• Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Kunovský, Martin; Křižák, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru ...
 • Dopravní nehody na ÚSL – případy z praxe 

  Ďatko, Miroslav; Zelený, Michal; Sedlák, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Autoři prezentují dva případy z praxe z poslední doby. V první kazuistice je popisován konflikt s agresivním řidičem, při kterém došlo po zastavení vozidel k poranění jednoho z řidičů a poškození jeho vozidla. Druhá ...
 • Brzdění jízdních souprav 

  Andrej, Haring (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tématem příspěvku je brzdění jízdních souprav v kritických jízdních situacích a jejich vliv na vznik a průběh kolizního děje. V rámci tematického zaměření příspěvku budou popsány vzájemné možnosti konfigurací brzdových ...
 • Inženýrství z pohledu dneška 

  Janíček, Přemysl (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Zcela původní příspěvek se zabývá současným pohledem na inženýrství a inženýrské obory. Inženýrství spolu s vědou a uměním, „dnes“ vytváří triádu základních lidských činností. Realizace inženýrských činností je podporována ...
 • Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2013 

  Bradáč, Albert; Daňhel, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti a počty znalců a znaleckých ústavů v ČR
 • Forenzní environmentalistika a její postavení v soudním inženýrství 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek seznamuje s problematikou forenzní environmentalistiky, historií a jejím současným vývojem ve světě i v České republice. Hlavním cílem této vědní disciplíny je snaha o propojení vědy o životním prostředí a práva, ...
 • Představení projektu E_VECTOORC 

  Machan, Jaroslav; Nedoma, Pavel; Plíhal, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tento příspěvek přináší stručné představení výzkumného projektu E-VECTOORC financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za zelené automobily. Projekt je zaměřen na řízení ...
 • Aplikace obrazových dat na příkladech znaleckých posudků z oboru forenzní ekotechniky: les a dřeviny a dalších projektů zabývajících se ohodnocením trvalých porostů 

  Introvičová, Sabina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tématem tohoto příspěvku je porovnání využití leteckých snímků v dosavadní praxi soudních znalců v oboru Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (FEld) s možnostmi, které nabízí současné technologie zpracování obrazových dat. ...
 • Daňové intervencie na trhu s nehnuteľnosťami 

  Bób, Juraj; Nič, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  This article surveys possibilities of determining the value of building land as base for property taxes, done by municipalities. It is shown that reform is needed. Application of ad valorem taxation could be fairer. In ...
 • Vysušování zdiva, sterilizace biotických činitelů pomocí mikrovlnné technologie 

  Sobotka, Jindřich; Jiroušek, Zdeněk; Šuhajda, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Mikrovlny jsou elektromagnetickým vlněním o frekvenci od 300 MHz do 300 GHz, což odpovídá vlnovým délkám od 1 m do 1mm. Pro průmyslovou aplikaci je povoleno více frekvencí, nás ale zajímá především frekvence 2 450 MHz o ...
 • Fotogrametria ako efektívny nástroj na dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby 

  Sojková, Veronika; Nič, Milan; Fraštia, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Digital era brought to the discipline photogrammetry significant changes. In the past, only specialized and expensive equipment both on imaging and image processing could be used for metrical purposes and the operator had ...
 • Znalecké zjišťování v případech neoprávněného lovu zvěře 

  Chrbját, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek pojednává o zjišťování skutečností u případů neoprávněného lovu zvěře, tedy pytláctví. Základními otázkami jsou definice neoprávněného lovu zvěře, určení postupu při zjišťování základních skutečností a stanovení ...
 • Modelový příklad výpočtu výše škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem zrychleného odtoku povrchových vod z povodí 

  Bureš, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Předmětem příspěvku je modelový příklad výpočtu škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem odlesnění částí území v důsledku stavební činnosti. Jedná se o problematiku navrhování a realizace ...
 • Skrytá vada stropu s podlahou, nebo nedostatek v posuzování kročejové neprůzvučnosti? 

  Berková, Petra; Berka, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Na základě stížností uživatelů bytů byla zjištěna podstatná skutečnost, týkající se převážně stropů s podlahou, u níž je nášlapná vrstva tvořena laminem. Přestože tyto konstrukce vyhovují z hlediska kročejové neprůzvučnosti, ...
 • Architektura, budova, prostředí a jejich interakce v závislosti na optimální požadavky na budovy 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Nákladově optimální úroveň požadavků budov je jedním z důležitých hodnotících faktorů budov. Odborný článek zkoumá aplikaci již známých principů nízkoenergetického stavění ve vztahu energetické náročnosti budovy z hlediska ...
 • Možnosti vyhodnocování a porovnávání dat získaných z kontrolních a srovnávacích ploch (KSP) ve vztahu ke škodám působeným zvěří na lesní porosty 

  Šafránek, Zbyněk; Matala, Juho (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek se zabývá možnostmi vyhodnocování a interpretace dat, která jsou získávána a shromažďována z kontrolních a srovnávacích ploch (KSP). Povinnost zaznamenávání údajů v mladých lesních porostech dle kontrolních a ...
 • Revizní znalecký posudek - možný postup znalce na základě analýzy konkrétních revizních posudků - z pohledu forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Alexandr, Pavel; Vokurka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  K zadání revizního znaleckého posudku se soud uchyluje zvláště v případech, kdy se jedná o několik rozporných posudků, nebo předloží-li účastník řízení k důkazu znalecký posudek zpracovaný znalcem mimo řízení s nesouladnými ...
 • Georadar – jeden z možných neinvazivních způsobů ohodnocování rostlin 

  Rychtář, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Cílem tohoto příspěvku je seznámit s možností využití georadaru „GPR“ v soudně znalecké praxi pro ohodnocování rostlin. Touto neinvazní metodou můžeme zkoumat a ohodnotit kořenový systém a kmeny stromových jedinců. Výsledky ...
 • Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí 

  Kulil, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Předmětem příspěvku je návrh způsobu ocenění zvláštních vlivů, které působí na cenu nemovitostí. Jedná se o návrh postupů pro praktické oceňování tohoto nehmotného majetku a jsou navrženy jeho definice. Zvláštními vlivy ...
 • Vliv změny norem na spolehlivost stávajících lehkých střešních konstrukcí 

  Štěpánek, Petr; Girgle, František; Daněk, Petr; Růžičková, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek je určen znalcům, kteří se budou zabývat posuzováním poruch a/nebo havárií lehkých střešních konstrukcí. Změna norem pro určení zatěžovacích údajů (přechod od ČSN 730035 - 86 k revidované normě a následně i přechod ...