Now showing items 1-20 of 157

 • Ovladač a hardwarový modul protokolu MiWi pro Linux 

  Hala, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací hardwarového modulu, který slouží jako komunikační prvek mezi vestavěným zařízením s Linuxem a senzorovými prvky. Komunikace probíhá prostřednictvím bezdrátového protokolu ...
 • Vývoj 3D aplikací v prostředí Blender 

  Opletal, Martin
  Práce se zabývá srovnáním a hodnocením dostupných nástrojů pro tvorbu 3D aplikací. Ve zvoleném nástroji (Blender) je vytvořena počítačová hra, která demonstruje jeho možnosti. Postup tvorby je zaznamenán v případové studii ...
 • Informační systém návštěvnického centra 

  Sokl, Karel
  Práce se zabývá tvorbou informačního systému pro návštěvnické centrum v Olomouci. Tento dokument popisuje celý životní cyklus tohoto rezervačního systému, včetně specifikace požadavků, návrhu systému, jeho implementace a ...
 • Detekce útoků na WiFi sítě pomocí získávaní znalostí 

  Dvorský, Radovan
  S rozšířením bezdrátových sítí se bezpečnost v těchto sítích stává vážným problémem. Tato práce proto představuje detekční systém pro bezdrátové sítě, který využívá dvě neuronové sítě k rozeznávání vzorů útoků v rámci ...
 • Použití agilních metodologií při návrhu datových skladů 

  Janečka, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá agilním vývojem datových skladů. Krátce představuje problematiku datových skladů, ukazuje architektury dimenzionální datový sklad, corporate information factory a data vault. Dále představuje ...
 • Nástroj pro analýzu obsahu síťové komunikace 

  Mareš, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro analýzu obsahu síťové komunikace v rámci projektu SEC6NET na FIT VUT v Brně. Jsou zde popsány požadavky na takovýto nástroj a problémy, které tyto ...
 • Migrace zdrojových kódů pomocí dekompilace 

  Korec, Tomáš
  Tato práce se zabývá migrací zdrojových kódů vysokoúrovňových programovacích jazyků pomocí dekompilace. Migrační nástroj vyvinutý v rámci práce je postaven na prostřední a zadní části dekompilátoru projektu Lissom. V práci ...
 • Syntaktický analyzátor pro český jazyk 

  Beneš, Vojtěch
  Diplomová práce popisuje teoretický návrh a vytvoření syntaktického analyzátoru pro český jazyk pracujícího s frázovým přístupem ke stavbě věty. Využívaná frázová syntaxe je založena na slovních druzích, které jsou sdružovány ...
 • Všesměrová detekce objektů 

  Lohniský, Michal
  Tato práce se zabývá modifikací extrakce příznaků a učícího procesu detektorů pro všesměrovou detekci objektů. Jde o přidání nových kanálů u detektorů založených na "Aggregate channel features". Nové kanály jsou tvořeny ...
 • Mobilní systém pro podporu cestování 

  Blatný, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu a implementace mobilního systému pro podporu cestování. Aplikace, pojmenovaná TravelHelper, je implementována pro platformu Android, a je tedy napsána v programovacím jazyce ...
 • Aplikace evolučního algoritmu při tvorbě regresních testů 

  Belešová, Michaela
  Cílem této diplomové práce je aplikace evolučního algoritmu při tvorbě a optimalizaci regresních testů. V teoretické části práce je popsána teorie spojená s funkční verifikací, verifikační metodikou, regresními testy a ...
 • Zpracování a visualizace hmotnostních spekter 

  Beneš, Ondřej
  Jedna z nových technik v oblasti analytické chemie, které nalézá stále více uplatnění v praxi, je zobrazovací hmotnostní spektrometrie. Díky její schopnost zaznamenat zastoupení látek ve vzorku při analýze tkáně však ...
 • Pokročilý simulátor mikrokontrolérů rodiny MSP430 

  Kaluža, Jan
  Cílem této diplomové práce je seznámení s mikrokontrolery MSP430, návrh simulátoru těchto mikrokontrolerů s možností rozšíření o další periferie a jeho implementace. Po stručném úvodu do problematiky následuje popis ...
 • Visipedia - Multi-dimensional Object Embedding Based on Perceptual Similarity 

  Matera, Tomáš
  Problémy jako je jemnozrnná kategorizace či výpočty s využitím lidských zdrojů se v posledních letech v komunitě stávají stále populárnějšími, což dosvědčuje i značné množství publikací na tato témata. Zatímco většina ...
 • Automatická konstrukce hlídacích obvodů založených na konečných automatech 

  Matušová, Lucie
  Cílem této práce bylo studium aktivního učení automatů, navržení a implementace softwarové architektury pro automatickou konstrukci hlídacího obvodu dané jednotky implementované v FPGA a ověření funkčnosti hlídacího obvodu ...
 • Networking Subsystem Configuration Interface 

  Lichtner, Ondrej
  Cílem diplomové práce je návrh síťové konfigurační knihovny s důrazem kladeným na přenositelnost mezi operačními systémy na bázi Linuxu a BSD a rozšiřitelnosti podpory knihovny. V druhé kapitole práce zkoumá dostupné ...
 • Vyhledávání fotografií podle obsahu 

  Dvořák, Pavel
  Tato závěrečná práce se zabývá návrhem aplikace pro rychlé vyhledávání podobných fotografií ve velké databázi desítek až stovek tisíc fotografií. Součástí je návrh způsobu extrakce příznaků a vytvoření slovníku vizuálních ...
 • Řídicí jednotka pro elektronické bicí 

  Doležal, Karel
  Práce se zabývá konstrukcí řídicí jednotky pro elektronický bicí nástroj, jejíž funkcí je snímání úderů hráče a produkce odpovídajícího zvukového výstupu. Nejprve je prezentována konstrukce zjednodušené verze zařízení ...
 • Library and Tools for Server-Side DNSSEC Implementation 

  Včelák, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou současných open source řešení pro zabezpečení DNS zón pomocí technologie DNSSEC. Na základě provedené rešerše je navržena a implementována nová knihovna pro použití na autoritativních DNS ...
 • Generování kryptografického klíče z biometrických vlastností oka 

  Semerád, Lukáš
  Hlavním tématem práce je vytvoření vzorců pro množství informační entropie v biometrických vlastnostech duhovky a sítnice. Toto odvětví je zatím v těchto biometrikách neprostudováno, proto se diplomová práce snaží zahájit ...