• Ekologická města budoucnosti - nové formy osídlení pro 21. století v mezích trvale udržitelného rozvoje ČR 

  Šárka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Na začátku třetího tisíciletí je svět hustější než kdykoliv předtím. Žije v něm víc a víc lidí, kteří chtějí více prostoru, více cestují a více spotřebovávají. Dopady našich potřeb jsou patrné všude, nejenom v tradičních ...
 • Extenzivní výsadby z pohledu udržitelného rozvoje měst 

  Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Z pohledu současného vývoje urbánního prostředí měst je zapotřebí utvářet jejich životní prostředí v souladu s principy udržitelného rozvoje, který respektuje a vytváří přirozené podmínky pro život, i pro generace další. ...
 • Potenciál hanáckých usedlostí pro nezemědělské podnikání 

  Koláček, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Rekonverze hanáckých zemědělských usedlostí na nové využití skrývá velký potenciál pro rozvoj vesnic na střední Moravě. Je ověřována slučitelnost podnikání s trvalým bydlením. Na příkladech jsou ukázány klady a zápory a ...
 • Genius loci - organická architektura v soudobém bydlení 

  Čábelková Nahorniaková, Marcela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Organická architektura je rozsáhlou disciplínou, ve které duch místa je jedním ze základních atributů stavby. V soudobé architektuře se pomalu vytrácí genius loci, architektura se stává obecně módní záležitostí a reflektuje ...
 • Tepelné izolace z hlediska svázané primární energie 

  Hlavsa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Vyhodnocení tepelných izolací z hlediska primární vázané energie potřebné na jejich výrobu a jejich podílu na tepelné obálce budov.
 • Bydlení pro seniory 

  Látalová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Práce na základě zkoumání stavu problematiky v EU prověřuje možnosti vývoje pobytových zařízení a služeb pro seniory v Brně. Analýza zkoumá situaci z hlediska návaznosti na strukturu města s jejich funkčními vazbami, ...
 • K projektu Výzkum lidové architektury - současný pohled na odkaz lidové architektury 

  Korčáková, Alžběta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Současný pohled na odkaz lidové architektury je proměnlivý. Různí se také pohledy odborníků z řad architektů, etnologů, pracovníků památkové péče. Nicméně lidová architektura je součástí kulturního dědictví a měla by tedy ...
 • Vliv architektonického konceptu na potřebu tepla na vytápění pasivního domu 

  Křeček, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Cesta k udržitelné výstavbě není v hledání jednoho nebo několika univerzálních technických řešení, nýbrž v uplatňování nových principů navrhování, nových materiálů a technologií a moderních technologií výstavby. Především ...
 • Velké byty pro velké rodiny 

  Netopilová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Problematika spojená s bydlením v centru města se zdá být rozsáhlejší stejně jako její dopad na rozvoj těchto měst i na společnost. Je otázkou, zda dnešní situace umožňuje kvalitní rodinné bydlení ve městě. Cílem je ...
 • Využití mobilních staveb 

  Kučerová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  V příspěvku bude představen cíl disertační práce a současný stav řešené problematiky. Jelikož škála mobilních staveb je velmi široká a hranice použití tohoto termínu mlhavé, bude v úvodu vysvětlen pojem mobilní stavba a ...
 • Postav dům jako strom 

  Šáchová, Irena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Strom má nespočet inspiračních zdrojů pro návrh domu. Jeho důmyslně fungující systém podtržený optimálním tvarem koruny je z ekonomického hlediska provozu ideální. Tvarování stromu, růst a jeho optimalizace, představuje ...
 • Udržitelné plánování měst: hodnocení velkých urbanistických projektů 

  Stuchlík, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Zhodnotit průběh přípravy a realizace velkých urbanistických projektů po roce 1989 a posoudit možnosti zlepšení a eliminace chyb.
 • Trvale udržitelná sídla 

  Novák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Odhady lidské populace na Zemi se blíží sedmi miliardám jedinců a narůstají každým dnem. Téměř všichni lidé žijí v sídlech, jejichž budování spotřebovalo okolo poloviny neobnovitelných zdrojů a stavebnictví je tedy jedním ...
 • Stanovení základních kritérií architektonické hodnoty při výběru lokality pro novou ZOO 

  Boháč, Ivo (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Předkládaný článek navazuje na loňský příspěvek, otištěný ve sborníku XlV.vědecké konference doktorandů, FA VUT v Brně pod názvem „ZOO stavby - architektura jako okno do přírody“. V úvodu byly představeny hlavní úkoly celé ...
 • Nepostavené Brno 

  Bureš, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  V článku je stručně charakterizováno meziválečné období v Brně. Jsou zde shrnuty nejdůležitější kulturní, sociální a ekonomické souvislosti. Představeny budou vybrané zajímavé nebo významné projekty v oblasti dopravy, ...
 • Zeleň veřejných prostranství v nových obytných souborech 

  Horká, Julie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Současná krajina v okolí větších měst trpí nekontrolovaným růstem rezidenční i komerční suburbanizace. Tento příspěvek se zabývá vhodným modelovým příkladem rozšíření městské zástavby za administrativní hranici německého ...
 • Urbanistické zásady navrhování ekofarem 

  Pohanková, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Pro návrh nejen urbanistické, ale i celkové koncepce ekofarmy je klíčový výběr staveniště nejen z hlediska geografických, topologických, klimatických, geologických podmínek, stavu stávajícího stavebního fondu a zeleně, ...
 • Náměstí versus městský park 

  Opletalová, Vendula (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Článek interpretuje různé definice místa, nejprve obecně, poté se zaměřením na náměstí a parky. Hledá v nich definici pro parková náměstí, popisuje jejich prostorový a funkční charakter a kompoziční principy.
 • Urbanizace vnitřního města Brna - náměstí s volně stojící dominantou 

  Nováková, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Počátky urbanizace vnitřního města, potažmo jeho náměstí, budou sledovány v rámci půdorysného obrazu města Brna - tedy na území původního historického jádra, které bylo sevřené středověkými hradbami. Náměstí, ústřední ...
 • Premena postagrárneho vidieka 

  Šuška, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Due to suburbanization and urban sprawl a big part of development is carried in the countryside, outside the cities, in residential areas of individual houses, in small villages linked to neighboring cities. Its character ...