pro elektronické bicí 

  Doležal, Karel
  Práce se zabývá konstrukcí řídicí jednotky pro elektronický bicí nástroj, jejíž funkcí je snímání úderů hráče a produkce odpovídajícího zvukového výstupu. Nejprve je prezentována konstrukce zjednodušené verze zařízení ...
 • Řízení dynamických systémů v reálném čase 

  Veigend, Petr
  Tato práce se zabývá řízením dynamických systémů v reálném čase a navazuje na předchozí bakalářskou práci.  V její úvodní části jsou definovány základní pojmy z oblasti řízení a regulace, aby byl čtenář uveden do problematiky. ...
 • Simulátor paměťového podsystému 

  Holášek, Petr
  Tato práce popisuje problematiku zpracování paměťových stop, jejich využití v simulaci a vývoj modulárního simulátoru paměťového podsystému založeného na paměťových stopách. Simulátor podporuje také využití pro výukové ...
 • Simulátor Turingových strojů popsaných pomocí kompozitních diagramů 

  Siska, Josef
  V této práci je uvedena teorie související s Turingovými stroji a formami jejich popisu se zaměřením na kompozitní diagramy. Cílem práce je vytvořit aplikaci, která umožní editaci Turingových strojů zapsaných pomocí ...
 • Smart Sheet Music Reader for Android 

  Smejkal, Vojtěch
  Oblasti jako automatické otáčení stránek nebo automatický hudební doprovod jsou studovány již několik desetiletí. Tato práce shrnuje současné metody pro počítačové sledování not v reálném čase. Zabývá se také hudebními ...
 • Speaker Recognition Based on Long Temporal Context 

  Fér, Radek
  Tato práce se zabývá extrakcí vhodných příznaků pro rozpoznávání řečníka z delších časových úseků. Po představení současných technik pro extrakci takových příznaků navrhujeme a popisujeme novou metodu pracující v časovém ...
 • Spisová služba advokátní kanceláře s napojením na veřejné databáze 

  Janda, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem systému pro podporu administrativních procesů v advokátních kancelářích. Zaměřuje se na zjištění procesů v kancelářích, analyzuje možnosti zjednodušení práce a celkově její automatizace. Důraz ...
 • Stínové techniky na dnešním hardware a jejich porovnání 

  Tóth, Michal
  Tato práce se zabývá technikami tvorby stínů ve 3D počítačové grafice. V práci jsou srovnány dvě základní techniky - stínové mapy a stínová tělesa. Následně je navržena nová technika, kombinující obě předchozí.
 • Strojové učení v úloze predikce vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinu 

  Malinka, František
  Tato práce popisuje nový přístup k predikci vlivu aminokyselinových mutací na změnu stability proteinu. Cílem je vytvořit nový meta-nástroj, který kombinuje výstupy osmi vybraných nástrojů, díky čemuž je schopen svoji ...
 • Synchronizace času v počítačových sítích 

  Matoušek, Denis
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení pro synchronizaci času v počítačových sítích, což je klíčový problém mnoha síťových aplikací. Na základě analýzy protokolů pro synchronizaci času byl jako vhodný kandidát vybrán ...