Poslední příspěvky

 • Syntaktická analýza založená na řadě metod 

  Dolíhal, Luděk
  p, li { white-space: pre-wrap; } Hlavním cílem této práce je analýza tvorby komponentního překladače. Komponentním překladačem se zde myslí systém, který je složen z~několika vzájemně spolupracujících částí. Můj překladač ...
 • Lokalizace objektů v prostoru 

  Šolony, Marek
  V mnoha oblastech výzkumu se z důvodu relativní finanční nenáročnosti stále více využívají systémy virtuální reality (VR). Tyto systémy umožňují zobrazovat data a zkoumat virtuální světy. Složitější situace nastává tehdy, ...
 • Informační technologie v psychologii 

  Ličko, Jozef
  Rozpoznávání charakteristických rysů o autorovi z jeho psaného textu je oblastí aktivního výzkumu. Tato práce se zaměřuje na přezkoumání možnosti implementovat psychosémantickou metodu Kreitlerových. Navrhli a implementovali ...
 • Návrh a implementace nástroje pro hierarchickou grafickou specifikaci systémů pracujících v reálném čase 

  Gach, Marek
  Práce je zaměřena na návrh a implementaci univerzálního nástroje schopného graficky popsat systémy pracující s reálným časem. Tento nástroj dále umožňuje použít libovolný verifikační přístupu pro ověření výsledného modelu. ...
 • Simulace a návrh inteligentních agentů 

  Šperka, Svatopluk
  Konvenční způsob vývoje opakující fáze návrhu, implementace a testování není adekvátní pro systémy třídy inteligentních agentů, u nichž je vyžadováno komplexní chování, ale jejich specifikace je na počátku nejasná. Jako ...
 • Rozpoznávání podobností souborů na základě chování 

  Otočka, Dávid
  Cílem práce bylo navrhnout algoritmus, který na základě výstupu z analýzy chovaní programu, dokáže stanovit míru podobnosti s jinými programy. Pro potřeby algoritmu byla upravena Levenshteinova metoda pro výpočet rozdílu ...
 • Real-time počítačová hra s prvky UI 

  Halamíček, Jan
  Práce se zabývá problematikou umělé inteligence v real-time počítačových hrách. Projekt si klade za cíl vytvoření inteligentních počítačového protihráče v real-time prostředí multiagentních systémů.
 • Detekce pohybu ruky pro ovládání aplikací 

  Blaho, Juraj
  Účelem této diplomové práce je návrh a implementace nového počítačového rozhraní založeného na detekci a sledování ruky v obrazu z jedné kamery. Vytvořené rozhraní nemá žádné speciální požadavky na hardware a je použitelné ...
 • Syntaxí řízený editor 

  Šuška, Boris
  Práce se zaobírá integrací dostupných nástrojů pro generování lexikálního analyzátoru a návrhem paralelní syntaktické analýzy založené na blokové syntaktické analýze. Výsledek této práce se využije při tvorbě syntaxí ...
 • Animační knihovna se zaměřením na skeletální animace 

  Dokoupil, Petr
  Tato práce prezentuje návrh animačního enginu dostatečně flexibilního k tomu, aby pojal širokou škálu algoritmů pro animaci, s jednotným přístupem ke každé z nich. Jedním z hlavních cílů byla podpora vytváření komplexních ...
 • Rozpoznání kódu z kontrolního obrázku 

  Růžička, Miloslav
  Práce se zabývá problematikou rozpoznání kontrolního kódu v obrázku. Uvádí související oblasti ze zpracování obrazu, mezi které patří odstranění šumu, prahování, barevné modely, segmentace objektů a OCR. Práce dokumentuje ...
 • Extrakce dat z dynamických WWW stránek 

  Puna, Petr
  Tato práce obsahuje stručný přehled technologií používaných pro prezentaci a získání dat na WWW a popisuje vybrané nástroje pro extrakci dat z webových stránek. Práce dále navrhuje nový nástroj pro získání stránek, ...
 • Nástroj pro usnadnění vývoje a testování PHP aplikací 

  Pavelka, Jan
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s nástroji pro usnadnění vývoje a testování webových PHP aplikací a na základě analýzy obecných požadavků a konkrétních požadavků vývojářů IS VUT v Brně navrhnout a implementovat ...
 • Hardwarové předzpracování paketů pro urychlení síťových aplikací 

  Vondruška, Lukáš
  Tato práce se především zabývá návrhem a implementací FPGA jednotky, která provádí hardwarově akcelerované extrahování hlaviček síťových paketů. S využitím platformy NetCOPE je představeno flexibilní a efektivní řešení ...
 • Platformně nezávislá reprezentace simulačních modelů na bázi XML 

  Durman, David
  S rozmanitostí platforem pro popis modelů systémů s diskrétními událostmi vyvstává problém, jak tyto modely reprezentovat tak, aby bylo možné je napříč platformami sdílet, ať už pro účely validace těchto modelů, jejich ...
 • Geometrické transformace obrazu 

  Němeček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá akcelerací geometrických transformací obrazu s využitím GPU a architektury NVIDIA (R) CUDA TM. Časově kritické části kódu jsou přesunuty na GPU a vykonány paralelně. Jedním z výsledků je ...
 • Porovnání implementace GUI v různých knihovnách v OS Linux 

  Šelepa, Jan
  Tato práce prezentuje základní vlastnosti a principy grafických uživatelských rozhraní. Dále ukazuje způsob, jakým se s gra fickým uživatelským rozhraním pracuje na operačním systému GNU/Linux a popisuje některé knihovny ...
 • Rámec pro extrakci informace z WWW 

  Brychta, Filip
  Prostředí webu se postupně vyvinulo v nejrozsáhlejší zdroj dokumentů v elektronické podobě, takže by bylo velice výhodné, informace v těchto dokumentech zpracovávat automaticky. To však není jednoduchý úkol, protože většina ...
 • Editor pasportizace VUT 

  Bierza, Daniel
  V této práci budu prezentovat problematiku pasportizace. Provedu analýzu současného stavu u budov VUT. Popíši možná řešení pasportizace VUT v budoucnosti. Zaměřím se na analýzu formátu "obr" pomocí reverzního inženýrství. ...
 • Modelovací nástroj pro grafický návrh komponentových systémů 

  Gál, Ivan
  Diplomová práce se zabývá komponentovým software, softwarovými rámci platformy Eclipse a vytvořením grafického editoru pro návrh komponentových systémů s využitím platformy Eclipse. Po úvodním představení koncepce UML ...

Zobrazit další