Poslední příspěvky

 • Editor pasportizace VUT 

  Bierza, Daniel
  V této práci budu prezentovat problematiku pasportizace. Provedu analýzu současného stavu u budov VUT. Popíši možná řešení pasportizace VUT v budoucnosti. Zaměřím se na analýzu formátu "obr" pomocí reverzního inženýrství. ...
 • Formuláře Adobe v systému SAP 

  Hás, Martin
  Tato diplomová práce byla zaměřena na studium možností vývoje aplikací v programovacím jazyce ABAP v ekonomickém informačním systému mySAP. Dále byly studovány možnosti integrace SAP s Adobe PDF formuláři a možnosti integrace ...
 • Nástroj pro usnadnění vývoje a testování PHP aplikací 

  Pavelka, Jan
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s nástroji pro usnadnění vývoje a testování webových PHP aplikací a na základě analýzy obecných požadavků a konkrétních požadavků vývojářů IS VUT v Brně navrhnout a implementovat ...
 • Deferred Shading 

  Starý, Petr
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace výukového programu pro demonstraci techniky deferred shading a jejich možností. Intuitivní a interaktivní formou se snaží vysvětlit principy osvětlování a stínování pouze ...
 • Analyzátor protokolů řízený pravidly 

  Jurnečka, Peter
  Práce se zaobírá přehledem problematiky potřebné na návrh síťového analyzátoru. Popisuje existující řešení, poskytuje teoretické východiska potřebné pro návrh vlastního analyzátoru. V části popisující návrh se specifikuje ...
 • Optická charakterizace tenkých vrstev s využitím evolučních technik 

  Horáček, Miloslav
  Cílem diplomové práce je vytvořit techniku pro optimalizaci parametrů tenkých vrstev dle konkrétních požadavků zadavatele. Program bude používán na Fakultě strojního inženýrství a má usnadnit práci pracovníkům ústavu ...
 • WaldBoost na GPU 

  Polok, Lukáš
  Rozpoznání obrazu a strojové vidění obecně je spolu s rozmachem levné a výkonné výpočetní techniky rychle se rozvíjejícím odvětvím. Rozpoznání obrazu má mnoho různých aplikací v širokém spektru odvětví, od komunikace přes ...
 • 3D Autoškola 

  Pernica, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem simulátoru 3D autoškoly. V práci je shrnut základní popis některých dostupných simulátorů a možnosti jejich využití. Na základě podrobné studie dostupných simulátorů je navržen nový ...
 • Vývoj webových komponent AJAX v prostředí ExtJS 

  Dytrych, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementaci správce rozložení stránky pro webové uživatelské rozhraní složené z komponent. Součástí řešení je i nový formát XML pro konfiguraci správce rozložení a sestavení stránky a nové ...
 • Real-time vizualizace povětrnostních vlivů v terénu 

  Vlček, Adam
  Díky obrovskému výpočetnímu výkonu se virtuální realita stává stále pestřejší a dynamičtější. Tato práce si klade za cíl prozkoumat vybrané povětrnostní vlivy v terénu, možnosti jejich simulace a dynamického zobrazení v ...
 • Detekce pohybu ruky pro ovládání aplikací 

  Blaho, Juraj
  Účelem této diplomové práce je návrh a implementace nového počítačového rozhraní založeného na detekci a sledování ruky v obrazu z jedné kamery. Vytvořené rozhraní nemá žádné speciální požadavky na hardware a je použitelné ...
 • Automatický design webových aplikací 

  Žilka, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací softwaru, který slouží jako generátor programového kódu pro vývoj webových informačních systémů vyvíjených pomocí technologie ASP.NET 2.0. Tyto systémy využívají jako svůj datový ...
 • Single sign-on v J2EE webových aplikacích založené na protokolu SPNEGO/Kerberos 

  Nečas, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá potřebou, analýzou, popisem a integrací řešení Single Sign-On postaveném na protokolu SPNEGO/Kerberos. Práce přináší přehled o základních principech a konceptech Single Sign-On a podrobněji se ...
 • Deinterlace Filter 

  Kuřina, Tomáš
  Dokument se věnuje problematice prokládání video obrazu a jeho odstraňování. Je zde popsáno samotné prokládání, jeho historie a důvody pro jeho používání. Dále dokument uvádí důvody pro nutnost odstraňování prokládání a ...
 • Techniky pro zarovnávání skupin biologických sekvencí 

  Hrazdil, Jiří
  Práce shrnuje způsoby reprezentace a formáty pro ukládání biologických sekvencí a popisuje databáze, ze kterých lze sekvence získat. V další části pojednává o metodách používaných pro zarovnání dvojice sekvencí. Následuje ...
 • Moderní technologie pro vývoj webových aplikací a jejich výkon 

  Smištík, Zdeněk
  Práce se zabývá nástroji pro tvorbu webových aplikací, které jsou založeny na návrhovém modelu Model-View-Controller. Mezi tyto nástroje spadá například Zend Framework, Ruby on Rails a Spring Framework. Vysvětluje jejich ...
 • Akcelerace genetického algoritmu s využitím GPU 

  Pospíchal, Petr
  Tento text představuje diplomovou práci se zaměřením na akceleraci Genetických algoritmů s použitím grafických čipů. První část popisuje Genetické algoritmy a s ním související populaci, chromozom, křížení, mutaci a selekci. ...
 • Řídicí systém pro testování linuxových aplikací 

  Beneš, Eduard
  Táto práca sa zaoberá problematikou riadiaceho systému pre testovanie linuxových aplikácií. Práca poukazuje na dôležitosť testovania software a jeho kvality pomocou automatizovaných softwarových nástrojov. Red Hat Test ...
 • Syntaxí řízený překlad založený na hlubokých zásobníkových automatech 

  Solár, Peter
  Tato práce představuje zavádí syntaxí řízený překlad založený na použití hlubokých zásobníkových automatů. V teoretické části jde především o zavedení potřebných teoretických modelů. Nejdůležitějším modelem představeným v ...
 • Implementace algoritmů Teorie her 

  Židek, Stanislav
  Teorie her se během doby své existence stala vhodným nástrojem pro modelování různých situací, které obnášejí rozhodování racionálních entit -- hráčů. Uplatnění v praxi je bohužel limitováno velikostí her, jež jsme schopni ...

Zobrazit další